BlackBerry Curve 9330 9300 - จัดการความขัดแย้งในการปรับอีเมล์ให้ตรงกัน

background image

จัดการความขัดแยงในการปรับอีเมลใหตรงกัน

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือก มีขอขัดแยง ของแตละอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. เปลี่ยนฟลด มีขอขัดแยง

5. กดปุม

> บันทึก