BlackBerry Curve 9330 9300 - อีเมล์:

background image

ขอความ

56

background image

• ในการเปลี่ยนแปลงผูรับ ใหคลิก แกไข ไฮไลตผูติดตอ กดปุม

> เปลี่ยนแอดเดรส คลิกผูติดตอใหม กดปุม

> สง

• ในการสงขอความอีกครั้งโดยไมเปลี่ยนแปลง ใหคลิก สงอีกครั้ง

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถสงขอความ, 99

ตอบกลับหรือสงตออีเมลหรือขอความ PIN

ในขอความ ใหกดปุม

• ในการตอบกลับขอความ ใหคลิก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

• ในการสงตอขอความ ใหคลิก สงตอ หรือ สงตอเปน

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถสงขอความ, 99

ตรวจสอบตัวสะกด

คุณสามารถตรวจสอบตัวละกดไดในขอความ รายการบันทึกปฏิทิน งาน หรือบันทึกชวยจำที่คุณสราง

1. กดปุม

> ตรวจสอบตัวสะกด

2. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการยอมรับตัวสะกดที่แนะนำ ใหคลิกคำในรายการที่ปรากฏขึ้น

• หากไมสนใจตัวสะกดที่แนะนำ ใหกดปุม
• หากไมสนใจตัวสะกดที่แนะนำทั้งหมด ใหกดปุม

> ละเวนทั้งหมด

• ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมที่กำหนดเอง ใหกดปุม

> เพิ่มในพจนานุกรม

• ในการหยุดตรวจสอบตัวสะกด ใหกดปุม

> ยกเลิกการตรวจสอบตัวสะกด

บันทึกแบบรางของขอความ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกดปุม

ปุม > บันทึกแบบราง

แนบไฟลกับอีเมล

ในการแนบไฟลที่บันทึกไวในเครือขายหนวยงานของคุณ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

เมื่อคุณเขียนอีเมล ใหกดปุม

> แนบ > ไฟล

• ในการแนบไฟลที่บันทึกไวในอุปกรณ BlackBerry หรือมีเดียการด ใหคนหาและคลิกที่ไฟล

• ในการแนบไฟลที่บันทึกไวในเครือขายหนวยงานของคุณ ใหกดปุม

> ไปที่ คนหาและคลิกที่ไฟล ปอนหนังสือรับรองเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายของหนวยงานของคุณ หากจำเปน

แนบผูติดตอกับขอความ

คุณสามารถแนบผูติดตอกับอีเมล ขอความ PIN หรือขอความตัวอักษรได

1. เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกดปุม

> แนบ > ผูติดตอ

2. คนหาและไฮไลตผูติดตอ

3. กดปุม

> ดำเนินการตอ

คูมือผูใช

ขอความ

57

background image

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถแนบไฟลกับขอความตัวอักษรได, 102

เพิ่มหรือเปลี่ยนลายเซ็นของคุณ

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนบริการแบบไรสายของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

• สำหรับบัญชีอีเมลที่ทำงาน ใหคลิก การกำหนดอีเมล หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหเปลี่ยนฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม หากไมไดเลือกชองทำเครื่องหมาย ใชลายเซ็น

อัตโนมัติ ใหเลือก วางเคอรเซอรของคุณในฟลดที่ปรากฏขึ้น

• สำหรับบัญชีอีเมลสวนตัว ใหคลิก การจัดการบัญชีอีเมล คลิกที่บัญชีอีเมล คลิก แกไข

3. พิมพลายเซ็น

4. กดปุม

> บันทึก

ลายเซ็นของคุณจะถูกเพิ่มในอีเมลหลังจากคุณสง

เปลี่ยนอีเมลแอดเดรสที่คุณใชสงขอความหรือการเชิญเขารวมการประชุม

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก อุปกรณ > การตั้งคาระบบขั้นสูง > บริการดีฟอลต

3. เปลี่ยนฟลด การสงขอความ (CMIME) หรือฟลด ปฏิทิน (CICAL)

4. กดปุม

> บันทึก

ลบขอความปฏิเสธความรับผิดออกจากอีเมล

หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ BlackBerry Enterprise Server อาจเพิ่มขอความปฏิเสธความรับผิดในอีเมลหลังจากคุณสง
เมื่อคุณเขียนอีเมล ใหกดปุม

