BlackBerry Curve 9330 9300 - שיחה ממתינה, העברת שיחות, וחסימת שיחות

background image

תויורשפא

<

החיש

הניתממ

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

לעפומ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

לטבל

החיש

הניתממ

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

לעפומ

.

תודוא

תרבעה

תוחיש

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

רפסמש

ןופלט

דחא

וא

רתוי

תרבעהל

תוחיש

רבכ

ןימז

סיטרכב

ה

-

SIM

וא

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

ךלש

.

ןכתיי

אלש

היהי

ךתורשפאב

תונשל

וא

קוחמל

םירפסמ

הלא

וא

ףיסוהל

םישדח

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

תרבעה

תוחיש

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

קפס

תרושקתה

תיטוחלאה

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

וא

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךכ

ומיאתיש

תורישל

הז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

>

תרבעה

תוחיש

.

ידכ

ריבעהל

תא

לכ

תוחישה

רפסמל

תרבעהל

תוחיש

,

הדשב

רבעה

תוחיש

רחב

תורשפאב

דימת

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תרבעה

לכ

תוחישה

רפסמל

תרבעהל

תוחיש

.

ידכ

ריבעהל

קר

תוחיש

אלש

ונענ

,

הדשב

רבעה

תוחיש

רחב

תורשפאב

הנתומ

.

הנש

תא

םיכרעה

תודשב

הרקמב

סופתש

,

םא

ןיא

הבושת

ו

םא

אל

ןימז

אל

רפסמ

תרבעהל

תוחיש

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

44

background image

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תורדגה

תרבעה

תוחישה

תעבקש

ולחוי

לע

לכ

תוחישה

תוסנכנה

תואבה

,

דע

הנשתש

בוש

תא

תורדגהה

.

ידכ

קיספהל

הרבעה

לש

תוחיש

,

הדשב

רבעה

תוחיש

רחב

תורשפאב

ףא

םעפ

.

הפסוה

,

יוניש

,

וא

הקיחמ

לש

רפסמ

תרבעהל

החיש

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

קפס

תרושקתה

תיטוחלאה

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

וא

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךכ

ומיאתיש

תורישל

הז

.

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תוחיש

.

3

.

שקה

לע

שקמה

ידכ

ףיסוהל

רפסמ

תרבעהל

החיש

,

ץחל

לע

רפסמ

שדח

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

ידכ

תונשל

רפסמ

תרבעהל

החיש

,

ץחל

לע

ךורע

םירפסמ

.

ןמס

רפסמ

ןופלט

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

.

הנש

תא

רפסמ

ןופלטה

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

ידכ

קוחמל

רפסמ

תרבעהל

החיש

,

ץחל

לע

ךורע

םירפסמ

.

ץחל

לע

רפסמ

ןופלט

.

ץחל

לע

קחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

תודוא

תמיסח

תוחיש

הנוכתה

'

תמיסח

תוחיש

'

תרשפאמ

םוסחל

תא

לכ

תוחישה

תוסנכנה

,

וא

םוסחל

תא

לכ

תוחישה

תוסנכנה

תעב

הדידנ

.

ךתורשפאב

םג

םוסחל

תא

לכ

תוחישה

תואצויה

תאו

לכ

תוחישה

תואצויה

תוימואלניבה

,

וא

םוסחל

תוחיש

תואצוי

תוימואלניב

קר

תעב

הדידנ

.

ידכ

שמתשהל

תנוכתב

תמיסח

תוחישה

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

בייח

לועפל

תועצמאב

סיטרכ

SIM

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

ךתושרבש

תורישל

הז

קפסלו

ךל

המסיס

תמיסחל

תוחיש

.

םאתהב

קפסל

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

תמיסח

תוחיש

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

בייח

לולכל

סיטרכ

SIM

,

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

תורישל

הז

קפסלו

ךל

המסיס

תמיסחל

תוחיש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תמיסח

תוחיש

.

3

.

ןמס

תורשפא

לש

תמיסח

תוחיש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רשפא

.

5

.

דלקה

תא

המסיסה

ךלש

תמיסחל

תוחיש

.

ידכ

תיבשהל

תא

תמיסח

תוחישה

,

ןמס

תורשפא

לש

תמיסח

תוחיש

.

שקה

לע

שקמה

<

לרטנ

.

יוניש

המסיסה

תמיסחל

תוחיש

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

45

background image

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תמיסח

תוחיש

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

הנש

המסיס

.

גויח

עובק

גויחו

םכח

םאתהב

קפסל

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

תודוא

גויח

עובק

םא

תלעפה

תא

גויחה

עובקה

,

לכות

עצבל

תוחיש

קר

םע

ישנא

רשק

םיעיפומה

תמישרב

גויחה

עובקה

גייחלו

קר

ירפסמל

םוריח

םיימשר

)

המגודל

,

911

וא

112

.(

םא

תינכות

תורישה

יטוחלאה

ךלש

תללוכ

תרבעה

תועדוה

טסקט

,

ךתורשפאב

חולשל

תועדוה

טסקט

ישנאל

רשק

םיעיפומה

תמישרב

גויחה

עובקה

ךלש

.

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

ךתושרבש

תורישל

הז

קפסלו

ךל

סיטרכ

SIM

דוקו

PIN2

.

םאתהב

קפסל

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

תלעפה

גויח

עובק

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

רישכמ

BlackBerry®

בייח

לולכל

סיטרכ

SIM

,

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

תורישל

הז

קפסלו

ךל

דוק

PIN2

לש

סיטרכ

SIM

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

סקנפ

תובותכ

FDN

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רשפא

בצמ

FDN

.

4

.

ןזה

תא

דוק

ה

-

PIN2

.

5

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

ידכ

לטבל

גויח

עובק

,

שקה

לע

שקמה

<

תבשה

בצמ

FDN

.

עדימ

רושק

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

וא

לבקל

תוחיש

,

54

הפסוה

,

יוניש

,

וא

הקיחמ

לש

שיא

רשק

תמישרב

גויחה

עובקה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תוריש

הז

סיטרכב

ה

-

SIM

ךתושרבש

קפסלו

ךל

דוק

PIN2

סיטרכל

.

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<