วิธีใช้ BlackBerry Curve 9330 9300

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330 Smartphones

คูมือผูใช

เวอรชัน: 6.0

หากตองการคูมือผูใชฉบับลาสุด โปรดไปที่ www.blackberry.com/docs/smartphones

background image

SWDT643442-941426-0127010333-029

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

10 อันดับแรก..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

รูจักกับสมารทโฟนของคุณ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12

เคล็ดลับ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18

ปรับแตงในแบบของคุณ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23

ช็อตคัต....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

ช็อตคัตขอความ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30

ช็อตคัตการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34

ช็อตคัตแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34

การแกปญหา: ช็อตคัต.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

35

โทรศัพท:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

36

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

36

โทรเบอรฉุกเฉิน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

38

ระดับเสียง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

วอยซเมล.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

40

โทรดวน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

41

สายเรียกซอน, การสงตอสาย และการบล็อคการโทร.............................................................................................................................................................................................................................................................

41

การโทรเบอรเฉพาะและการโทรแบบอัจฉริยะ........................................................................................................................................................................................................................................................................

43

การประชุมสาย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

บันทึกการโทร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

46

หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลข..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

47

ตัวเลือกโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

48

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

50

การแกปญหา: โทรศัพท..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

50

คำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

ดำเนินการโดยใชคำสั่งเสียง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

คำสั่งเสียงที่ใชได....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................

54

ปดรายการตัวเลือกสำหรับคำสั่งเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

54

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับพรอมตเสียง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

54

ปรับปรุงการรูจำเสียง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

54

background image

การแกปญหา: การโทรออกดวยเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

55

ขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

56

อีเมล:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

56

ขอความ PIN...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

70

ขอความตัวอักษร.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

75

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยสำหรับขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................

83

เอกสารแนบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

84

ขอความที่ปองกันของ S/MIME..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

86

ขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes....................................................................................................................................................................................................................................................................

92

PGP ขอความที่ปองกัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

92

ช็อตคัตขอความ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

97

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

99

การแกปญหา: ขอความ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

99

ไฟล:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

105

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

105

การจัดการไฟลและเอกสารแนบ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

107

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110

การแกปญหา: เอกสารแนบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110

มีเดีย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

112

เพลง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

112

Podcast....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

115

วิดีโอ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

116

กลองวิดีโอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118

กลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

119

รูปภาพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

121

ขอความเสียง...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

123

เสียง\nเรียกเขา.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

124

ที่เก็บขอมูลมีเดีย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

125

การถายโอนและการดาวนโหลดไฟลมีเดีย.............................................................................................................................................................................................................................................................................

128

รูปแบบไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน..................................................................................................................................................................................................................................................................................

130

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

130

การแกปญหา: มีเดีย.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

131

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

เกี่ยวกับเสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ..............................................................................................................................................................................................................................................................

134

เพิ่มโปรไฟลที่กำหนดเอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

การเพิ่มการเตือนผูติดตอ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

135

ปดเสียงอุปกรณของคุณ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

135

background image

ไฟ LED กะพริบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

135

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

136

เปดเสียงกิจกรรม.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

136

การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................

137

เบราเซอร.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

138

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

138

บุคมารกของเบราเซอร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

141

ฟด RSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

142

ตัวเลือกเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

143

การรักษาความปลอดภัยเบราเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

145

Push เบราเซอร........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

การแกปญหา: เบราเซอร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

148

ปฏิทิน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

150

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปฏิทิน...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

150

การประชุม..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

151

การประชุมทางโทรศัพท.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

153

การซิงโครไนซปฏิทิน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

155

ตัวเลือกปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

156

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

158

การแกปญหา: ปฏิทิน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

158

ผูติดตอ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

160

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูติดตอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

160

การกำหนดผูติดตอเอง.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

161

การซิงโครไนซผูติดตอ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

163

กลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล................................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

รายชื่อผูติดตอหลายรายการ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

165

ตัวเลือกรายชื่อผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

165

การแกปญหา: ผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

166

นาฬิกา.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

ตั้งคาวันที่ และเวลา.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอเมื่ออุปกรณของคุณกำลังชารจ.................................................................................................................................................................................................................................................