> ลบขอความปฏิเสธความรับผิด

ในการเพิ่มขอความปฏิเสธความรับผิดอีกครั้ง ใหกดปุม

> เพิ่มขอความปฏิเสธความรับผิด

ลบขอความตนฉบับออกจากขอความตอบกลับ

เมื่อคุณตอบกลับขอความ ใหกดปุม

> ลบขอความตนฉบับ

ตั้งคาระดับความสำคัญของขอความ

คุณสามารถตั้งคาระดับความสำคัญของอีเมล ขอความ PIN หรือขอความตัวอักษร

1. เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกดปุม

> ตัวเลือก

2. ตั้งคาฟลด ความสำคัญ

3. กดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

ขอความ

58

background image

สำเนาลับถึงผูติดตอ

คุณสามารถสงสำเนาลับถึงผูติดตอในอีเมลหรือขอความ PIN ได
เมื่อคุณกำลังเขียนอีเมลหรือขอความ PIN ใหกดปุม

> เพิ่มสำเนาแบบซอนถึง

หยุดการสงขอความ

คุณสามารถหยุดการสงขอความไดเฉพาะเมื่อไอคอนนาฬิกาปรากฏอยูขางขอความเทานั้น

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. ไฮไลตขอความ

3. กดปุม

> ลบ

การดูและตอบกลับอีเมล

เกี่ยวกับไอคอนบัญชีอีเมล

คุณอาจสามารถใชอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับบัญชีอีเมลที่ทำงานและบัญชีอีเมลสวนตัวหนึ่งรายการหรือมากกวาได โดยขึ้นอยูกับตัวเลือกการตั้งคาอีเมล หากคุณใชอุปกรณของคุณกับบัญชี

อีเมลมากกวาหนึ่งรายการ ไอคอนบัญชีอีเมลหลายไอคอนอาจปรากฏขึ้นบนอุปกรณของคุณ นอกเหนือจากไอคอนขอความหลัก สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอุปกรณของคุณกับบัญชี

อีเมลมากกวาหนึ่งรายการ ใหไปที่

www.blackberry.com/go/docs

และคลิก BlackBerry Internet Service

ไอคอนแยกจากกันอาจปรากฏขึ้นสำหรับขอความโดยขึ้นอยูกับธีมของคุณ

คนหาในขอความ ในไฟล หรือบนเว็บเพจ

หากตองการคนหาขอความในงานนำเสนอ คุณตองดูการนำเสนอในมุมมองขอความหรือในมุมมองขอความและสไลด
1. ในขอความ ในไฟล ในเอกสารแนบ หรือในเว็บเพจ ใหกดปุม

> คนหา หรือ คนหาในหนา

2. พิมพขอความ

3. กดปุม Enter
ในการคนหาขอความถัดไป ใหกดปุม

> คนหาถัดไป

ดูอีเมลในรูปแบบขอความธรรมดา

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. ลางชองทำเครื่องหมาย เปดใชงานอีเมล HTML

5. กดปุม

> สง

ดูแอดเดรสแทนชื่อที่แสดง

ในขอความ ใหกดปุม

> แสดงแอดเดรส

คูมือผูใช

ขอความ

59

background image

ในการดูการแสดงชื่ออีกครั้ง ใหกดปุม

> แสดงชื่อ

ทำเครื่องหมายที่ขอความเปนเปดแลวหรือยังไมไดเปด

คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

• ในการทำเครื่องหมายขอความเปนเปดแลวหรือยังไมไดเปด ใหไฮไลตขอความ กดปุม

> ตั้งคาเปดอานแลว หรือ ตั้งคายังไมไดเปดอาน

• ในการทำเครื่องหมายขอความทั้งหมดที่อยูกอนวันที่ใดวันที่หนึ่งเปนเปดแลว ใหไฮไลตฟลดวันที่ กดปุม

