BlackBerry Curve 9330 9300 - ที่เก็บรหัสผ่าน

background image

ที่เก็บรหัสผาน

เกี่ยวกับที่เก็บรหัสผาน

ใชที่เก็บรหัสผานเพื่อจัดเก็บรหัสผานของคุณทั้งหมดไวในที่เดียว ที่เก็บรหัสผาน ไดรับการออกแบบเพื่อปองกันรหัสผานของคุณดวยรหัสผานที่เก็บรหัสผาน เมื่อคุณพิมพรหัสผานนี้ ที่เก็บรหัสผาน

จะถอดรหัสรหัสผานของคุณ
คุณสามารถใชที่เก็บรหัสผานสรางรหัสผานแบบสุมที่มีตัวเลข ตัวอักษร และสัญสักษณไดอีกดวย

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

237

background image

เปลี่ยนรหัสผานในที่เก็บรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตรหัสผาน

3. กดปุม

> เปด

4. เปลี่ยนขอมูลรหัสผาน

5. กดปุม

> บันทึก

เพิ่มรหัสผานเขาไปในที่เก็บรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ใหม

3. พิมพขอมูลรหัสผาน

4. กดปุม

> บันทึก

สรางรหัสผานแบบสุม

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ใหม

3. กดปุม

> รหัสผานแบบสุม

4. กดปุม

> บันทึก

กำหนดเกณฑรหัสผานที่สรางแบบสุม

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ตั้งคาฟลดรหัสผานแบบสุม

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนรหัสผานของที่เก็บรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> เปลี่ยนรหัสผาน

ลบรหัสผานออกจากที่เก็บรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตรหัสผาน

3. กดปุม

> ลบ

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

238

background image

คัดลอกรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตรหัสผาน

3. กดปุม

> คัดลอกชื่อผูใช หรือ คัดลอกรหัสผาน

ในการลางคลิปบอรด ใหกดปุม

> ลางคลิปบอรด

หมายเหตุ: รหัสผานไมสามารถเขารหัสไดหากอยูบนคลิปบอรด

ปองกันการคัดลอกรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ลางชองทำเครื่องหมาย ยอมใหคัดลอกคลิปบอรด

4. กดปุม

> บันทึก

ตั้งคาขีดจำกัดความพยายามในการใชรหัสในที่เก็บรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ตั้งคาฟลด ความพยายามในการใชรหัสผาน

4. กดปุม

> บันทึก

ซอนรหัสผานในที่เก็บรหัสผาน

1. คลิกไอคอน ที่เก็บรหัสผาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ลางชองทำเครื่องหมาย แสดงรหัสผาน

4. กดปุม

> บันทึก

ในการแสดงรหัสผานในที่เก็บรหัสผานอีกครั้ง ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย แสดงรหัสผาน