BlackBerry Curve 9330 9300 - רשת ניידת

background image

תדיינה

,

218

הלעפה

וא

יוביכ

לש

תוריש

םינותנה

וא

תרדגה

תויורשפא

הדידנ

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

לכותש

תובכל

תא

תוריש

םינותנה

)

ראוד

ינורטקלא

,

תועדוה

PIN

,

תועדוה

טסקט

םע

םיצבק

םיפרוצמ

תורישו

ןפדפד

(

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

,

ךכ

קרש

יתוריש

ןופלטה

תרבעהו

תועדוה

טסקט

תיסיסב

ויהי

םינימז

.

ןתינ

םג

רידגהל

תא

רישכמה

ךכ

הבכיש

תא

יתוריש

םינותנה

תעב

הדידנ

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

תשר

תדיינ

.

3

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ךירדמ

שמתשמל

לוהינ

םירוביח

215

background image

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

תא

תוריש

םינותנה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

יתוריש

םינותנ

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

תא

תוריש

םינותנה

ךלהמב

הדידנ

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ךלהמב

הדידנ

.

ידכ

גצותש

היחנה

תעב

הדידנ

תרשפאמה

ךל

ליעפהל

וא

תובכל

תא

תוריש

םינותנה

,

הנש

תא

הדשה

תעב

הדידנ

ךרעל

השקב

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

עדימ

רושק

אל

ןתינ

רבחתהל

תשרל

תדיינה

,

218

תמישר

תותשר

תויטוחלא

תופדעומ

תמישר

תותשרה

תופדעומה

ןכתיי

קפסש

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

םייקמ

םימכסה

םע

םיקפס

םירחא

לש

יתוריש

תרושקת

תיטוחלא

,

םירשפאמה

ךל

שמתשהל

םהיתורישב

רשאכ

התא

תועיסנב

.

ךתורשפאב

רזעיהל

תמישרב

תותשרה

תויטוחלאה

תופדעומה

ידכ

טולשל

רדסב

ובש

BlackBerry®

רישכמ

ה

-

ךלש

שמתשמ

תותשרב

תויטוחלא

תורחא

הלא

.

רישכמה

הסנמ

רבחתהל

תשרל

תיטוחלא

לע

ךמס

רדסה

ובש

תועיפומ

תותשרה

תויטוחלאה

תמישרב

תותשרה

תופדעומה

ךלש

.

רשאכ

התא

העיסנב

,

רישכמה

רת

הליחת

רחא

תותשרה

תויטוחלאה

תולולכה

המישרב

וז

.

םא

ןיא

לכ

תשר

תיטוחלא

הנימז

ךותמ

המישרה

,

רישכמה

ןנכות

ךכ

רבחתיש

תשרל

תיטוחלא

הנימז

תרחא

ןפואב

יטמוטוא

.

הרעה

:

ךרדב

ללכ

,

תעב

הדידנ

םילח

םיפירעת

םיפסונ

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ימד

הדידנ

,

הנפ

קפסל

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

.

תפסוה

תשר

תיטוחלא

תמישרל

תותשרה

תויטוחלאה

תופדעומה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

בייח

תויהל

רבוחמ

תשרל

GSM®

וא

תשרל

UMTS®

.

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

תמישר

תותשר

תופדעומ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

תשר

.

ידכ

עצבל

הקירס

רותיאל

תשר

תיטוחלא

הפסוהל

,

ץחל

לע

רחב

תמישרמ

תותשרה

תונימזה

.

ץחל

לע

תשר

תיטוחלא

.

ץחל

לע

תריחב

תשר

.

ידכ

רתאל

תשר

תיטוחלא

רבכש

תרכומ

רישכמל

,

ץחל

לע

רחב

תמישרמ

תותשרה

תורכומה

.

ץחל

לע

תשר

תיטוחלא

.

ץחל

לע

תריחב

תשר

.

ידכ

ףיסוהל

תשר

תיטוחלא

,

ץחל

לע

הנזה

תינדי

.

רדגה

תא

תופידעה

לש

תשרה

תיטוחלאה

.

דלקה

תא

ה

-

MCC

תאו

ה

-

MNC

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

תקיחמ

תשר

תיטוחלא

ךותמ

תמישר

תותשרה

תופדעומה

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

בייח

תויהל

רבוחמ

תשרל

GSM®

וא

תשרל

UMTS®

.

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

תשר

תדיינ

.

ךירדמ

שמתשמל

לוהינ

םירוביח

216

background image

3

.

