Pomoc usługi BlackBerry Curve 9330 9300

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330
Smartphones

Podręcznik użytkownika

Wersja: 6.0

Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0127081058-009

background image

Spis treści

Szybka pomoc................................................................................................................................................................................

9

Top 10............................................................................................................................................................................................

9

Poznawanie smartfonu...................................................................................................................................................................

13

Wskazówki......................................................................................................................................................................................

20

Nadaj mu osobisty charakter..........................................................................................................................................................

27

Skróty.............................................................................................................................................................................................

34

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

34

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

34

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

36

Skróty używane podczas pisania...................................................................................................................................................

36

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

37

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

38

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

39

Skróty dotyczące wyszukiwania.....................................................................................................................................................

40

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

40

Rozwiązywanie problemów ze skrótami.........................................................................................................................................

41

Telefon............................................................................................................................................................................................

42

Podstawowe informacje o telefonie................................................................................................................................................

42

Połączenia alarmowe.....................................................................................................................................................................

45

Głośność.........................................................................................................................................................................................

46

Poczta głosowa..............................................................................................................................................................................

47

Szybkie wybieranie.........................................................................................................................................................................

48

Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń.....................................................................................

49

Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne wybieranie.....................................................................................

51

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

53

Dzienniki połączeń..........................................................................................................................................................................

54

Wiele numerów telefonów..............................................................................................................................................................

56

Opcje telefonu................................................................................................................................................................................

57

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

59

Rozwiązywanie problemów z telefonem.........................................................................................................................................

59

Polecenia głosowe..........................................................................................................................................................................

62

Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego...........................................................................................................

62

Dostępne polecenia głosowe..........................................................................................................................................................

62

Zmiana języka poleceń głosowych.................................................................................................................................................

63

Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych..............................................................................................................................

63

Zmiana opcji podpowiedzi głosowych............................................................................................................................................

63

Poprawa rozpoznawania głosu.......................................................................................................................................................

64

background image

Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem numerów...................................................................................................

64

Wiadomości....................................................................................................................................................................................

66

Wiadomości e-mail.........................................................................................................................................................................

66

Wiadomości PIN.............................................................................................................................................................................

82

Wiadomości tekstowe.....................................................................................................................................................................

87

Opcje bezpieczeństwa dla wiadomości..........................................................................................................................................

96

Załączniki........................................................................................................................................................................................

97

Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME...................................................................................................................

99

Wiadomości zaszyfrowane w programie IBM Lotus Notes.............................................................................................................

106

PGP Wiadomości chronione kluczem PGP....................................................................................................................................

107

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

113

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

114

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami................................................................................................................................

115

Pliki.................................................................................................................................................................................................

121

Podstawowe informacje o plikach..................................................................................................................................................

121

Zarządzanie plikami i załącznikami................................................................................................................................................

123

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

126

Rozwiązywanie problemów z załącznikami....................................................................................................................................

127

Dostęp do multimediów..................................................................................................................................................................

128

Muzyka...........................................................................................................................................................................................

128

Podkasty.........................................................................................................................................................................................

131

Wideo.............................................................................................................................................................................................

133

Kamera wideo.................................................................................................................................................................................

135

Aparat.............................................................................................................................................................................................

136

Zdjęcia............................................................................................................................................................................................

138

Notatki głosowe..............................................................................................................................................................................

140

Dzwonki..........................................................................................................................................................................................

142

Pamięć multimediów.......................................................................................................................................................................

143

Przesyłanie i pobieranie plików multimedialnych............................................................................................................................

146

Obsługiwane formaty plików audio i wideo.....................................................................................................................................

148

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

149

Rozwiązywanie problemów z multimediami...................................................................................................................................

150

Dzwonki, dźwięki i alarmy...............................................................................................................................................................

153

Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje........................................................................................................................................

153

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień..........................................................................................................................

153

Dodawanie własnego profilu...........................................................................................................................................................

154

Dodawanie alarmu o kontakcie......................................................................................................................................................

154

Wyciszanie urządzenia...................................................................................................................................................................

154

background image

Migająca dioda LED.......................................................................................................................................................................

155

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu.................................................................................................................................

155

Włączanie dźwięków wydarzeń......................................................................................................................................................