168

เปลี่ยนหนาปดนาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

แสดงโซนเวลาที่สองบนนาฬิกา..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

เปดการเตือน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

ปดเสียงการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

เปดโหมดนาฬิกาปลุก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

background image

ตั้งคาตัวเลือกของโหมดนาฬิกาปลุก.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

170

ใชนาฬิกาจับเวลา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

170

ใชตัวตั้งเวลา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

170

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงตัวตั้งเวลา............................................................................................................................................................................................................................................................................................

170

การแกปญหา: นาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

งานและบันทึกชวยจำ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

สงงานหรือบันทึกชวยจำ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

สงงานหรือบันทึกชวยจำ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

เปลี่ยนสถานะของงาน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

ซอนงานที่เสร็จแลว.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

173

แสดงงานในปฏิทิน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

173

การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

173

เกี่ยวกับชนิด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

174

จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

175

สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ...................................................................................................................................................................................................................................................................

175

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ......................................................................................................................................................................................................................................................................

175

การพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

วิธีปอนขอความดวยการพิมพ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

177

ตัวเลือกการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

177

โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกด.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

178

พจนานุกรมที่กำหนดเอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

AutoText.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

ช็อตคัตการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

การแกปญหา: การพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

แปนพิมพ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

กำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุมเลือก........................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

ตั้งคาสัญลักษณสกุลเงินดีฟอลต..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

ตั้งคาความเร็วเคอรเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

เปดเสียงปุมกด........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

ตั้งคาความไวแทร็คแพด..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

ปดเสียงแทร็คแพด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

การแกปญหา:แปนพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

ภาษา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

เกี่ยวกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

เปลี่ยนภาษา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

ใชช็อตคัตเพื่อสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ ขณะที่คุณกำลังพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................

185

background image

เพิ่มภาษาที่แสดง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

การลบภาษา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

การแกปญหา: ภาษา................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

การแสดงบนหนาจอ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

ตั้งคาตัวเลือกสำหรับไฟแบ็คไลท...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

ใชรูปภาพเปนวอลลเปเปอรของอุปกรณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

187

การออรกาไนซแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก.........................................................................................................................................................................................................................................................................

188

เพิ่มขอความที่ปรากฏเมื่ออุปกรณของคุณล็อค........................................................................................................................................................................................................................................................................

189

ใชความเขมเฉดสีเทาหรือความเขมกลับดานเพื่อการแสดงบนหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................

189

เปดการแจงแบบ LED แฟลช สำหรับการครอบคลุมบริการไรสาย........................................................................................................................................................................................................................................

189

ธีม:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

189

การแกปญหา: การแสดงผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

เทคโนโลยี GPS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

เกี่ยวกับเทคโนโลยี GPS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

เปดเทคโนโลยี GPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

ตั้งคาอุปกรณรับสัญญาณ GPS ที่คุณใชในการติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ.......................................................................................................................................................................................................................

191

เรียกใชตำแหนง GPS ของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

192

ปองกันไมใหบุคคลอื่นติดตามคนหาตำแหนงของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

192

ปดระบบชวยเหลือในการคนหาตำแหนง................................................................................................................................................................................................................................................................................

192

การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

192

แผนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

194

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

194

ตัวเลือกแผนที่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

ช็อตคัตแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

การแกปญหา: แผนที่...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

แอปพลิเคชัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

198

เกี่ยวกับมัลติทาสกิ้ง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

198

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น..............................................................................................................................................................................................................................................

198

ปดแอปพลิเคชันเพื่อหยุดการทำงานในพื้นหลัง......................................................................................................................................................................................................................................................................

198

เกี่ยวกับการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเครือขายสังคม.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันการสงขอความแบบทันที......................................................................................................................................................................................................................................................................

200

ตองการรหัสผานอุปกรณของคุณกอนการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................

200

ลบแอปพลิเคชัน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

200

ดูคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

200

ดูขนาดฐานขอมูลแอปพลิเคชัน...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

200

การแกปญหา: แอปพลิเคชัน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

201

background image

BlackBerry Device Software..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

202

เกี่ยวกับการอัปเดต BlackBerry Device Software...................................................................................................................................................................................................................................................................