שקה

לע

שקמה

<

תמישר

תותשר

תופדעומ

.

4

.

ןמס

תשר

תיטוחלא

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

6

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

יוניש

רדסה

לש

תותשר

תופדעומ

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

בייח

תויהל

רבוחמ

תשרל

GSM®

וא

תשרל

UMTS®

.

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry

רבחתמ

תותשרל

יפל

רדס

ןתעפוה

תמישרב

תותשרה

תופדעומה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

תמישר

תותשר

תופדעומ

.

4

.

ןמס

תשר

תיטוחלא

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רבעה

.

6

.

ץחל

לע

םוקימה

שדחה

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

תויורשפא

תשר

תדיינ

הנש

תא

תוריהמ

רוביחה

לש

תשרה

תיטוחלאה

.

רוביח

ריהמ

רתוי

לצנמ

תא

חוכ

הללוסה

רהמ

רתוי

.

ןכתיי

לכותש

תונשל

תא

תוריהמ

רוביחה

לא

תשרה

תיטוחלאה

,

רבדה

יולת

קפסב

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תויורשפא

תשר

תדיינ

.

3

.

הנש

תא

הדשה

בצמ

תשר

.

4

.

שקה

לע

שקמ

Esc

.

עדימ

רושק

אל

ןתינ

רבחתהל

תשרל

תדיינה

,

218

תלעפה

תירונ

יוויחה

תבהבהמה

ןויצל

יוסיכ

יטוחלא

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הגוצת

<

תגוצת

ךסמ

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

תירונ

יוויח

תמר

יוסיכה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

רשאכ

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

,

תירונ

יוויחה

תבהבהמ

קוריב

.

ידכ

לרטנל

תא

יוויחה

לע

תמר

יוסיכה

יטוחלאה

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

תירונ

יוויח

תמר

יוסיכה

.

ךירדמ

שמתשמל

לוהינ

םירוביח

217

background image

ןורתפ

תויעב

:

תשר

תדיינ

אל

ןתינ

רבחתהל

תשרל

תדיינה

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

סיטרכב

SIM

,

אדו

אוהש

סנכוה

רישכמל

יוארכ

.

םא

התא

הסנמ

רבחתהל

תשרל

CDMA

רישכמהו

ךמות

בצמב

הדידנ

תילבולג

,

אדו

רישכמהש

אצמנ

בצמב

הדידנ

תילבולג

סיטרכשו

ה

-

SIM

סנכוה

רישכמל

יוארכ

.

אדו

תלעפהש

תא

רוביחה

תשרל

תיטוחלאה

.

אדו

התאש

רבוחמ

תשרל

לש

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

םא

תפלחה

תותשר

תויטוחלא

ןפואב

ינדי

,

רישכמה

ראשנ

רבוחמ

התואל

תשר

תיטוחלא

דע

רחבתש

בוש

תא

תשרה

לש

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

םא

תרדגה

תוריהמ

רוביח

תשרל

תיטוחלא

תיפיצפס

,

אדו

התאש

אצמנ

רוזאב

לש

יוסיכ

יטוחלא

ךמותה

תוריהמב

רוביחה

.

םא

ךתושרב

רישכמ

ךמותה

ב

-

Wi-Fi®

קפסו

תורישה

יטוחלאה

ךלש

ךמות

ב

-

UMA

,

אדו

תפדעהש

רוביחה

ךלש

הניא

'

Wi-Fi

דבלב

.'

עדימ

רושק

הלעפה

וא

יוביכ

לש

רוביח

תשרל

,

214

יוניש

תופדעה

רוביח

ה

-

UMA

,

222

רבעמ

ןיב

תותשר

תויטוחלא

ןפואב

ינדי

,

215

הלעפה

וא

יוביכ

לש

תוריש

םינותנה

וא

תרדגה

תויורשפא

הדידנ

,

214

תועדוה

האיגש

תוריש

םינותנה

אל

ןימז

:

רואית

העדוה

וז

העיפומ

רשאכ

ןיא

השיג

יתורישל

םינותנ

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

.

תונורתפ

םיירשפא

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

התאש

אצמנ

רוזאב

יוסיכ

יטוחלא

.

אדו

תורישש

םינותנה

רישכמב

לעפומ

.

םא

התא

בצמב

הדידנ

,

אדו

ןתינש

לבקל

השיג

יתורישל

םינותנ

תעב

הדידנ

.

עדימ

רושק

הלעפה

וא

יוביכ

לש

תוריש

םינותנה

וא

תרדגה

תויורשפא

הדידנ

,

214