BlackBerry Curve 9330 9300 - סרטוני וידאו

background image

תוינזואב

ואירטס

םע

רישכמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

הידמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רזיילוקא

הקיסומ

תוינזואל

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ינוטרס

ואדיו

הלעפה

לש

ץבוק

הידמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

121

background image

2

.

ץחל

לע

גוס

הידמ

והשלכ

.

3

.

םא

שי

ךרוצ

,

ץחל

לע

הירוגטק

.

4

.

ץחל

לע

ץבוק

הידמ

.

5

.

םא

ידקפ

הידמה

אל

םיעיפומ

תיתחתב

ךסמה

,

ץחל

לע

חול

הביקעה

.

ידכ

ליעפהל

ץבוק

הידמ

,

ץחל

לע

.

ידכ

תוהשהל

ץבוק

הידמ

,

ץחל

לע

.

ידכ

רוצעל

ץבוק

הידמ

,

ץחל

לע

.

ידכ

ריבעהל

תא

ץבוק

הידמה

,

ץחל

לע

.

ידכ

רובעל

לא

ץבוק

הידמה

םדוקה

וא

תליחתל

ץבוק

הידמה

לעפומה

עגרכ

,

ץחל

לע

.

ידכ

ץירהל

ץבוק

הידמ

המידק

וא

הרוחא

,

ץחל

לע

ספ

תומדקתהה

.

חולב

הביקעה

,

קלחה

עבצא

הנימי

וא

הלאמש

.

ץחל

בוש

לע

ספ

תומדקתהה

.

הרימש

לע

הרואתה

תירוחאה

תלעפומ

תעב

תלעפה

ןוטרס

ואדיו

תרירבכ

לדחמ

,

הרואתה

תירוחאה

הרומא

תובכל

רחאל

קרפ

ןמז

םיוסמ

,

ידכ

ךוסחל

תייגרנאב

הללוסה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

הידמ

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

הבכ

הרואת

תירוחא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תגצה

תויבותכ

ינוטרסב

ואדיו

ךתורשפאב

ליעפהל

תגצה

תויבותכ

ידכ

טסקטהש

גצוי

ךסמב

רשאכ

ליעפת

יצבוק

ואדיו

םיכמותה

תגצהב

תויבותכ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

גצה

תויבותכ

.

4

.

תדימב

ךרוצה

,

רחב

םיכרע

םינוש

תודשב

הארמ

,

םוקימ

ןכו

תלדגה

ןפוג

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ןונווכ

תמצוע

לוקה

ידכ

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תרבגומ

דצב

ןימי

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ידכ

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תשלחומ

דצב

ןימי

לש

רישכמה

.

ידכ

קיתשהל

תא

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

ידכ

לטבל

תא

הקתשהה

,

שקה

בוש

לע

שקמה

.

רשאכ

שיקת

לע

שקמה

ךלהמב

החיש

,

רישכמה

קיתשי

תא

החישה

ךכ

לכותש

עומשל

תא

םישנאה

םירחאה

החישב

,

לבא

םה

אל

ולכוי

עומשל

ךתוא

.

עדימ

רושק

תקתשה

החיש

,

39

תרבגה

תמצוע

לוקה

תרזעב

תנוכת

תרבגה

תמצוע

לוקה

,

119

רופיש

תוכיא

לוקה

יצבוקב

הידמ

,

119

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

122

background image

רופיש

תוכיא

לוקה

יצבוקב

הידמ

םאתהב

םגדל

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

,

ןכתיי

הנוכתש

וז

הניא

תכמתנ

.

ידכ

רפשל

תא

תוכיא

לוקה

לש

יצבוק

הידמ

,

ךילע

שמתשהל

תוינזואב

ואירטס

םע

רישכמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

הידמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רזיילוקא

הקיסומ