BlackBerry Curve 9330 9300 - עצות: הארכת חיי הסוללה

background image

םייטמוטוא

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

םוי

לוח

.

4

.

ןייצ

תא

תועשה

ןהבש

הצרת

ליעפהל

תובכלו

תיטמוטוא

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

עצמאב

עובשה

.

5

.

ןמס

תא

הביתה

ףוס

עובש

.

6

.

רדגה

תא

תועשה

ןהבש

הצרת

ליעפהל

תובכלו

תיטמוטוא

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

יפוסב

עובש

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

סופיא

רישכמה

רסה

סנכהו

שדחמ

תא

הללוסה

.

תקידב

תמר

הניעטה

לש

הללוסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

יטרפ

רישכמה

סוטטסו

.

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

תלבקל

תוארוה

תואלמ

,

ץחל

לע

םירושיקה

תחת

עדימ

רושק

הטמל

.

ךירדמ

שמתשמל

חתמה

הללוסהו

232

background image

רדגה

הלעפה

יוביכו

םייטמוטוא

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ךתורשפאב

רידגהל

רישכמהש

הבכי

רשאכ

ךניא

שמתשמ

וב

ךרואל

ןמז

,

המגודל

,

רשאכ

התא

ןשי

.

םינותנ

לבקתש

רשאכ

רישכמה

יובכ

ונכדעתי

ןפואב

יטמוטוא

רשאכ

ליעפת

ותוא

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

רישכמ

<

הלעפה

/

יוביכ

םייטמוטוא

.

רדגה

תא

הרואתה

תירוחאה

ךכ

ראשיתש

הקולד

ךשמל

קרפ

ןמז

רצק

רתוי

תחפהו

תא

תוריהבה

הלש

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

הגוצת

<

תגוצת

ךסמ

.

הבכ

תא

ירוביח

תשרה

םניאש

שומישב

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

ץחל

לע

רוביח

תשר

והשלכ

ידכ

תוקנל

תא

תבית

ןומיסה

.

רוגס

םימושיי

םויסב

שומישה

םהב

.

תעב

רבעמ

םושיימ

דחא

רחאל

,

קלח

םימושייהמ

,

ןוגכ

םושיי

ןפדפדה

וא

םושיי

הקיסומה

,

םילעופ

עקרב

םיכרוצו

חתמ

לש

הללוסה

.

םושייב

,

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

ךופה

תא

תוארתה

טטרה

תוארתהל

תוילוק

וא

תוארתה

LED

,

ךמנה

תא

תמצוע

לוקה

לש

תועדוהה

תוילוקה

וא

רחב

לוצלצ

רצק

רתוי

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

.

תקיחמ

טסקטה

ירוקמה

תעדוהמ

הבושת

תעב

רוביח

העדוה

,

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

טסקט

ירוקמ

.

םא

שי

רישכמב

ךלש

קזבמ

המלצמ

,

הבכ

ותוא

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

ץחל

לע

למס

קזבמה

תיתחתב

ךסמה

דע

תעפוהל

ןווחמ

קזבמ

יובכ

.

אדו

ירוביחש

הללוסה

ויהי

םייקנ

.

הרימש

לע

הללוס

הייקנ

הכיראמ

תא

ייח

הללוסה

.

לכ

רפסמ

םישדוח

שמתשה

תיגופסב

וא

דבב

שבי

יוקינל

םיעגמה

םייתכתמה

הללוסבש

רישכמבו

.

עדימ

רושק

תרדגה

רישכמה

הלעפהל

יוביכלו

םייטמוטוא

,

232

תרדגה

תויורשפא

הרואת

תירוחא

,

195

הלעפה

וא

יוביכ

לש

רוביח

תשרל

,

214

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

,

9

תקיחמ

טסקטה

ירוקמה

תעדוהמ

הבושת

,

61

ךירדמ

שמתשמל

חתמה

הללוסהו

233

background image

ןורכיז

יסיטרכו

הידמ

תודוא

יסיטרכ

הידמ

םאתהב

םגדל

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

,

ךתורשפאב

סינכהל

סיטרכ

הידמ

גוסמ

microSD

ידכ

םלצל

ינוטרס

ואדיו

לידגהלו

תא

תומכ

ןורכיזה

ןימזה

ןוסחאל

יצבוק

הידמ

,

ןוגכ

םיריש

,

םילוצלצ

,

ינוטרס

ואדיו

וא

תונומת

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

תסנכה

סיטרכ

הידמ

רישכמל

,

ןייע

דועיתב

ספדומה

ףרוצש

רישכמל

.

יסיטרכ

הידמ

םיכמתנ

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךמות

יסיטרכב

הידמ

חפנב

לש

דע

GB

32

.

קר

יסיטרכ

הידמ

גוסמ

microSD

םיכמתנ

.

תגצה

חפנ

חטש

ןוסחאה

יונפה

רישכמב

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

ןוסחא

.

עדימ

רושק

חטשה

לש

ןורכיז