BlackBerry Curve 9330 9300 - PGP הודעות עם הגנת

background image

תוילטיגיד

תועייסמ

םינעמנל

תמאל

תא

תוירוקמ

תועדוהה

התאש

חלוש

אדוולו

תא

ןתומלש

.

רשאכ

התא

ףיסומ

העדוהל

המיתח

תילטיגיד

תרזעב

חתפמה

ישיאה

ךלש

,

ןעמנה

שמתשי

חתפמב

ירוביצה

ידכ

תמאל

העדוההש

ןכא

העיגה

ךממ

יכו

אל

ועצוב

הב

םייוניש

.

תרטמ

הנפצהה

איה

רומשל

לע

ןויסיח

תועדוהה

ךלש

.

רשאכ

םיניפצמ

העדוה

,

רישכמה

שמתשמ

חתפמב

ירוביצה

לש

ןעמנה

ידכ

ןיפצהל

תא

העדוהה

.

ןעמנה

שמתשמ

חתפמב

יטרפה

ולש

ידכ

חנעפל

תא

העדוהה

תנפצומה

.

ידכ

חולשל

תעדוה

PIN

תנפצומ

,

ךילע

ןיזהל

הליחת

תא

דוק

ה

-

PIN

תאו

תבותכ

אודה

"

ל

לש

שיא

רשקה

תמישרב

ישנא

רשקה

ךלש

.

רישכמה

ךלש

שמתשי

תבותכב

אודה

"

ל

תמישרבש

ישנא

רשקה

ידכ

רתאל

חתפמ

PGP®

וא

רושיא

ותואל

שיא

רשק

.

תפסוה

המיתח

וא

הנפצה

העדוהל

ןתינ

םותחל

וא

ןיפצהל

תועדוה

אוד

"

ל

תועדוהו

PIN

.

1

.

התאשכ

רבחמ

העדוה

,

הנש

ךרעה

הדשב

דודיק

.

2

.

םא

שי

ךרוצ

ךכב

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

גוויס

.

עדימ

רושק

קלח

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

,

96

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

97

background image

תנפצה

העדוה

תנגומ

ב

-

PGP

תרזעב

יוטיב

המסיס

תרירבכ

לדחמ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

חתפמב

PGP®

תנפצהל

תועדוה

.

1

.

רשאכ

התא

רבחמ

העדוה

,

הדשב

דודיק

רחב

תא

ךרע

הנפצהה

יוצרה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הדשב

שמתשה

הנפצהב

תילנויצנבנוק

רחב

תורשפאב

ןכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדי

תא

ןעמנה

ךרדב

החוטב

והמ

יוטיב

המסיסה

.

ףוריצ

חתפמ

PGP

העדוהל

ןתינ

ףרצל

חתפמ

PGP®

תועדוהל

אוד

"

ל

תועדוהלו

PIN

.

1

.

תעב

רוביח

העדוהה

,

שקה

לע

<

ףרצ

<

תוחתפמ

PGP

.

2

.

ןמס

חתפמ

PGP

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ךשמה

.

תדרוה

חתפמ

ה

-

PGP

שמשמה

המיתחל

וא

הנפצהל

לש

העדוה

םא

ןיא

חתפמ

PGP®

העדוהב

תלביקש

וא

ןיאש

חתפמ

הזכ

רגאמב

תוחתפמה

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

,

לכות

דירוהל

תא

חתפמ

ה

-

PGP

.

םא

התא

שמתשמ

ב

-

PGP® Universal Server

,

ןכתיי

אלש

לכות

דירוהל

תא

חתפמ

ה

-

PGP

לש

חלושה

,

וא

רישכמהש

ךלש

דירוי

תא

חתפמ

ה

-

PGP

לש

חלושה

ןפואב

יטמוטוא

מ

PGP Universal Server

.

1

.

העדוהב

,

ןמס

תא

ןווחמ

סוטטס

הנפצהה

וא

ןווחמ

לש

המיתח

תילטיגיד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

אבה

תא

חתפמ

ה

-

PGP

לש

חלושה

.

תפסוה

חתפמ

PGP

העדוהמ

םא

התא

שמתשמ

ב

-

PGP® Universal Server

,

ןכתיי

אלש

לכות

ףיסוהל

תוחתפמ

PGP

תועדוהמ

.

1

.

העדוהב

,

ןמס

ןווחמ

לש

המיתח

תילטיגיד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

אבי

חתפמ

PGP

.

