BlackBerry Curve 9330 9300 - הודעות מוגנות באמצעות S/MIME

background image

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

,

96

תנפצה

העדוה

תרזעב

יוטיב

המסיס

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

לוכי

ןיפצהל

אוד

"

ל

תועדוהו

PIN

תרזעב

יוטיב

המסיס

עודיש

ןה

חלושל

ןהו

ןעמנל

.

1

.

העדוהב

םרטש

החלשנ

,

הדשב

הנפצה

רחב

תורשפאב

ןפצה

וא

םותח

ןפצהו

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

שמתשה

הנפצהב

תססובמ

המסיס

.

4

.

הדשב

ינפוצ

םינכת

םירתומ

,

ןמס

תא

הביתה

דילש

ןפוצ

ןכות

רתומ

דחא

וא

רתוי

.

5

.

םא

ךתנווכב

םותחל

לע

העדוהה

,

רחב

רושיא

עטקמב

תויורשפא

המיתח

.

6

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

7

.

דלקה

תא

העדוהה

.

8

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

9

.

דלקה

יוטיב

המסיס

תנפצהל

העדוהה

.

10

.

רשא

תא

יוטיב

המסיסה

.

11

.

ץחל

לע

רושיא

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

91

background image

עדי

תא

ןעמנה

ךרדב

החוטב

והמ

יוטיב

המסיסה

.

ףוריצ

רושיא

העדוהל

ןתינ

ףרצל

רושיא

תועדוהל

אוד

"

ל

תועדוהלו

PIN

.

1

.

תעב

רוביח

העדוהה

,

שקה

לע

<

ףרצ

<

רושיא

.

2

.

ןמס

רושיא

והשלכ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ךשמה

.

תדרוה

רושיאה

שמישש

המיתחל

וא

הנפצה

לש

העדוה

םא

ןיא

רושיא

העדוהב

תלביקש

וא

ןיאש

רושיא

הזכ

רגאמב

תוחתפמה

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

,

לכות

דירוהל

תא

רושיאה

.

1

.

העדוהב

,

ןמס

תא

ןווחמ

הנפצהה

וא

ןווחמ

לש

המיתח

תילטיגיד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

אבה

תא

רושיא

חלושה

.

תפסוה

רושיא

ךותמ

העדוה

1

.

העדוהב

,

ןמס

ןווחמ

לש

המיתח

תילטיגיד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

אבי

תא

רושיא

חלושה

.

תפסוה

רושיא

ךותמ

ץבוק

ףרוצמ

1

.

העדוהב

,

ץחל

לע

ץבוקה

ףרוצמה

םע

רושיאה

.

2

.

ץחל

לע

רזחא

ץבוק

רושיא

ףרוצמ

.

3

.

ץחל

לע

רושיאה

.

4

.

ץחל

לע

אבי

רושיא

.

ינווחמ

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

םע

תנגה

S/MIME

ןווחמ

רואית

העדוהה

תללוכ

ץבוק

ףרוצמ

םע

רושיא

.

העדוהה

הליכמ

םיצבק

םיפרוצמ

םיבורמ

םע

םירושיא

.

העדוהה

תללוכ

ץבוק

ףרוצמ

לש

תרש

םירושיא

תפסוה

יטרפ

רוביח

לש

תרש

םירושיא

ךותמ

העדוה

1

.

העדוהב

,

ןמס

תא

ןווחמה

לש

תרש

םירושיאה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תרש

אוביי

.

תגצה

רושיאה

שמישש

המיתחל

וא

הנפצה

לש

העדוה

1

.

העדוהב

,

ןמס

תא

ןווחמ

סוטטס

הנפצהה

וא

ןווחמ

לש

המיתח

תילטיגיד

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

92

background image

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

תא

ירושיא

חלושה

וא

לע

גצה

תא

רושיא

הנפצהה

.

תגצה

יטרפ

הנפצה

העדוהב

םע

הנפצה

השלח

1

.

העדוהב

םע

הנפצה

השלח

,

ןמס

תא

ןווחמ

סוטטס

הנפצהה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

יטרפ

הנפצה

.

תועדוה

םע

תנגה

S/MIME

-

בצמ

ינווחמ

המיתח

תילטיגיד

תועדוהל

םע

תנגה

S/MIME

ןווחמ

רואית

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

תמיא

תא

המיתחה

תילטיגידה

.

