BlackBerry Curve 9330 9300 - ข้อความที่ป้องกันของ S/MIME

background image

ขอความที่ปองกันของ S/MIME

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอความที่ปองกันของ S/MIME

เกี่ยวกับการเซ็นชื่อและการเขารหัสขอความ

หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเซ็นชื่อหรือเขารหัสขอความแบบดิจิตอลเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งแกอีเมลและ

ขอความ PIN ที่คุณสงจากอุปกรณ BlackBerry ของคุณ ลายเซ็นดิจิตอลไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อชวยใหผูรับตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอความที่คุณสง เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบ

ดิจิตอลบนขอความโดยใชไพรเวตคียของคุณ ผูรับจะใชพับลิกคียของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาขอความมาจากคุณ และขอความไมมีการเปลี่ยนแปลง
การเขารหัสไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อรักษาขอความใหเปนความลับ เมื่อคุณเขารหัสขอความ อุปกรณของคุณจะใชพับลิกคียของผูรับเพื่อเขารหัสขอความ ผูรับใชไพรเวตคียของพวกเขาเพื่อถอดรหัส

ขอความ
ในการสงขอความ PIN ที่เขารหัส คุณตองมี PIN และอีเมลแอดเดรสของผูติดตอในรายชื่อผูติดตอของคุณ อุปกรณของคุณใชอีเมลแอดเดรสในรายชื่อผูติดตอของคุณเพื่อคนหาคีย PGP® หรือใบรับ

รองของผูติดตอ

เซ็นชื่อหรือเขารหัสขอความ

คุณสามารถเซ็นชื่อหรือเขารหัสอีเมลและขอความ PIN ได

1. เมื่อคุณเขียนขอความ ใหเปลี่ยนฟลด การเขารหัส

คูมือผูใช

ขอความ

86

background image

2. หากจำเปน ใหเปลี่ยนฟลด การแบงประเภท

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ไมมีตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสบางตัวเลือกในอุปกรณของฉัน, 91

เขารหัสขอความที่มีวลีรหัสผาน

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณสามารถเขารหัสอีเมล และขอความ PIN ที่ใชวลีรหัสผานรวมกันระหวางผูสงกับผูรับ

1. ในขอความที่ไมไดสง ตั้งคาฟลด การเขารหัส เปน เขารหัส หรือ เซ็นชื่อและเขารหัส

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย ใชการเขารหัสที่มีรหัสผาน

4. ในสวน การเขารหัสเนื้อหาที่อนุญาต ใหเลือกชองทำเครื่องหมายที่อยูดานขางการเขารหัสเนื้อหาที่อนุญาตอยางนอยหนึ่งรายการ

5. หากคุณกำลังเซ็นชื่อขอความ ในสวน ตัวเลือกการเซ็นชื่อ ใหเลือกใบรับรอง

6. กดปุม

> บันทึก

7. พิมพขอความของคุณ

8. กดปุม

> สง

9. พิมพวลีรหัสผานเพื่อเขารหัสขอความ

10. ยืนยันวลีรหัสผาน

11. คลิก ตกลง
แจงใหผูรับทราบวลีรหัสผานโดยใชวิธีที่ปลอดภัย

แนบใบรับรองกับขอความ

คุณสามารถแนบใบรับรองกับอีเมล และขอความ PIN ได

1. เมื่อเขียนขอความ ใหกดปุม

> แนบ > ใบรับรอง

2. ไฮไลตใบรับรอง

3. กดปุม

> ดำเนินการตอ

ดาวนโหลดใบรับรองที่ใชในการเซ็นชื่อหรือเขารหัสขอความ

หากใบรับรองไมรวมอยูในขอความที่ไดรับ หรือไมไดจัดเก็บไวในที่จัดเก็บคียในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ คุณสามารถดาวนโหลดใบรับรองได

1. ในขอความ ใหไฮไลตสัญลักษณแสดงการเขารหัส หรือสัญลักษณลายเซ็นดิจิตอล

2. กดปุม

> ดึงขอมูลใบรับรองของผูสง

เพิ่มใบรับรองจากขอความ

1. ในขอความ ไฮไลตสัญลักษณแสดงลายเซ็นดิจิตอล

2. กดปุม

> อิมปอรตใบรับรองของผูสง

เพิ่มใบรับรองจากเอกสารแนบ

1. ในขอความ คลิกเอกสารแนบของใบรับรอง

2. คลิก ดึงขอมูลเอกสารแนบของใบรับรอง

3. คลิกใบรับรอง

คูมือผูใช

ขอความ

87

background image

4. คลิก อิมปอรตใบรับรอง

สัญลักษณแสดงเอกสารแนบในขอความที่ปองกันของ S/MIME

สัญลักษณแสดง

รายละเอียด

ขอความประกอบดวยเอกสารแนบของใบรับรองหนึ่งรายการ
ขอความประกอบดวยเอกสารแนบของใบรับรองหลายรายการ
ขอความประกอบดวยเอกสารแนบของเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