202

อัปเดต BlackBerry Device Software จากเว็บไซต..................................................................................................................................................................................................................................................................

202

อัปเดต BlackBerry Device Software โดยการใช BlackBerry Desktop Software...................................................................................................................................................................................................................

203

การแกปญหา: BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................................................................................................................................

203

จัดการการเชื่อมตอ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

204

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจัดการการเชื่อมตอ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

204

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

206

เทคโนโลยี Wi-Fi....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

209

เทคโนโลยี Bluetooth..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

215

พลังงานและแบตเตอรี่.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

ปดอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

ตั้งคาอุปกรณของคุณเพื่อเปด และปดเครื่องโดยอัตโนมัติ......................................................................................................................................................................................................................................................

223

รีเซ็ตอุปกรณ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่................................................................................................................................................................................................................................................................................

223

หนวยความจำและมีเดียการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เกี่ยวกับมีเดียการด...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

มีเดียการดที่สนับสนุน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

ดูปริมาณพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูบนอุปกรณของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................

225

ปดการสนับสนุนมีเดียการด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

ซอมแซมไฟลที่จัดเก็บในมีเดียการดหรือในอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................

225

เกี่ยวกับการบีบอัด...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

226

เกี่ยวกับการเขารหัสไฟล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

226

เปดการเขารหัส.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

226

เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางและการประหยัดพื้นที่เก็บขอมูล...................................................................................................................................................................................................................................................

226

การแกปญหา: การเก็บขอมูลและมีเดียการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................

227

คนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

229

คนหารายการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

229

ตั้งคาชนิดของรายการที่จะถูกรวมในการคนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................

229

คนหาขอความ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

229

เกณฑการคนหาขอความ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

230

ดำเนินการอื่นๆ กับผลลัพธการคนหาขอความ........................................................................................................................................................................................................................................................................

230

คนหาในขอความ ในไฟล หรือบนเว็บเพจ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

231

ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบการคนหาที่บันทึกไว..........................................................................................................................................................................................................................................................................

231

คนหาผูติดตอในสมุดแอดเดรสของหนวยงานของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

231

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

232

background image

ซิมการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

233

เกี่ยวกับสมุดโทรศัพทในซิมการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

233

เพิ่มผูติดตอในซิมการดของคุณ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

233

คัดลอกผูติดตอจากซิมการดของคุณไปที่รายชื่อผูติดตอของคุณ.............................................................................................................................................................................................................................................

233

คัดลอกผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอของคุณลงในซิมการด........................................................................................................................................................................................................................................................

233

เปลี่ยนหรือลบผูติดตอในซิมการด..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

234

จัดเก็บขอความตัวอักษรบนซิมการดของคุณ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

234

เปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับหมายเลขโทรศัพท...........................................................................................................................................................................................................................................................................

234

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยซิมการด...............................................................................................................................................................................................................................................................................

234

ปองกันซิมการดของคุณดวยรหัส PIN....................................................................................................................................................................................................................................................................................

235

เปลี่ยนรหัส PIN ซิมการด.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

235

การรักษาความปลอดภัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

236

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย.......................................................................................................................................................................................................................................................................

236

ที่เก็บรหัสผาน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

237

การเขารหัส.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

239

การลางหนวยความจำ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

241

ใบรับรอง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

242

คีย PGP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

249

เซิรฟเวอรออกใบรับรอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

254

ที่จัดเก็บคีย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

255

สมารทการด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

257

การตั้งคา VPN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

260

ตรวจสอบซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง.......................................................................................................................................................................................................................................................

261

การควบคุมแอปพลิเคชันอื่น...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

262

การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย..................................................................................................................................................................................................................................................................................

264

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

266

ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

266

รันรายงานการวินิจฉัย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

266

ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

266

ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................

267

ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได......................................................................................................................................................................................................................................................................

267

ดูหมายเลขเวอรชันของ BlackBerry Device Software บนอุปกรณของคุณ............................................................................................................................................................................................................................

267

การซิงโครไนซ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

268

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

268

ปรับอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................................

268

ลบอีเมลในอุปกรณของคุณและในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณบนคอมพิวเตอรของคุณ.........................................................................................................................................................................................................

268

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................