תפסוה

חתפמ

PGP

ץבוקמ

ףרוצמ

םא

התא

שמתשמ

ב

-

PGP® Universal Server

,

ןכתיי

אלש

לכות

ףיסוהל

תוחתפמ

PGP

םיצבקמ

םיפרוצמ

.

1

.

העדוהב

,

ץחל

לע

ץבוקה

ףרוצמה

םע

חתפמ

ה

-

PGP

.

2

.

ץחל

לע

רזחא

ץבוק

PGP

ףרוצמ

.

3

.

ץחל

לע

חתפמ

ה

-

PGP

.

4

.

ץחל

לע

אבי

חתפמ

PGP

.

עדימ

רושק

ינניא

חילצמ

חותפל

ץבוק

ףרוצש

העדוהל

תנפצומ

,

96

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

98

background image

ינווחמ

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

םע

תנגה

PGP

ןווחמ

רואית

העדוהה

תללוכ

ץבוק

ףרוצמ

םע

חתפמ

PGP®

.

העדוהה

תללוכ

םיצבק

םיבורמ

לש

תוחתפמ

PGP

.

העדוהה

תללוכ

ץבוק

ףרוצמ

לש

תרש

םירושיא

תפסוה

יטרפ

רוביח

לש

תרש

םירושיא

ךותמ

העדוה

1

.

העדוהב

,

ןמס

תא

ןווחמה

לש

תרש

םירושיאה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תרש

אוביי

.

תגצה

חתפמ

ה

-

PGP

שמשמה

המיתחל

וא

הנפצה

לש

העדוה

1

.

העדוהב

,

ןמס

תא

ןווחמ

סוטטס

הנפצהה

וא

ןווחמ

לש

המיתח

תילטיגיד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

תא

חתפמ

ה

-

PGP

לש

חלושה

וא

גצה

תא

חתפמ

ה

-

PGP

לש

הנפצהה

.

PGP

סוטטס

תועדוה

םע

תנגה

ינווחמ

בצמ

הנפצה

להנמ

תכרעמה

אוה

עבקיש

םא

תועדוהה

לבקתש

ובשחיי

תולעבל

הנפצה

הקזח

וא

השלח

.

ןווחמ

רואית

העדוהה

הנפצוה

הנפצהב

הקזח

.

העדוהה

הנפצוה

הנפצהב

השלח

.

ינווחמ

המיתח

תילטיגיד

תועדוהל

םע

תנגה

PGP

ןווחמ

רואית

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

תמיא

תא

המיתחה

תילטיגידה

.

ןיא

רישכמל

תורשפא

תמאל

תא

המיתחה

תילטיגידה

.

םישורד

רישכמל

דוע

םינותנ

ידכ

תמאל

תא

המיתחה

תילטיגידה

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

99

background image

ןווחמ

רואית

רישכמה

ךלש

ןתונ

ןומא

חתפמב

ה

-

PGP®

לש

חלושה

.

תבותכ

אודה

"

ל

לש

חלושה

הניא

תמאות

תא

תבותכ

אודה

"

ל

העיפומה

חתפמב

,

וא

חתפמש

ה

-

PGP

לטוב

,

וניא

ןימא

,

ןיא

תורשפא

תמאל

ותוא

וא

וניאש

אצמנ

רישכמב

ךלש

.

סוטטס

חתפמה

וניא

ינכדע

וא

םישורדש

רישכמל

ךלש

םינותנ

םיפסונ

ידכ

תמאל

תא

בצמ

ןומאה

לש

חתפמה

.

גפ

ופקות

לש

חתפמ

ה

-

PGP

לש

חלושה

.

PGP

תויורשפא

תועדוה

םע

תנגה

יוניש

חתפמ

המיתחה

הנפצההו

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

חתפמב

PGP®

תנפצהל

תועדוה

תייקיתב

םיטירפה

וחלשנש

ללוכו

תא

חתפמ

ה

-

PGP

ירוביצה

ךלש

תועדוהב

התאש

חלוש

,

ידכ

םינעמנהש

ולכוי

ןיפצהל

תא

תועדוה

הבושתה

םהלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

PGP

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

חתפמ

תרירב

לדחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

קלח

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

,

96

יוניש

תויורשפאה

תדרוהל

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

PGP

.

3

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

דירוהל

ןפואב

יטמוטוא

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

,

הדשב

רשפא

תגצה

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רזחאו

תא

יטרפ

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רחב

תורשפאב

ןפואב

יטמוטוא

.

ידכ

דירוהל

ןפואב

ינדי

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

,

הדשב

רשפא

תגצה

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רזחאו

תא

יטרפ

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רחב

תורשפאב

ןפואב

ינדי

.

