BlackBerry Curve 9330 9300 - เซิร์ฟเวอร์ออกใบรับรอง

background image

เซิรฟเวอรออกใบรับรอง

เพิ่มเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > เซิรฟเวอรใบรับรอง

3. กดปุม

> เซิรฟเวอรใหม

4. ระบุขอมูลสำหรับเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

5. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนขอมูลการเชื่อมตอเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > เซิรฟเวอรใบรับรอง

3. ไฮไลตเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

4. กดปุม

> แกไข

5. เปลี่ยนขอมูลการเชื่อมตอเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

6. กดปุม

> บันทึก

ตัวเลือกการเชื่อมตอสำหรับเซิรฟเวอร OCSP และ CRL

ตัวเลือก

รายละเอียด

ชื่อที่จำงาย

พิมพชื่อที่แสดงสำหรับเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

URL เซิรฟเวอร

พิมพแอดเดรสเว็บของเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

ตัวเลือกการเชื่อมตอสำหรับเซิรฟเวอรที่ใช LDAP และเซิรฟเวอรที่ใช DSML

ตัวเลือก

รายละเอียด

ชื่อที่จำงาย

พิมพชื่อที่แสดงสำหรับเซิรฟเวอร

ชื่อเซิรฟเวอร

พิมพแอดเดรสเครือขายของเซิรฟเวอร

การสืบคนพื้นฐาน

พิมพขอมูลการสืบคนพื้นฐานสำหรับเซิรฟเวอรโดยใช X.509 certificate syntax (เชน o=test.rim.net)

พอรต

พิมพหมายเลขพอรตสำหรับเครือขายหนวยงานของคุณ หมายเลขพอรตดีฟอลตคือ 389

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์

ระบุวาคุณตองล็อกอินเขาออกเซิรฟเวอรหรือไม

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

254

background image

ตัวเลือก

รายละเอียด

ประเภทการเชื่อมตอ

ระบุวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชการเชื่อมตอ SSL หรือ TLS เพื่อเชื่อมตอเซิรฟเวอร

สงขอมูลการเชื่อมตอสำหรับเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > เซิรฟเวอรใบรับรอง

3. ไฮไลตเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

4. กดปุม

> เซิรฟเวอรอีเมล หรือ เซิรฟเวอร PIN

ลบเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > เซิรฟเวอรใบรับรอง

3. ไฮไลตเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

4. กดปุม

> ลบ