269

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

269

background image

จัดการความขัดแยงในการปรับอีเมลใหตรงกัน.......................................................................................................................................................................................................................................................................

270

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล..........................................................................................................................................................................................................................................................................

270

เกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนขอมูลในอุปกรณ....................................................................................................................................................................................................................................................................

270

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................

270

การแกปญหา: การซิงโครไนซ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

271

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

273

เกี่ยวกับตัวเลือกระบบชวยเหลือในการเขาถึง.........................................................................................................................................................................................................................................................................

273

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึงหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

273

ตัวเลือกเสียงและระบบชวยในการเขาถึงโทรศัพท..................................................................................................................................................................................................................................................................

274

ตัวเลือกระบบชวยการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

276

เครื่องคิดเลข............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

ใชเครื่องคิดเลข.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

แปลงคาหนวยวัด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

BrickBreaker...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

279

เกี่ยวกับ BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

279

แคปซูล BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

279

การใหคะแนน BrickBreaker..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

เลน BrickBreaker....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

ปรับระดับเสียง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

ตั้งคาความเร็วของไมตี............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

281

เกม Word Mole.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

282

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกม Word Mole....................................................................................................................................................................................................................................................................................

282

เกมที่มีผูเลนคนเดียว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

283

เกมที่มีผูเลนหลายคน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

284

การแกปญหา: Word Mole......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

285

คำศัพท....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

286

ประกาศทางกฎหมาย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

291

background image

วิธีใชฉบับยอ

10 อันดับแรก

ผูใชอุปกรณ BlackBerry® ไดพูดออกมาแลว! นี่คือ 10 อันดับแรกของสิ่งที่พวกเขาอยากรูวาจะทำไดอยางไรในอุปกรณพวกเขา

ตั้งคาอีเมลแอดเดรส

1. คลิกไอคอน ติดตั้ง บนหนาจอหลัก

2. ในสวน ติดตั้ง ใหคลิกที่ไอคอน บัญชีอีเมล

3. ทำตามหนาจอเพื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณ เมื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณอยางถูกตองแลว คุณจะไดรับขอความยืนยัน หากตองการดูและจัดการขอความอีเมล ใหคลิกไอคอน ขอความ

บนหนาจอหลัก

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจเห็นตัวเลือกตอไปนี้ หากใช ใหเลือกหนึ่งตัวเลือก

บัญชีอินเทอรเน็ตเมล: ใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับบัญชีอีเมลที่มีอยูหนึ่งบัญชีหรือมากกวา (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรือเพื่อสรางอีเมล

แอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ

บัญชีองคกร: หากผูดูแลระบบใหรหัสผานการเปดใชขององคกรกับคุณ ใหใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณของคุณกับบัญชีอีเมลที่ทำงานโดยใช BlackBerry® Enterprise Server

หากคุณพยายามตั้งคาบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ต (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรืออีเมลแอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ และไมเห็นตัวเลือกนี้ ใหติดตอผูดูแลระบบหรือผูใหบริการ

อุปกรณไรสาย

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัว, 63

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนเสียง คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับระดับเสียง, LED, การสั่น และแจงเตือนระหวางการโทรไดอีกดวย
1. คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก

2. คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน > เสียงสำหรับโปรไฟลที่เลือก

• ในการเปลี่ยนเสียงเรียกเขา ใหคลิก โทรศัพท

• ในการเปลี่ยนตัวแจงหรือระบบเตือน ใหคลิกเพื่อขยายสวน คลิกตัวเลือก

3. ในฟลด เสียงเรียกเขา, เสียงตัวแจง หรือ เสียงระบบเตือน ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• คลิกที่เสียง

• ในการใชเสียงที่อยูในอุปกรณ BlackBerry® หรือมีเดียการด ใหคลิก เพลงทั้งหมด คนหาและคลิกที่เพลง

• ในการใชขอความเสียงที่บันทึกไว ใหคลิก ขอความเสียงทั้งหมด คนหาและคลิกที่ขอความเสียง

• ในการใชการแจงเตือนที่โหลดลวงหนา ใหคลิก การเตือนทั้งหมด คนหาและคลิกที่การเตือน

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งเสียงเรียกเขาของอุปกรณของฉันได, 52

คูมือผูใช