BlackBerry Curve 9330 9300 - พจนานุกรมที่กำหนดเอง

background image

พจนานุกรมที่กำหนดเอง

เกี่ยวกับพจนานุกรมที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มคำในพจนานุกรมที่กำหนดเองเพื่อใหอุปกรณ BlackBerry® ของคุณรูจักคำนั้นเมื่อคุณตรวจสอบตัวสะกด เนื่องจากเทคโนโลยี SureType® จะใชพจนานุกรมเดียวกัน หากคุณใชวิธี

ปอนขอความภาษาอาหรับหรือรัสเซีย คำที่คุณเพิ่มในพจนานุกรมที่กำหนดเองจะแสดงในรายการที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบคำในพจนานุกรมที่กำหนดเอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > พจนานุกรมที่กำหนดเอง

• ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใหกดปุม

> ใหม พิมพคำหรือคาผสมตัวอักษร กดปุม บนแปนพิมพ

• ในการเปลี่ยนคำในพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใหกดปุม

> ใหม เปลี่ยนคำ กดปุม บนแปนพิมพ

• ในการลบคำออกจากพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใหไฮไลตคำนั้น กดปุม

> ลบ

หยุดการเพิ่มรายการในพจนานุกรมที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > การพิมพ

คูมือผูใช

การพิมพ

179

background image

3. สำหรับแปนพิมพ ใหคลิก ตัวเลือกสไตลขั้นสูง

4. ลางชองทำเครื่องหมาย การพิมพ

5. ตั้งคาฟลด อีเมล เปน ปด

6. กดปุม

> บันทึก