เพิ่มขอมูลการเชื่อมตอสำหรับเซิรฟเวอรออกใบรับรองจากขอความ

1. ในขอความ ไฮไลตสัญลักษณแสดงเซิรฟเวอรออกใบรับรอง

2. กดปุม

> เซิรฟเวอรที่อิมปอรต

ดูใบรับรองที่ใชในการเซ็นชื่อหรือเขารหัสขอความ

1. ในขอความ ใหไฮไลตสัญลักษณแสดงสถานะการเขารหัส หรือสัญลักษณแสดงลายเซ็นดิจิตอล

2. กดปุม

> แสดงใบรับรองของผูสง หรือ แสดงใบรับรองการเขารหัส

ดูขอมูลการเขารหัสสำหรับขอความที่เขารหัสไมรัดกุม

1. ในขอความที่เขารหัสไมรัดกุม ไฮไลตสัญลักษณแสดงสถานะการเขารหัส

2. กดปุม

> รายละเอียดการเขารหัส

สถานะขอความปองกันของ S/MIME

สัญลักษณแสดงลายเซ็นดิจิตอลสำหรับขอความปองกัน S/MIME

สัญลักษณแสดง

รายละเอียด

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณยืนยันความถูกตองลายเซ็นดิจิตอล
อุปกรณของคุณไมสามารถยืนยันความถูกตองลายเซ็นดิจิตอล
อุปกรณของคุณตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกตองลายเซ็นดิจิตอล
อุปกรณของคุณเชื่อถือหวงโซใบรับรอง
อีเมลแอดเดรสของผูสงไมตรงกับอีเมลแอดเดรสของบุคคลในใบรับรอง หรือใบรับรองของผู
สงถูกเพิกถอน ไมนาเชื่อถือ ไมสามารถยืนยันความถูกตองได หรือไมมีในอุปกรณของคุณ

คูมือผูใช

ขอความ

88

background image

สัญลักษณแสดง

รายละเอียด

ใบรับรองไมรัดกุม สถานะใบรับรองไมเปนปจจุบัน หรืออุปกรณของคุณตองการขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อยืนยันความถูกตองสถานะความนาเชื่อถือของใบรับรอง
ใบรับรองของผูสงหมดอายุ

สัญลักษณแสดงสถานะการเขารหัส

ผูดูแลระบบของคุณตั้งคาวาขอความที่คุณไดรับรัดกุมหรือไมรัดกุม

สัญลักษณแสดง

รายละเอียด

ขอความถูกเขารหัสอยางรัดกุม
ขอความถูกเขารหัสไมรัดกุม

ตัวเลือกขอความที่ปองกันของ S/MIME

เปลี่ยนใบรับรองการเซ็นชื่อหรือการเขารหัสของคุณ

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชใบรับรองการเขารหัสของคุณเพื่อเขารหัสขอความในโฟลเดอรรายการที่ถูกสง และรวมใบรับรองการเขารหัสของคุณในขอความที่คุณสงเพื่อใหผูรับสามารถเขารหัส

ขอความตอบกลับได

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

3. ในสวน ตัวเลือกการเซ็นชื่อ หรือสวน ตัวเลือกการเขารหัส ใหเปลี่ยนฟลด ใบรับรอง

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ไมมีตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสบางตัวเลือกในอุปกรณของฉัน, 91

เปลี่ยนตัวเลือกในการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัส

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

• ในการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัสอัตโนมัติ ใหเปลี่ยนฟลด อนุญาตการดูเอกสารแนบที่เขารหัสและดึงขอมูลเอกสารแนบที่เขารหัส เปน อัตโนมัติ

• ในการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัสดวยตนเอง ใหเปลี่ยนฟลด อนุญาตการดูเอกสารแนบที่เขารหัสและดึงขอมูลเอกสารแนบที่เขารหัส เปน ดวยตนเอง

• ในการปองกันอุปกรณ BlackBerry® ของคุณจากการดาวนโหลดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัส ใหเปลี่ยนฟลด อนุญาตการดูเอกสารแนบที่เขารหัสและดึงขอมูลเอกสารแนบที่เขารหัส

เปน ไม

3. กดปุม

> ตกลง

คูมือผูใช

ขอความ

89

background image

เปลี่ยนตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสดีฟอลต

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อใชตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสดีฟอลตเมื่อคุณสงขอความถึงผูติดตอที่คุณไมเคยสงขอความถึง หรือไดรับขอความกอนหนานี้ หากคุณ

สงขอความถึงหรือไดรับขอความจากผูติดตอกอนหนานี้ อุปกรณของคุณจะพยายามที่จะใชตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสที่ใชกับขอความลาสุด

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME หรือ PGP

3. เปลี่ยนฟลด การเขารหัสดีฟอลต

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ไมมีตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสบางตัวเลือกในอุปกรณของฉัน, 91