156

Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami..................................................................................................

156

Przeglądarka..................................................................................................................................................................................

157

Podstawowe informacje o przeglądarce.........................................................................................................................................

157

Zakładki przeglądarki......................................................................................................................................................................

160

Kanały RSS....................................................................................................................................................................................

162

Opcje przeglądarki..........................................................................................................................................................................

162

Zabezpieczenia przeglądarki..........................................................................................................................................................

165

Dane Push przeglądarki.................................................................................................................................................................

167

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

168

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką....................................................................................................................................

169

Kalendarz.......................................................................................................................................................................................

171

Podstawowe informacje o kalendarzu............................................................................................................................................

171

Spotkania........................................................................................................................................................................................

172

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

175

Synchronizowanie kalendarza........................................................................................................................................................

176

Opcje kalendarza............................................................................................................................................................................

178

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

180

Rozwiązywanie problemów z kalendarzem....................................................................................................................................

180

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

183

Podstawowe informacje o kontaktach............................................................................................................................................

183

Dostosowywanie kontaktów...........................................................................................................................................................

184

Synchronizacja kontaktów..............................................................................................................................................................

186

Osobiste listy dystrybucyjne...........................................................................................................................................................

188

Listy zawierające wiele kontaktów..................................................................................................................................................

189

Opcje listy kontaktów......................................................................................................................................................................

189

Rozwiązywanie problemów z kontaktami.......................................................................................................................................

190

Zegar..............................................................................................................................................................................................

192

Ustawianie daty i godziny...............................................................................................................................................................

192

Zmiana elementu wyświetlanego na ekranie w czasie ładowania urządzenia...............................................................................

192

Zmiana tarczy zegara.....................................................................................................................................................................

192

Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze..........................................................................................................................

193

Włączanie alarmu...........................................................................................................................................................................

193

Wyciszanie alarmu.........................................................................................................................................................................

193

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu.................................................................................................................................

193

Włączanie trybu zegara nocnego...................................................................................................................................................

194

background image

Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego....................................................................................................................................

194

Korzystanie ze stopera...................................................................................................................................................................

194

Korzystanie z licznika czasu...........................................................................................................................................................

194

Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu.....................................................................................................................

195

Rozwiązywanie problemów z zegarem..........................................................................................................................................

195

Zadania i notatki.............................................................................................................................................................................

196

Tworzenie zadania lub notatki........................................................................................................................................................

196

Przesyłanie zadania lub notatki......................................................................................................................................................

196

Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki.......................................................................................................................................

196

Zmiana stanu zadania....................................................................................................................................................................

196

Ukrywanie wykonanych zadań.......................................................................................................................................................

197

Wyświetlanie zadań w kalendarzu..................................................................................................................................................

197

Synchronizacja zadań i notatek......................................................................................................................................................

197

Kategorie — informacje..................................................................................................................................................................

199

Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie...........................................................................................................................

200

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek...................................................................................................................

200

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów.................................................................................................

200

Pisanie............................................................................................................................................................................................

201

Podstawowe informacje o wpisywaniu danych...............................................................................................................................

201

Metody wprowadzania tekstu.........................................................................................................................................................

202

Opcje pisania..................................................................................................................................................................................

202

Sprawdzanie pisowni......................................................................................................................................................................

203

Słownik niestandardowy.................................................................................................................................................................

205

Autotekst.........................................................................................................................................................................................

206

Skróty używane podczas pisania...................................................................................................................................................

207

Rozwiązywanie problemów z pisaniem..........................................................................................................................................

208

Klawiatura.......................................................................................................................................................................................

209

Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi.....................................................................................................................

209

Zmiana domyślnego symbolu waluty..............................................................................................................................................

209

Ustawianie szybkości kursora........................................................................................................................................................

209

Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza.....................................................................................................................................

209

Ustawianie czułości trackpada.......................................................................................................................................................

210

Wyłączanie dźwięków trackpada....................................................................................................................................................

210

Rozwiązywanie problemów z klawiaturą........................................................................................................................................

210

Język..............................................................................................................................................................................................

211

Język wprowadzania tekstu — informacje......................................................................................................................................

211

Zmiana języka................................................................................................................................................................................

