BlackBerry Curve 9330 9300 - Wettelijke bepalingen

background image

Wettelijke bepalingen

©2011 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® en gerelateerde
handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden
gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.
iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet to
Go, Slideshow to Go en Word to Go zijn handelsmerken van DataViz, Inc. UMTS is een handelsmerk van het European
Telecommunications Standard Institute. Gears en Google Mail zijn handelsmerken van Google, Inc. GSM en Global System for
Mobile Communications zijn handelsmerken van de GSM MOU Association. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes en Lotus Notes
zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. JavaScript is een handelsmerk van Oracle Amerika, Inc.
Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live en Windows Media zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Novell en
GroupWise zijn handelsmerken van Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional en PGP Universal Server zijn handelsmerken van
PGP Corporation. RSA is een handelsmerk van RSA Security. vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium. Wi-Fi,
Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup en WPA zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Alle andere handelsmerken
zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
Eigenaren van inhoud gebruiken WMDRM-technologie (Windows Media Digital Rights Management) ter bescherming van hun
intellectuele eigendom, waaronder ook auteursrechten. Dit toestel gebruikt WMDRM-software voor toegang tot met WMDRM
beschermde inhoud. Als de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen eigenaren van inhoud Microsoft vragen
ervoor te zorgen dat de software geen WMDRM meer kan gebruiken om beschermde inhoud af te spelen of te kopiëren. Een
dergelijke actie heeft geen invloed op onbeschermde inhoud. Wanneer u licenties voor beschermde inhoud downloadt, gaat u
ermee akkoord dat Microsoft een lijst voor het intrekken van de software bij de licenties levert. Eigenaren van inhoud kunnen
u vragen een upgrade van WMDRM uit te voeren om toegang te krijgen tot de inhoud. Als u een upgrade afwijst, hebt u geen
toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.
Op onderdelen van de BlackBerry® Device Software berust auteursrecht © 2007-2008 The FreeType Project
(

www.freetype.org

). Alle rechten voorbehouden.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt
aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via

www.blackberry.com/go/docs

, wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals

beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door
Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid voor enige typfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze
documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen,
beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIM-technologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om
van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van
dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.
Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden
bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van
derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige
Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het
auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect
van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten
van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt.

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

323

background image

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE
VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES
TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID,
VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE
VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE
DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE,
HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, WORDEN HIERBIJ
UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE
RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN
ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN
AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR
KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U
DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN.
VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET
FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN
DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE:
DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE,
INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE,
WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN
DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET
VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE
TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN DOOR UITVALTIJD,
VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE
DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN,
KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES ,ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN
ZELFS ALS RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM GEEN ENKELE ANDERE
VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST,
ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS IS, INCLUSIEF ALLE AANSPRAKLIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF
RISICOAANSPRAKELIJKHEID.
DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN
GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK,
VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID,
ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN NA EEN
FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG
VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS,
RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-
DISTRIBUTEURS (OOK INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE
OPDRACHTNEMERS.

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

324

background image

NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR,
WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN RIM OF
DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT
OP DE DOCUMENTATIE.
Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er
voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is
internetten met een abonnement op BlackBerry® Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor
beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met
producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn
om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u
gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent
u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te
installeren of te gebruiken tot u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij
producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder
enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert
geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal
onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden
die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld.
Bepaalde functies die in deze documentatie worden beschreven, vereisen een minimumversie van BlackBerry® Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software en/of BlackBerry® Device Software.
De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere
overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN
UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT
DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM.
Licentie verleend door QUALCOMM Incorporated, onder een of meer van de volgende United States Patents en/of equivalente
octrooien in andere landen:

5.490.165

5.504.773

5.506.865

5.511.073

5.228.054

5.535.239

5.267.261

5.544.196

5.568.483

5.337.338

5.600.754

5.414.796

5.657.420

5.416.797

5.659.569

5.710.784

5.778.338

Copyright (c) 1999-2006, Board of Trustees van de University of Illinois
Alle rechten voorbehouden.
Iperf-prestatietest
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

325

background image

Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research
National Center for Supercomputing Applications
University of Illinois in Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan personen die een exemplaar van deze software (Iperf) en bijbehorende
documentatiebestanden (de "Software") verkrijgen, om de Software onbeperkt te verhandelen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, het recht exemplaren van de Software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, samen te voegen, te publiceren,
te verspreiden, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en personen aan wie de Software wordt geleverd diezelfde rechten
toe kennen, onderhevig aan de volgende voorwaarden:

• Producten met daarin broncode moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst met

voorwaarden en de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid bevatten.

• Producten met daarin binaire code moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst

met voorwaarden en de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere
meegeleverde materialen.

• Noch de naam van de University of Illinois, NCSA, noch de naam van zijn medewerkers mogen worden gebruikt ter

onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze Software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande
schriftelijke toestemming.

DE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP
VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-
INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE MEDEWERKERS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF
ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE
TRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.
PCRE is een bibliotheek van functies ter ondersteuning van regelmatige uitdrukkingen waarvan de syntaxis en semantiek zo
dicht mogelijk bij die van de taal Perl 5 liggen.
Dit is de variant van de PCRE-bibliotheek van JavaScriptCore. Hoewel deze bibliotheek begon als een kopie van PCRE, zijn veel
van de functies van PCRE verwijderd.
Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Alle rechten voorbehouden.
Verspreiding en het gebruik, met of zonder wijzigingen, in broncode of binaire code zijn toegestaan mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

• Producten met daarin broncode moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst met

voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid bevatten.

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

326

background image

• Producten met daarin binaire code moeten de bovenstaande kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht, deze lijst

met voorwaarden en de volgende afwijzing van aansprakelijkheid bevatten in de documentatie en/of andere
meegeleverde materialen.

• Noch de naam van de University of Cambridge, noch de naam van Apple Inc., noch de naam van hun medewerkers mogen

worden gebruikt ter onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze Software zonder uitdrukkelijke,
voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN MEDEWERKERS IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD EN VAN
ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFSTAND GEDAAN. DE AUTEURSRECHTHOUDER
OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE,
EXEMPLAIRE OF BIJKOMENDE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERWERVING VAN VERVANGENDE
GOEDEREN OF SERVICES, UITVAL, GEGEVENS- OF INKOMSTENVERLIES OF BEDRIJFSSTORINGEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK
VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZIJ HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF
BENADELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DAN OOK, DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT HET
GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS AANGEGEVEN.
BlackBerry® Curve™ 9300-smartphone, modelnummer: RDA71UW of RDB71UW

Dit is een voor Wi-Fi® geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde

lidstaten van de Europese Gemeenschap.
BlackBerry® Curve™ 9330-smartphone, modelnummer:RCL22CW

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House

36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada

Gebruikershandleiding

Wettelijke bepalingen

327