ידכ

עונמל

רישכממ

ה

-

BlackBerry®

דירוהל

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

,

הדשב

רשפא

תגצה

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רזחאו

תא

יטרפ

ץבוקה

ףרוצמה

ןפצומה

רחב

תורשפאב

ףא

םעפ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רושיא

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

100

background image

יוניש

תורשפא

תרירב

לדחמה

המיתחל

הנפצהו

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ןנכות

ךכ

שמתשיש

תורשפאב

תרירב

לדחמה

המיתחל

הנפצהלו

רשאכ

התא

חלוש

העדוה

שיאל

רשק

ףאש

םעפ

אל

תחלש

וילא

וא

תלביק

ונממ

העדוה

.

םא

רבכ

תחלש

וא

תלביק

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמה

הסני

שמתשהל

תורשפאב

המיתחה

הנפצההו

הלחש

העדוהב

הנורחאה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

וא

PGP

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

דודיק

תרירב

לדחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

קלח

תויורשפאמ

המיתחה

הנפצההו

ןניא

תונימז

רישכמב

ילש

,

96

תודוא

יגוויס

תועדוה

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךלש

ךיושמ

ןובשחל

אוד

"

ל

שמתשמה

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

םע

הכימת

גוויסב

תועדוה

,

להנמו

תכרעמה

ךלש

ליעפי

הנוכת

וז

,

BlackBerry Enterprise Server

ליחי

הרדס

תילמינימ

לש

תולועפ

החטבא

לע

לכ

העדוה

רבחתש

,

ריבעת

וא

בישת

הילע

תאזו

םאתהב

גוויסל

הצקתש

העדוהל

.

להנמ

תכרעמה

אוה

עבקיש

תא

יגוויס

תועדוהה

לכותש

שמתשהל

םהב

.

םא

תלביק

העדוה

תשמתשמה

גוויסב

תועדוה

,

לכות

תוארל

תא

רוציקה

גציימה

תא

גוויסה

תרושב

אשונה

לש

העדוהה

תאו

רואיתה

אלמה

לש

גוויסה

ףוגב

העדוהה

.

ומכ

ןכ

,

לכות

תוארל

תא

רוציקה

תאו

רואיתה

אלמה

לש

גוויס

לש

העדוה

החלשנש

תייקיתב

םיטירפה

וחלשנש

.

יוניש

גוויס

תרירב

לדחמה

לש

העדוה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

ךמותה

הנוכתב

וז

לעו

להנמ

תכרעמה

ךלש

ליעפהל

תא

יגוויס

תועדוהה

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ןנכות

ךכ

שמתשיש

גוויסב

תרירב

לדחמה

רשאכ

התא

חלוש

העדוה

שיאל

רשק

םלועמש

אל

תחלש

וילא

וא

תלביק

ונממ

העדוה

.

םא

רבכ

תחלש

וא

תלביק

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמה

הסני

שמתשהל

גוויסב

העדוהה

לחש

העדוהב

הנורחאה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

יתוריש

תרירב

לדחמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

דודיק

תרירב

לדחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

לדוגה

לש

ינווחמ

PGP

תועדוהב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

PGP

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ילמס

גיצמ

תועדוהה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

םימתירוגלאה

הנפצהל

לש

תועדוה

םע

תנגה

PGP

רשאכ

העדוה

תחלשנ

רפסמל

םינעמנ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

םתירוגלאב

הנפצהה

ןושארה

ןמוסש

המישרב

רשאו

עודי

יכ

לכ

םינעמנה

םיכמות

וב

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

101

background image

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

PGP

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

לש

םתירוגלא

הנפצה

דחא

וא

רתוי

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תתבשה

השקבה

העיפומה

ינפל

תעיטק

העדוה

םע

תנגה

PGP

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

PGP

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצמ

ךותיח

תועדוה

ךרעל

חלש

לכב

תאז

וא

גצה

דוע

חלשו

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

שדחל

תא

תעפוה

השקבה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצמ

ךותיח

תועדוה

ל

גצה

השקב

שמתשמל

.

תתבשה

השקבה

העיפומה

רשאכ

התא

שמתשמ

חתפמב

PGP

שומישהש

וב

וניא

ץלמומ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

PGP

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רהזה

רבדב

תויעב

םע

תוחתפמ

PGP

ילש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

שדחל

תא

תעפוה

השקבה

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

רהזה

רבדב

תויעב

םע

תוחתפמ

PGP

ילש

.

ןורתפ

תויעב

PGP

:

תועדוה

תונגומ

תועצמאב

קלח