เกี่ยวกับการแบงประเภทขอความ

หากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณมีบัญชีอีเมลที่ใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ และผูดูแลระบบของคุณเปดการแบงประเภทขอความ BlackBerry Enterprise Server จะ

ใชชุดการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่ำสุดกับขอความแตละขอความที่คุณเขียน สงตอ หรือตอบกลับ ตามการแบงประเภทที่คุณกำหนดไวสำหรับขอความ ผูดูแลระบบของคุณจะระบุการแบง

ประเภทขอความที่คุณสามารถใชได
หากคุณไดรับขอความที่ใชการแบงประเภทขอความ คุณสามารถดูตัวยอของการแบงประเภทไดในบรรทัดเรื่องของขอความ และคำอธิบายที่สมบูรณของการแบงประเภทในเนื้อหาของขอความ คุณ

ยังสามารถดูตัวยอและคำอธิบายที่สมบูรณของการแบงประเภทสำหรับขอความที่สงไดในโฟลเดอรรายการที่ถูกสง

เปลี่ยนการแบงประเภทขอความดีฟอลต

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ และผูดูแลระบบของคุณตองเปดการแบงประเภทขอความ
อุปกรณ BlackBerry ของคุณไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อใชการแบงประเภทขอความดีฟอลตเมื่อคุณสงขอความถึงผูติดตอที่คุณไมเคยสงขอความถึง หรือไดรับขอความกอนหนานี้ หากคุณสงขอความ

ถึงหรือไดรับขอความจากผูติดตอกอนหนานี้ อุปกรณของคุณจะพยายามที่จะใชการแบงประเภทขอความที่ใชกับขอความลาสุด

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก อุปกรณ > การตั้งคาระบบขั้นสูง > บริการดีฟอลต

3. เปลี่ยนฟลด การเขารหัสดีฟอลต

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนขนาดของสัญลักษณแสดง S/MIME ในขอความ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

3. เปลี่ยนฟลด ไอคอนโปรแกรมดูขอความ

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนอัลกอริธึมการเขารหัสสำหรับขอความที่ปองกันของ S/MIME

หากขอความหนึ่งมีผูรับมากกวาหนึ่งคน อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะใชอัลกอริธึมการเขารหัสแรกที่เลือกในรายการที่ผูรับทุกคนสนับสนุน

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

3. เลือกชองทำเครื่องหมายที่อยูดานขางอัลกอริธึมการเขารหัสอยางนอยหนึ่งรายการ

คูมือผูใช

ขอความ

90

background image

4. กดปุม

> บันทึก

รองขอการแจงการสงสำหรับขอความที่ปองกันของ S/MIME ที่มีการเซ็นชื่อ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย รองขอใบตอบรับ S/MIME

4. กดปุม

> บันทึก

ปดพรอมตที่ปรากฏกอนที่ขอความที่ปองกันของ S/MIME จะถูกตัดทอน

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

3. เปลี่ยนฟลด โหมดการตัดทอนขอความ เปน สง หรือ เพิ่มเติมทั้งหมดและสง

4. กดปุม

> บันทึก

ในการเปดพรอมตอีกครั้ง ใหเปลี่ยนฟลด โหมดการตัดทอนขอความ เปน พรอมตผูใช

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใชใบรับรอง S/MIME ที่ไมแนะนำใหใช

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > S/MIME

3. ลางชองทำเครื่องหมาย เตือนเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับใบรับรองของฉัน

4. กดปุม

> บันทึก

ในการเปดพรอมตอีกครั้ง ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย เตือนเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับใบรับรองของฉัน

การแกปญหาขอความที่มีการปองกันแบบ S/MIME

ไมมีตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสบางตัวเลือกในอุปกรณของฉัน

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ตรวจสอบวาบัญชีอีเมลที่คุณใชสนับสนุนตัวเลือกเซ็นชื่อและการเขารหัสทั้งหมด

• หากคุณใชการแบงประเภทขอความ ใหตรวจสอบวาการแบงประเภทขอความสนับสนุนตัวเลือกการเซ็นชื่อและการเขารหัสที่คุณตองการ ลองใชการแบงประเภทขอความอื่น

ฉันไมสามารถเปดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัสได

อาจไมมีขอมูลเอกสารแนบบน BlackBerry® Enterprise Server ผูดูแลระบบของคุณอาจตั้งคาตัวเลือกเพื่อปองกันไมใหคุณเปดเอกสารแนบในขอความที่เขารหัส หรือคุณอาจไดรับขอความจากบัญชี

อีเมลที่ไมสนับสนุนเอกสารแนบในขอความที่เขารหัส

คูมือผูใช

ขอความ

91

background image

คุณไมสามารถเปดเอกสารแนบในขอความที่ปองกันของ PGP® ที่เขารหัสโดยใชรูปแบบ OpenPGP โดยไคลเอนต IBM® Lotus Notes® ซึ่งใชงานกับ PGP® Desktop Professional หรือเขารหัสโดย

PGP® Universal Server