BlackBerry Curve 9330 9300 - ที่จัดเก็บคีย์

background image

ที่จัดเก็บคีย

เกี่ยวกับที่จัดเก็บคีย

ที่จัดเก็บคียบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณอาจจัดเก็บรายการตอไปนี้ ในการเขาใชรายการเหลานี้ในที่จัดเก็บคีย คุณตองพิมพรหัสผานที่จัดเก็บคีย

ใบรับรองสวนบุคคล (คูใบรับรองและไพรเวตคีย)

ใบรับรองที่คุณดาวนโหลดโดยใชเครื่องมือการซิงโครไนซใบรับรองของ BlackBerry® Desktop Software

ใบรับรองที่คุณดาวนโหลดจากเซิรฟเวอรที่ใช LDAP หรือเซิรฟเวอรที่ใช DSML

ใบรับรองที่คุณดาวนโหลดจากโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง

ใบรับรองที่คุณอิมปอรตจากอุปกรณหรือมีเดียการด

ใบรับรองที่คุณเพิ่มจากขอความ

ใบรับรองหลักที่รวมอยูใน BlackBerry Desktop Software

คียสวนบุคคล PGP® (คูพับลิกคียและไพรเวตคีย)

พับลิกคีย PGP ที่คุณดาวนโหลดจากเซิรฟเวอรที่ใช LDAP

พับลิกคีย PGP ที่คุณอิมปอรตจากอุปกรณหรือมีเดียการด

พับลิกคีย PGP ที่คุณเพิ่มจากขอความ

เปลี่ยนรหัสผานที่จัดเก็บคีย

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

255

background image

3. กดปุม

> เปลี่ยนรหัสผานที่จัดเก็บคีย

ซิงโครไนซรหัสผานที่จัดเก็บคียกับรหัสผานอุปกรณ

หากคุณซิงโครไนซรหัสผานที่จัดเก็บคียกับรหัสผานอุปกรณ BlackBerry® เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผานอุปกรณ รหัสผานที่จัดเก็บคียจะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. เปลี่ยนฟลด ใชรหัสผานอุปกรณเปนรหัสผานที่จัดเก็บคีย เปน ใช

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนเมื่ออุปกรณของคุณลบรหัสผานที่จัดเก็บคีย

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. เปลี่ยนฟลด หมดระยะเวลารหัสผานที่จัดเก็บคีย

4. กดปุม

> บันทึก

ในการเขาใชไพรเวตคียหลังจากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณลบรหัสผานที่จัดเก็บคียแลว คุณตองพิมพรหัสผานที่จัดเก็บคียของคุณ

เพิ่มผูติดตอในแอปพลิเคชันผูติดตอโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มรายการในที่จัดเก็บคีย

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย เพิ่มอีเมลใบรับรองในผูติดตอ

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนบริการที่อุปกรณของคุณใชดาวนโหลดใบรับรอง

คุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนบริการที่อุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชดาวนโหลดใบรับรองได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหนวยงานของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. เปลี่ยนฟลด บริการใบรับรอง

4. กดปุม

> บันทึก

ปดการสำรองขอมูลและเรียกคืนขอมูลอัตโนมัติของขอมูลในที่จัดเก็บคีย

ตามคาดีฟอลต จะสำรองขอมูลหรือเรียกคืนรายการในที่จัดเก็บคียบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเมื่อคุณสำรองขอมูลหรือเรียกคืนขอมูลอุปกรณของคุณ เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัย หากคุณไม

ตองการสำรองไพรเวตคียไวในคอมพิวเตอร หรือเรียกคืนไพรเวตคียจากคอมพิวเตอร คุณสามารถปดการสำรองและเรียกคืนขอมูลที่จัดเก็บคียอัตโนมัติได

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. ลางชองทำเครื่องหมาย อนุญาตการสำรองขอมูล/การเรียกคืนที่จัดเก็บคีย

4. กดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

256

background image

หากตองการเปดการสำรองขอมูลและเรียกคืนขอมูลที่จัดเก็บคียโดยอัตโนมัติ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย อนุญาตการสำรองขอมูล/การเรียกคืนที่จัดเก็บคีย

เปลี่ยนอัตราการรีเฟรชรายการเพิกถอนใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. ในสวน สถานะใบรับรอง ใหเปลี่ยนฟลด หมดอายุหลังจาก

4. กดปุม

> บันทึก

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะดาวนโหลดสถานะการเพิกถอนใหมโดยอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณของคุณใชรายการที่จัดเก็บคียกับสถานะที่อยูในชวงกอนเวลาที่กำหนดซึ่งคุณตั้งคาไว

ปฏิเสธรายการเพิกถอนใบรับรองจากเซิรฟเวอร CRL ที่ไมสามารถตรวจสอบได

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > ที่จัดเก็บคีย

3. ลางชองทำเครื่องหมาย ยอมรับ CRL ที่ไมสามารถตรวจสอบได

4. กดปุม

> บันทึก

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณปฏิเสธรายการเพิกถอนใบรับรองจากเซิรฟเวอร CRL ที่ BlackBerry® MDS Connection Service ไมสามารถตรวจสอบได