> ตั้งคาเปดแลวทั้งหมด

บันทึกขอความ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. ไฮไลตขอความ

3. กดปุม

> บันทึก

ลบขอความ

คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

• ในการลบขอความ ใหไฮไลตขอความ กดปุม

> ลบ

• ในการลบชวงของขอความ ใหไฮไลตขอความ กดปุม Shift คางไว ใหเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงบนแทร็คแพด ปลอยปุม Shift กดปุม

> ลบขอความ

• ในการลบขอความทั้งหมดกอนวันที่ใดวันที่หนึ่ง ใหไฮไลตฟลดวันที่ กดปุม

> ลบรายการกอนหนา > ลบ

หมายเหตุ: อีเมลที่คุณลบโดยใชรายการเมนูลบรายการกอนหนาจะไมถูกลบออกจากแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรของคุณระหวางการปรับอีเมลใหตรงกัน

เกี่ยวกับแฟล็ก

คุณสามารถเพิ่มแฟล็กในอีเมลที่คุณรับหรือสงเพื่อเปนระบบเตือนสำหรับคุณหรือผูรับในการติดตามผลของขอความ คุณสามารถใชแฟล็กสีตางๆ เพิ่มหมายเหตุการณติดตามผล และตั้งคาวันครบ

กำหนด เพื่อที่อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะไดเตือนคุณใหกลับมายังอีเมลอีก
หากเปดการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายอยูและบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนแฟล็ก การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับแฟล็กบนอุปกรณของคุณควรปรากฏในแอป

พลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับแฟล็กในแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอรของคุณควรปรากฏในอุปกรณของคุณเชนกัน
หากการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายถูกปด คุณยังสามารถจัดการแฟล็กสำหรับอีเมลในอุปกรณของคุณได

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบแฟล็กออก

เมื่อคุณเขียนหรือดูอีเมล ใหกดปุม

• ในการเพิ่มแฟล็ก ใหคลิก แฟล็กสำหรับติดตามผล ตั้งคาคุณสมบัติแฟล็ก กดปุม

> บันทึก

• ในการเปลี่ยนแฟล็ก ใหคลิก คุณสมบัติแฟล็ก เปลี่ยนคุณสมบัติแฟล็ก กดปุม

> บันทึก

• ในการลบแฟล็กออก ใหคลิก ลางแฟล็ก

หมายเหตุ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงแฟล็กในอีเมลที่คุณสง การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นเฉพาะในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ และจะไมถูกสงไปยังผูรับ

คูมือผูใช

ขอความ

60

background image

เปลี่ยนวิธีที่กลองขาเขาขอความแสดงขอความ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

• ในการเปลี่ยนลำดับของบรรทัดเรื่องและผูสง ใหเปลี่ยนฟลด ลำดับการแสดงผล

• ในการเปลี่ยนวิธีคั่นขอความ ใหเปลี่ยนฟลด เครื่องหมายคั่น

3. กดปุม

> บันทึก

จัดกลุมอีเมลตามหัวเรื่อง

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. เปลี่ยนฟลด ลักษณะที่แสดง เปน จัดกลุมตามหัวเรื่อง

4. กดปุม

> บันทึก

ในการหยุดจัดกลุมอีเมลตามหัวเรื่อง ใหเปลี่ยนฟลด ลักษณะที่แสดง เปน ขอความเดียว

ใชสีในการแยกแยะขอความเกี่ยวกับงานออกจากขอความอื่นๆ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก แสดงผล > การจัดชนิดขอความ

3. ในสวน สีขอบขอความ ใหดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการตั้งคาสีขอบสำหรับอีเมลที่ถูกสงมายังอุปกรณ BlackBerry ของคุณผาน BlackBerry Enterprise Server ใหเปลี่ยนฟลด ขอความองคกร

• ในการตั้งคาสีขอบสำหรับขอความอื่นๆ ใหเปลี่ยนฟลด ขอความอื่นๆ

4. กดปุม

> บันทึก

หมายเหตุ: ขอความ PIN จะใชสีขอบที่คุณตั้งคาไวสำหรับอีเมลที่ทำงาน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

ซอนขอความที่สงจากกลองขาเขาขอความ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย ซอนขอความที่สง

