BlackBerry Curve 9330 9300 - צלצולים

background image

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

ףסונב

יונישל

לילצה

,

לכות

םג

תונשל

תויורשפא

רובע

תמצוע

לוקה

,

תירונ

יוויחה

,

טטרה

תוארתההו

ךלהמב

תוחיש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

רובע

ליפורפה

יחכונה

.

ידכ

תונשל

תא

לוצלצה

,

ץחל

לע

ןופלט

.

ידכ

תונשל

תוארתה

וא

תורוכזת

,

ץחל

לע

עטקמ

ידכ

ביחרהל

ותוא

.

ץחל

לע

תורשפאה

היוצרה

.

3

.

הדשב

לוצלצ

,

לילצ

הארתה

וא

לילצ

תרוכזת

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ץחל

לע

לוצלצ

.

ידכ

שמתשהל

רישב

רמשנש

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

וא

סיטרכב

הידמ

,

ץחל

לע

לכ

הקיסומה

.

שפח

ריש

ץחלו

וילע

.

ידכ

שמתשהל

הרעהב

תילוק

תטלקהש

,

ץחל

לע

לכ

תורעהה

תוילוקה

.

שפח

הרעה

תילוק

ץחלו

הילע

.

ידכ

שמתשהל

הארתהב

הנעטנש

שארמ

,

ץחל

לע

לכ

תוארתהה

.

שפח

הארתה

ץחלו

הילע

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

ןיא

יתורשפאב

תונשל

תא

רפסמ

םימעפה

ןופלטש

לצלצמ

,

55

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

130

background image

הלעפה

לש

ץבוק

הידמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

ץחל

לע

גוס

הידמ

והשלכ

.

3

.

םא

שי

ךרוצ

,

ץחל

לע

הירוגטק

.

4

.

ץחל

לע

ץבוק

הידמ

.

5

.

םא

ידקפ

הידמה

אל

םיעיפומ

תיתחתב

ךסמה

,

ץחל

לע

חול

הביקעה

.

ידכ

ליעפהל

ץבוק

הידמ

,

ץחל

לע

.

ידכ

תוהשהל

ץבוק

הידמ

,

ץחל

לע

.

ידכ

רוצעל

ץבוק

הידמ

,

ץחל

לע

.

ידכ

ריבעהל

תא

ץבוק

הידמה

,

ץחל

לע

.

ידכ

רובעל

לא

ץבוק

הידמה

םדוקה

וא

תליחתל

ץבוק

הידמה

לעפומה

עגרכ

,

ץחל

לע

.

ידכ

ץירהל

ץבוק

הידמ

המידק

וא

הרוחא

,

ץחל

לע

ספ

תומדקתהה

.

חולב

הביקעה

,

קלחה

עבצא

הנימי

וא

הלאמש

.

ץחל

בוש

לע

ספ

תומדקתהה

.

ןונווכ

תמצוע

לוקה

ידכ

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תרבגומ

דצב

ןימי

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ידכ

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תשלחומ

דצב

ןימי

לש

רישכמה

.

ידכ

קיתשהל

תא

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

ידכ

לטבל

תא

הקתשהה

,

שקה

בוש

לע

שקמה

.

רשאכ

שיקת

לע

שקמה

ךלהמב

החיש

,

רישכמה

קיתשי

תא

החישה

ךכ

לכותש

עומשל

תא

םישנאה

םירחאה

החישב

,

לבא

םה

אל

ולכוי

עומשל

ךתוא

.

עדימ

רושק

תקתשה

החיש

,

39

תרבגה

תמצוע

לוקה

תרזעב

תנוכת

תרבגה

תמצוע

לוקה

,

119

רופיש

תוכיא

לוקה

יצבוקב

הידמ

,

119

רופיש

תוכיא

לוקה

יצבוקב

הידמ

םאתהב

םגדל

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

,

ןכתיי

הנוכתש

וז

הניא

תכמתנ

.

ידכ

רפשל

תא

תוכיא

לוקה

לש

יצבוק

הידמ

,

ךילע

שמתשהל

תוינזואב

ואירטס

םע

רישכמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

הידמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רזיילוקא

הקיסומ

תוינזואל

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

131

background image

ןוסחא

הידמב

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

יסיטרכ

הידמ

םיכמתנ

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךמות

יסיטרכב

הידמ

חפנב

לש

דע

GB

32

.

קר

יסיטרכ

הידמ

גוסמ

microSD

םיכמתנ

.

ןוקית

םיצבק

םירומשה

סיטרכב

הידמה

וא

רישכמב

תוריהז

:

םא

ליעפת

תא

תנוכת

ןוקיתה

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

,

רישכמה

יושע

קוחמל

םיצבק

םיליכמה

תואיגש

סיטרכמ

הידמה

וא

רישכמהמ

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

ןוסחא

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ןקת

.

4

.

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תועיפומה

ךסמב

.

םא

םג

רחאל

תלעפה

ןוקיתה

סיטרכ

הידמה

ךלש

וניא

ןיקת

,

ןכתיי

יאדכש

לחתאל

ותוא

.

גצה

תא

חפנ

ןורכיזה

לצונמה

לע

-

ידי

יצבוק

הידמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

שומיש

ןורכיזב

.

יוניש

חפנ

ןורכיזה

יונפה

ןוסחאל

יצבוק

הידמ

ידכ

עיגהל

םיעוציבל

םייבטימ

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

,

לכות

תונשל

תא

חפנ

ןורכיזה

רישכמהש

הצקמ

יצבוקל

הידמ

.

םאתהב

םגדל

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

,

ןכתיי

הנוכתש

וז

הניא

תכמתנ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

תונשל

תא

חפנה

יברמה

לש

ןורכיז

יונפ

הצקויש

רישכמב

לכל

יצבוק

הידמה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תלבגמ

ןורכיז

רישכמה

.

ידכ

תונשל

תא

חפנה

ילמינימה

לש

ןורכיז

יונפ

רישכמב

רובע

תונומת

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ןורכיז

רומש

תונומתל

.

5

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

6

.

ץחל

לע

רומש

.

עדימ

רושק

תגצה