ןיא

רישכמל

תורשפא

תמאל

תא

המיתחה

תילטיגידה

.

םישורד

רישכמל

דוע

םינותנ

ידכ

תמאל

תא

המיתחה

תילטיגידה

.

רישכמל

ךלש

שי

ןומא

תרשרשב

םירושיאה

.

תבותכ

אודה

"

ל

לש

חלושה

הניא

תמאות

תא

תבותכ

אודה

"

ל

העיפומה

הדשב

אשונה

לש

רושיאה

,

וא

רושיאש

חלושה

לטוב

,

וניא

ןימא

,

ןיא

תורשפא

תמאל

ותוא

וא

וניאש

אצמנ

רישכמב

.

רושיאה

שלח

,

בצמ

רושיאה

וניא

ינכדע

וא

םישורדש

רישכמל

םינותנ

םיפסונ

ידכ

תמאל

תא

בצמ

ןומאה

לש

רושיאה

.

גפ

ףקותה

לש

רושיא

חלושה

.

ינווחמ

בצמ

הנפצה

להנמ

תכרעמה

אוה

עבקיש

םא

תועדוהה

לבקתש

ובשחיי

תולעבל

הנפצה

הקזח

וא

השלח

.

ןווחמ

רואית

העדוהה

הנפצוה

הנפצהב

הקזח

.

העדוהה

הנפצוה

הנפצהב

השלח

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

93

background image

תויורשפא

תועדוה

םע

תנגה

S/MIME

יוניש

רושיא

המיתחה

וא

הנפצהה

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

רושיאב

הנפצה

תנפצהל

תועדוה

תייקיתב

םיטירפה

וחלשנש

ללוכו

תא

רושיא

הנפצהה

ךלש

תועדוהב

התאש

חלוש

,

ידכ

םינעמנהש

ולכוי

ןיפצהל

תא

תועדוה

הבושתה

םהלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

עטקמב

תויורשפא

המיתח

וא

עטקמב

תויורשפא

הנפצה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רושיא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

קלח

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

,

96

יוניש

תויורשפאה

תדרוהל

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

ידכ

דירוהל

ןפואב

יטמוטוא

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

,

הדשב

רשפא

תגצה

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רזחאו

תא

יטרפ

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רחב

תורשפאב

ןפואב

יטמוטוא

.

ידכ

דירוהל

ןפואב

ינדי

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

,

הדשב

רשפא

תגצה

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רזחאו

תא

יטרפ

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רחב

תורשפאב

ןפואב

ינדי

.

ידכ

עונמל

רישכממ

ה

-

BlackBerry®

דירוהל

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

,

הדשב

רשפא

תגצה

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רזחאו

תא

יטרפ

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רחב

תורשפאב

ףא

םעפ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רושיא

.

יוניש

תורשפא

תרירב

לדחמה

המיתחל

הנפצהו

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ןנכות

ךכ

שמתשיש

תורשפאב

תרירב

לדחמה

המיתחל

הנפצהלו

רשאכ

התא

חלוש

העדוה

שיאל

רשק

ףאש

םעפ

אל

תחלש

וילא

וא

תלביק

ונממ

העדוה

.

םא

רבכ

תחלש

וא

תלביק

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמה

הסני

שמתשהל

תורשפאב

המיתחה

הנפצההו

הלחש

העדוהב

הנורחאה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

וא

PGP

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

דודיק

תרירב

לדחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

קלח

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

,

96

תודוא

יגוויס

תועדוה

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךלש

ךיושמ

ןובשחל

אוד

"

ל

שמתשמה

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

םע

הכימת

גוויסב

תועדוה

,

להנמו

תכרעמה

ךלש

ליעפי

הנוכת

וז

,

BlackBerry Enterprise Server

ליחי

הרדס

תילמינימ

לש

תולועפ

החטבא

לע

לכ

העדוה

רבחתש

,

ריבעת

וא

בישת

הילע

תאזו

םאתהב

גוויסל

הצקתש

העדוהל

.