4. กดปุม

> บันทึก

ซอนขอความจากแอปพลิเคชันขอความ

คุณสามารถตั้งคาไมใหแสดงขอความจากบัญชีอีเมลหนึ่งในแอปพลิเคชันขอความได คุณยังสามารถตั้งคาไอคอนแยกตางหากสำหรับขอความตัวอักษรใหปรากฏบนหนาจอหลักไดดวย ไอคอนแยก

ตางหากอาจปรากฏอยูแลวตามคาดีฟอลต ขึ้นอยูกับธีมของคุณ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การจัดการกลองขาเขา

คูมือผูใช

ขอความ

61

background image

• ในการซอนขอความจากบัญชีอีเมลหนึ่ง ในสวน บัญชีอีเมล ใหลางชองทำเครื่องหมายขางบัญชีอีเมลนั้น

• ในการซอนขอความ ในสวน ประเภทขอความอื่น ใหลางชองทำเครื่องหมาย ขอความตัวอักษร

3. กดปุม

> บันทึก

การจัดไฟลอีเมล

เกี่ยวกับการซิงโครไนซโฟลเดอรอีเมล:

คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบโฟลเดอรอีเมลในแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรของคุณ หรือในแอปพลิเคชันขอความบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณได
หากการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายเปดอยูและบัญชีอีเมลของคุณ ใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับโฟลเดอรอีเมลจะถูกซิงโครไนซภายใน

เครือขายไรสาย
หากการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายปดอยูหรือไมพรอมใชงานกับอุปกรณของคุณ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงโฟลเดอรในแอปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณ แลวปรับการ

เปลี่ยนแปลงในอุปกรณของคุณใหตรงกันโดยใชเครื่องมือการตั้งคาอีเมลของ BlackBerry® Desktop Software สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับอีเมลใหตรงกัน ใหดูที่วิธีใชใน BlackBerry

Desktop Software

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปรับอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย, 12

จัดไฟลอีเมล:

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. ไฮไลตอีเมล

3. กดปุม

> ไฟล

4. ไฮไลตโฟลเดอร

5. กดปุม

> ไฟล

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปรับอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย, 12

ฉันไมสามารถจัดไฟลอีเมลได, 101

เพิ่ม ยาย เปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอรอีเมล :

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ดูโฟลเดอร

3. ไฮไลตโฟลเดอร

4. กดปุม

• ในการเพิ่มโฟลเดอร ใหคลิก เพิ่มโฟลเดอร

• ในการยายโฟลเดอร ใหคลิก ยายโฟลเดอร คลิกตำแหนงใหม

• ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร ใหคลิก เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร

• ในการลบโฟลเดอร ใหคลิก ลบโฟลเดอร

สงตอขอความจากโฟลเดอรอีเมลที่ระบุไปยังอุปกรณของคุณ:

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

คูมือผูใช

ขอความ

62

background image

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. กดปุม

> การเปลี่ยนทิศทางโฟลเดอร

5. เลือกชองทำเครื่องหมายถัดจากโฟลเดอรอีเมล

6. กดปุม

> บันทึก

หมายเหตุ: หากคุณคลิกรายการเมนู เลือกทั้งหมด อีเมลทั้งหมดรวมถึงอีเมลที่ปรากฏในโฟลเดอรรายการที่ถูกสงในแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรจะปรากฏในอุปกรณ BlackBerry ของคุณ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

หยุดจัดเก็บขอความในอุปกรณของคุณที่สงมาจากคอมพิวเตอรของคุณ, 66

ซอนอีเมลที่จัดไฟลจากกลองขาเขาขอความ:

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย ซอนขอความที่จัดไฟล

4. กดปุม

> บันทึก

ดูขอความที่ถูกจัดไฟล:

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ดูโฟลเดอร

3. คลิกโฟลเดอร

ตัวเลือกอีเมล

ตั้งคาการตอบกลับเมื่อไมอยูในที่ทำงาน

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. เลือกชองทำเครื่องหมาย ใชการตอบกลับเมื่อไมอยูในที่ทำงาน

5. ในฟลดที่ปรากฏขึ้น ใหพิมพการตอบกลับ

6. หากคุณใช IBM® Lotus Notes® ในฟลด จนถึง ใหตั้งคาวันที่ตองการปดการตอบกลับเมื่อไมอยูในที่ทำงาน