211

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w trakcie pisania............................................................................

211

background image

Dodawanie języka ekranu..............................................................................................................................................................

212

Usuwanie języka.............................................................................................................................................................................

212

Rozwiązywanie problemów z językiem..........................................................................................................................................

212

Ekran..............................................................................................................................................................................................

213

Ustawianie opcji podświetlenia.......................................................................................................................................................

213

Użycie obrazu jako tapety..............................................................................................................................................................

213

Zmiana czcionki ekranu..................................................................................................................................................................

213

Organizowanie aplikacji na ekranie głównym.................................................................................................................................

214

Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu urządzenia..............................................................................................

215

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu........................................................................................................

215

Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej LED o zasięgu sieci bezprzewodowej............................................

215

Dane kompozycji............................................................................................................................................................................

216

Rozwiązywanie problemów dotyczących ekranu...........................................................................................................................

216

Technologia GPS...........................................................................................................................................................................

218

Technologia GPS — informacje.....................................................................................................................................................

218

Włączanie technologii GPS............................................................................................................................................................

218

Ustawianie odbiornika GPS używanego do śledzenia trasy..........................................................................................................

218

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS....................................................................................................................................

219

Uniemożliwianie innym śledzenia twojej lokalizacji........................................................................................................................

219

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia....................................................................................................................................

219

Rozwiązywanie problemów z technologią GPS.............................................................................................................................

220

Mapy...............................................................................................................................................................................................

221

Podstawowe informacje o mapach.................................................................................................................................................

221

Opcje mapy....................................................................................................................................................................................

224

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

224

Rozwiązywanie problemów z mapami............................................................................................................................................

225

Aplikacje.........................................................................................................................................................................................

226

Wielozadaniowość — informacje....................................................................................................................................................

226

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji......................................................................................

226

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle..............................................................................................................

226

Dodawanie aplikacji — informacje..................................................................................................................................................

227

Aplikacje do obsługi sieci społecznościowych – informacje...........................................................................................................

228

Aplikacje do komunikacji błyskawicznej – informacje.....................................................................................................................

228

Wymaganie podania hasła urządzenia przed dodaniem aplikacji..................................................................................................

228

Usuwanie aplikacji..........................................................................................................................................................................

229

Wyświetlanie właściwości aplikacji.................................................................................................................................................

229

Wyświetlanie informacji o rozmiarze bazy danych aplikacji...........................................................................................................

229

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami.......................................................................................................................................

229

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

230

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software — informacje.....................................................................................

230

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem witryny internetowej............................................

231

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software.............

232

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software.............................................................................

232

Zarządzanie połączeniami..............................................................................................................................................................

234

Podstawowe informacje o zarządzaniu połączeniami....................................................................................................................

234

Sieć telefonii komórkowej...............................................................................................................................................................

236

Technologia Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

240

Technologia Bluetooth....................................................................................................................................................................

247

Zasilanie i akumulator.....................................................................................................................................................................

256

Wyłączanie urządzenia...................................................................................................................................................................

256

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało...............................................................................

256

Resetowanie urządzenia................................................................................................................................................................

256

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora..........................................................................................................................

256

Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii..................................................................................................................................

257

Karty pamięci i karty multimedialne................................................................................................................................................

259

Karty multimedialne — informacje..................................................................................................................................................

259

Obsługiwane karty multimedialne...................................................................................................................................................

259

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu........................................................................................................................

259

Wyłączanie obsługi kart multimedialnych.......................................................................................................................................

259

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w urządzeniu..................................................................................................

260

Kompresowanie plików — informacje.............................................................................................................................................

260

Szyfrowanie plików — informacje...................................................................................................................................................

260

Włączanie szyfrowania...................................................................................................................................................................

261

Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do przechowywania danych..............................................................................

261

Rozwiązywanie problemów dotyczących pamięci masowej i kart multimedialnych.......................................................................

263

Wyszukaj........................................................................................................................................................................................

264

Wyszukiwanie elementu.................................................................................................................................................................

264

Określanie typów elementów uwzględnionych w wynikach wyszukiwania.....................................................................................

264

Wyszukiwanie wiadomości.............................................................................................................................................................