להנמ

תכרעמה

אוה

עבקיש

תא

יגוויס

תועדוהה

לכותש

שמתשהל

םהב

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

94

background image

םא

תלביק

העדוה

תשמתשמה

גוויסב

תועדוה

,

לכות

תוארל

תא

רוציקה

גציימה

תא

גוויסה

תרושב

אשונה

לש

העדוהה

תאו

רואיתה

אלמה

לש

גוויסה

ףוגב

העדוהה

.

ומכ

ןכ

,

לכות

תוארל

תא

רוציקה

תאו

רואיתה

אלמה

לש

גוויס

לש

העדוה

החלשנש

תייקיתב

םיטירפה

וחלשנש

.

יוניש

גוויס

תרירב

לדחמה

לש

העדוה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

ךמותה

הנוכתב

וז

לעו

להנמ

תכרעמה

ךלש

ליעפהל

תא

יגוויס

תועדוהה

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ןנכות

ךכ

שמתשיש

גוויסב

תרירב

לדחמה

רשאכ

התא

חלוש

העדוה

שיאל

רשק

םלועמש

אל

תחלש

וילא

וא

תלביק

ונממ

העדוה

.

םא

רבכ

תחלש

וא

תלביק

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמה

הסני

שמתשהל

גוויסב

העדוהה

לחש

העדוהב

הנורחאה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

יתוריש

תרירב

לדחמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

דודיק

תרירב

לדחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

לדוגה

לש

ינווחמ

S/MIME

תועדוהב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ילמס

גיצמ

תועדוהה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

םימתירוגלאה

הנפצהל

לש

תועדוה

םע

תנגה

S/MIME

רשאכ

העדוה

תחלשנ

רפסמל

םינעמנ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

םתירוגלאב

הנפצהה

ןושארה

ןמוסש

המישרב

רשאו

עודי

יכ

לכ

םינעמנה

םיכמות

וב

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

לש

םתירוגלא

הנפצה

דחא

וא

רתוי

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תשקב

רושיא

הריסמ

יבגל

תועדוה

תומותח

םע

תנגה

S/MIME

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

שקב

ירושיא

S/MIME

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תתבשה

השקבה

העיפומה

ינפל

תעיטק

העדוה

םע

תנגה

S/MIME

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצמ

ךותיח

תועדוה

ךרעל

חלש

לכב

תאז

וא

גצה

דוע

חלשו

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

95

background image

ידכ

שדחל

תא

תעפוה

השקבה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצמ

ךותיח

תועדוה

ל

גצה

השקב

שמתשמל

.

תתבשה

השקבה

העיפומה

רשאכ

התא

שמתשמ

רושיאב

S/MIME

שומישהש

וב

וניא

ץלמומ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רהזה

רבדב

תויעב

םע

םירושיאה

ילש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

שדחל

תא

תעפוה

השקבה

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

רהזה

רבדב

תויעב

םע

םירושיאה

ילש

.

תועדוה

םע

תנגה

S/MIME

-

ןורתפ

תויעב

קלח

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

ןובשחש

אודה

"

ל

שמשמה

ךתוא

ךמות

לכב

תויורשפא

המיתחה

הנפצההו

.

םא

התא

שמתשמ

גוויסב

תועדוה

,

אדו

גוויסש

תועדוהה

ךמות

תויורשפאב

המיתחה

הנפצההו

תויוצרה

.

הסנ

שמתשהל

גוויסב

העדוה

רחא

.

ינניא

חילצמ

חותפל

ץבוק

ףרוצש

העדוהל

תנפצומ

ןכתיי

יטרפש

ץבוקה

ףרוצמה

םניא

םינימז

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

,

ןכתיי

להנמש

תכרעמה

עבק

תורדגה

תוענומה

ךממ

החיתפ

לש

םיצבק

ופרוצש

תועדוהל

תונפצומ

,

ןכתייו

תלביקש

תא

העדוהה

ןובשחמ

אוד

"

ל

וניאש

ךמות

ףוריצב

םיצבק

תועדוהל

תונפצומ

.

אל

לכות

חותפל

ץבוק

ףרוצש

העדוהל

תנגומ

ב

-

PGP®

םא

העדוהה

הנפצוה

תינבתב

OpenPGP

לע

ידי

חוקל

IBM® Lotus Notes®

תועצמאב

PGP® Desktop Professional

,

וא

םא

העדוהה

הנפצוה

תועצמאב

PGP® Universal Server

.