7. กดปุม

> บันทึก

ในการปดการตอบกลับเมื่อไมอยูในที่ทำงาน ใหลางชองกาเครื่องหมาย ใชการตอบกลับเมื่อไมอยูในที่ทำงาน

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัว

คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนตัวเลือกบางอยางสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัวของคุณได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

คูมือผูใช

ขอความ

63

background image

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัวแตละบัญชีที่คุณเพิ่มในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณได คุณสามารถสรางฟลเตอรอีเมล ซิงโครไนซผูติดตอ เปลี่ยนลายเซ็นหรือชื่อที่แสดง และ

อื่นๆ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การจัดการบัญชีอีเมล

3. คลิกที่บัญชีอีเมลที่คุณตองการเปลี่ยนตัวเลือก
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีอีเมลสวนตัว ใหไปที่

www.blackberry.com/docs/smartphones

และคลิกลิงคภายใต Email Setup Manuals

เปดหรือปดใบตอบรับเมื่ออาน

คุณอาจไมสามารถดำเนินการนี้ได หรือตัวเลือกบางอยางอาจไมปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. ในการตั้งคาใหอุปกรณ BlackBerry® ของคุณสงหรือไมสงใบตอบรับเมื่ออานหรือใบตอบรับเมื่อสงเมื่อผูสงรองขอ ใหเปลี่ยนฟลด สงใบตอบรับเมื่ออาน

5. กดปุม

> บันทึก

หยุดโหลดรูปภาพในขอความอีเมล HTML

ตามคาดีฟอลต อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะดาวนโหลดและแสดงรูปภาพอินไลนที่ฝงอยูในขอความอีเมล HTML

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. ลางชองทำเครื่องหมาย ดาวนโหลดภาพโดยอัตโนมัติ

5. กดปุม

> บันทึก

ในการดูรูปภาพในขอความอีเมล HTML ใหกดปุม

> เรียกใชภาพ

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่จะดาวนโหลดรูปภาพภายนอกในขอความอีเมล HTML

ขอความอีเมล HTML บางขอความมีลิงคไปยังรูปภาพภายนอกในอินเทอรเน็ต ตามคาดีฟอลต อุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะแจงคุณกอนที่จะดาวนโหลดรูปภาพภายนอก

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. ลางชองทำเครื่องหมาย ยืนยันการดาวนโหลดภาพภายนอก

5. กดปุม

> บันทึก

รับเฉพาะสวนแรกของขอความอีเมลที่ยาว

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. ลางชองทำเครื่องหมาย โหมดอัตโนมัติ

4. กดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

ขอความ

64

background image

ในการดาวนโหลดอีเมลเพิ่มเติม ใหกดปุม

> เมนู หรือ เพิ่มเติมทั้งหมด

เปดขอความใหมอัตโนมัติเมื่อนำอุปกรณออกจากซองหนัง

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. เปลี่ยนฟลด เปดขอความใหมที่สุดอัตโนมัติหลังหยิบอุปกรณออกจากซองหนัง

4. กดปุม

> บันทึก

ซอนสัญลักษณแสดงขอความใหมหรือขอความที่ยังไมไดเปด

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

• ในการซอนสัญลักษณแสดงขอความ ใหลางชองทำเครื่องหมาย แสดงสัญลักษณแสดงขอความใหม

• ในการซอนสัญลักษณแสดงขอความที่ยังไมไดเปด ใหเปลี่ยนฟลด แสดงจำนวนขอความ เปน ไมมี

3. กดปุม

> บันทึก

หยุดการแสดงผูติดตอลาสุดในฟลดอีเมลแอดเดรส

ตามคาดีฟอลตนั้น เมื่อคุณพิมพตัวอักษรขึ้นตนของชื่อผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสไมกี่ตัวอักษรในฟลด ถึง, สำเนา หรือ สำเนาแบบซอน BlackBerry® จะแสดงอีเมลแอดเดรสหรือผูติดตอลาสุดที่ไม

ไดอยูในรายชื่อผูติดตอของคุณ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. ลางชองทำเครื่องหมาย แสดงผูติดตอลาสุดเมื่อเขียนอีเมล