264

Kryteria wyszukiwania wiadomości................................................................................................................................................

265

Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości...........................................................................................................

265

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej..........................................................................................

266

Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego wyszukiwania.............................................................................................

266

Wyszukiwanie kontaktów w książce adresowej firmy.....................................................................................................................

267

Skróty dotyczące wyszukiwania.....................................................................................................................................................

267

background image

Karta SIM........................................................................................................................................................................................

268

Książka telefoniczna na karcie SIM — informacje..........................................................................................................................

268

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM..............................................................................................................................

268

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów...................................................................................................................

268

Kopiowanie kontaktu z listy kontaktów na kartę SIM......................................................................................................................

268

Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM............................................................................................................

269

Przechowywanie wiadomości tekstowych na karcie SIM...............................................................................................................

269

Zmiana nazwy wyświetlanej numeru telefonu................................................................................................................................

269

Zabezpieczenia karty SIM — informacje........................................................................................................................................

270

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN.......................................................................................................................................

270

Zmiana kodu PIN karty SIM............................................................................................................................................................

270

Zabezpieczenia..............................................................................................................................................................................

271

Podstawowe informacje o zabezpieczeniach.................................................................................................................................

271

Ochrona haseł................................................................................................................................................................................

273

Szyfrowanie....................................................................................................................................................................................

275

Czyszczenie pamięci......................................................................................................................................................................

277

Certyfikaty.......................................................................................................................................................................................

278

Klucze PGP....................................................................................................................................................................................

286

Serwery certyfikatów......................................................................................................................................................................

292

Magazyn kluczy..............................................................................................................................................................................

293

Karty inteligentne............................................................................................................................................................................

295

Ustawienia VPN..............................................................................................................................................................................

299

Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego......................................................................................................................

300

Kontrolowanie aplikacji innych producentów..................................................................................................................................

301

Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem............................................................................................................................

304

Rejestry usług i raporty diagnostyczne...........................................................................................................................................

305

Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług.................................................................................................................

305

Wykonywanie raportu diagnostycznego.........................................................................................................................................

305

Wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego.......................................................................................................

305

Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych........................................................................................................

306

Brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki lub wysłania raportu diagnostycznego.................................................................

306

Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania BlackBerry Device Software..................................................................................

306

Synchronizacja...............................................................................................................................................................................

307

Synchronizacja — informacje.........................................................................................................................................................

307

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową................................................................................................

307

Usuwanie wiadomości e-mail w urządzeniu i aplikacji e-mail na komputerze................................................................................

308

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową.................................................................................................

308

Konflikty podczas synchronizacji — informacje..............................................................................................................................

309

background image

Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail........................................................................................................

309

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych..........................................................................................................................

310

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie — informacje.......................................................................

310

Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą urządzenia.....................................................................

310

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją.................................................................................................................................

311

Opcje dostępności..........................................................................................................................................................................

313

Opcje ułatwień dostępu – informacje..............................................................................................................................................

313

Opcje ułatwień dostępu dla ekranu................................................................................................................................................

313

Opcje ułatwień dostępu dla dźwięku i telefonu...............................................................................................................................

314

Opcje ułatwień wpisywania.............................................................................................................................................................

317

Kalkulator........................................................................................................................................................................................

318

Korzystanie z kalkulatora................................................................................................................................................................

318

Przeliczanie jednostek miary..........................................................................................................................................................

318

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

319

BrickBreaker — informacje.............................................................................................................................................................

319

Kapsułki w grze BrickBreaker.........................................................................................................................................................

319

Punktacja w grze BrickBreaker.......................................................................................................................................................

320

Gra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

320

Regulacja głośności........................................................................................................................................................................

320

Ustawianie szybkości ruchu paletki................................................................................................................................................

321

Gra Word Mole...............................................................................................................................................................................

322

Podstawy gry Word Mole................................................................................................................................................................

322

Gry jednoosobowe..........................................................................................................................................................................

323

Gry wieloosobowe..........................................................................................................................................................................

324

Rozwiązywanie problemów z grą Word Mole.................................................................................................................................

325

Słownik pojęć..................................................................................................................................................................................

326

Informacje prawne..........................................................................................................................................................................

331