4. กดปุม

> บันทึก

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบขอความ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. ลางชองทำเครื่องหมาย ยืนยันการลบ

4. กดปุม

> บันทึก

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ขอความเปนเปดแลว

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. ลางชองทำเครื่องหมาย ยืนยันการทำเครื่องหมายกอนหนานี้เปนเปด

4. กดปุม

> บันทึก

ดูบันทึกการโทรในแอปพลิเคชันขอความ

1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > บันทึกและรายการการโทร

คูมือผูใช

ขอความ

65

background image

• ในการแสดงสายลาสุดและสายที่ไมไดรับในแอปพลิเคชันขอความ ใหเลือกตัวเลือก การโทรทั้งหมด

• ในการซอนบันทึกการโทรในแอปพลิเคชันขอความ ใหเลือกตัวเลือก ไมมี

การจัดเก็บและการสงตออีเมล

ตั้งคาวาจะใหอุปกรณของคุณจัดเก็บขอความไวนานเทาใด:

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนินการ

3. ตั้งคาฟลด จำนวนวันในการเก็บขอความ

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอความบางขอความไมปรากฏขึ้นบนอุปกรณของฉัน, 101

หยุดจัดเก็บขอความในอุปกรณของคุณที่สงมาจากคอมพิวเตอรของคุณ:

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. กดปุม

> การเปลี่ยนทิศทางโฟลเดอร

5. ลางชองทำเครื่องหมายถัดจากโฟลเดอร รายการที่ถูกสง

6. กดปุม

> บันทึก

หยุดจัดเก็บขอความในคอมพิวเตอรของคุณที่สงมาจากอุปกรณของคุณ:

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. ลางชองทำเครื่องหมาย บันทึกสำเนาในโฟลเดอรสง

5. กดปุม

> บันทึก

หยุดสงตออีเมลไปยังอุปกรณของคุณ:

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. ลางชองทำเครื่องหมาย สงอีเมลไปยังอุปกรณมือถือ

5. กดปุม

> บันทึก

ในการสงตออีเมลไปยังอุปกรณ BlackBerry ของคุณอีกครั้ง ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย สงอีเมลไปยังอุปกรณมือถือ

คูมือผูใช

ขอความ

66

background image

ฟลเตอรอีเมล

เกี่ยวกับฟลเตอรอีเมล

คุณสามารถสรางฟลเตอรอีเมลเพื่อระบุวาอีเมลใดถูกสงตอไปถึงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ และอีเมลใดยังคงอยูในแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรของคุณ
ฟลเตอรอีเมลถูกใชกับอีเมลตามลำดับที่ปรากฏในรายการฟลเตอรอีเมลของคุณ หากคุณสรางฟลเตอรอีเมลหลายรายการที่อาจใชกับอีเมลเดียวกันได คุณตองตัดสินใจวาควรใชฟลเตอรใดกอนโดยใส

ฟลเตอรนั้นใหสูงขึ้นในรายการ

สรางฟลเตอรอีเมล

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานนี้ใหเสร็จสมบูรณสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัวที่คุณมีในอุปกรณ BlackBerry ของคุณ (เชน Google Mail™ หรือ Windows Live™ Hotmail®) โปรดไปที่

www.blackberry.com/docs/smartphones

และคลิกลิงคภายใต Email Setup Manuals

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > ฟลเตอรอีเมล

3. กดปุม

> ใหม

4. พิมพชื่อสำหรับฟลเตอรอีเมล

5. ตั้งคาตัวเลือกฟลเตอรอีเมล

6. กดปุม

> บันทึก

สรางฟลเตอรอีเมลตามผูติดตอหรือเรื่อง

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. ไฮไลตอีเมล

3. กดปุม

> ฟลเตอรตาม > ผูสง หรือ เรื่อง

4. พิมพชื่อสำหรับฟลเตอรอีเมล

5. ตั้งคาตัวเลือกฟลเตอรอีเมล

6. กดปุม

> บันทึก

ตัวเลือกสำหรับฟลเตอรอีเมล

ตัวเลือก

รายละเอียด

จาก

ระบุผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสอยางนอยหนึ่งรายที่ฟลเตอรอีเมลควรคนหาในฟลด จาก ของ
อีเมล แยกผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสหลายรายการออกจากกันดวยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
หากตองการระบุวาฟลเตอรอีเมลควรคนหาผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสทั้งหมดที่มีขอความที่
ระบุ ใหพิมพขอความลงไป และใชเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนอักขระไวดการดเพื่อใชแทน
สวนที่เหลือของผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรส

คูมือผูใช

ขอความ

67

background image

ตัวเลือก

รายละเอียด

สงถึง

ระบุผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสอยางนอยหนึ่งรายที่ฟลเตอรอีเมลควรคนหาในฟลด สงถึง ของ
อีเมล แยกผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสหลายรายการออกจากกันดวยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
หากตองการระบุวาฟลเตอรอีเมลควรคนหาผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรสทั้งหมดที่มีขอความที่
ระบุ ใหพิมพขอความลงไป และใชเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนอักขระไวดการดเพื่อใชแทน
สวนที่เหลือของผูติดตอหรืออีเมลแอดเดรส

เรื่อง

ระบุขอความที่ฟลเตอรอีเมลควรคนหาในฟลดเรื่องของอีเมล

เขียนขอความ

ระบุขอความที่ฟลเตอรอีเมลควรคนหาในเนื้อหาของอีเมล

สงถึงฉันโดยตรง

ตั้งคาวาฟลเตอรอีเมลจะใชกับอีเมลที่รวมอีเมลแอดเดรสของคุณไวในฟลด ถึง หรือไม

สำเนาถึงฉัน

ตั้งคาวาฟลเตอรอีเมลจะใชกับอีเมลที่รวมอีเมลแอดเดรสของคุณไวในฟลด สำเนาถึง หรือไม

สำเนาแบบซอนถึงฉัน

ตั้งคาวาฟลเตอรอีเมลจะใชกับอีเมลที่รวมอีเมลแอดเดรสของคุณไวในฟลด สำเนาแบบซอนถึง
หรือไม

ความสำคัญ

ตั้งคาระดับความสำคัญของอีเมลที่ฟลเตอรอีเมลใช

ความไว

ตั้งคาระดับความไวของอีเมลที่ฟลเตอรอีเมลใช

การดำเนินการ

ตั้งคาวาอีเมลที่ใชฟลเตอรอีเมลจะถูกสงตอไปถึงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณหรือไม หากสง
ตออีเมล ใหระบุวาจะสงตอดวยความสำคัญสูงหรือดวยสวนหัวอีเมลเทานั้น

เปดฟลเตอรอีเมล

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > ฟลเตอรอีเมล

3. เลือกชองทำเครื่องหมายถัดจากฟลเตอรอีเมล

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยน จัดลำดับความสำคัญ หรือลบฟลเตอรอีเมล

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > ฟลเตอรอีเมล

3. ไฮไลตฟลเตอรอีเมล

4. กดปุม

• ในการเปลี่ยนฟลเตอรอีเมล ใหคลิก แกไข เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับฟลเตอรอีเมล กดปุม

> บันทึก

• ในการจัดลำดับความสำคัญฟลเตอรอีเมล ใหคลิก ยาย คลิกตำแหนงใหม

• ในการลบฟลเตอรอีเมล ใหคลิก ลบ

คูมือผูใช

ขอความ

68

background image

การซิงโครไนซอีเมล

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ

คุณสมบัติการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสายออกแบบขึ้นเพื่อซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอร (ผูติดตอ รายการบันทึกปฏิทิน งาน และบันทึกชวยจำ) ระหวางสมารทโฟน BlackBerry® ของผูสมัคร

ใชบริการและแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย
คุณสมบัติการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายออกแบบขึ้นเพื่อปรับอีเมลใหตรงกันระหวางสมารทโฟนของผูสมัครใชบริการและแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย เมื่อผูสมัคร

ใชบริการจัดไฟลหรือลบขอความอีเมลบนสมารทโฟน ขอความอีเมลเหลานี้ควรถูกจัดไฟลหรือลบในแอปพลิเคชันอีเมล เชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับขอความอีเมลในแอปพลิเคชัน

อีเมลบนคอมพิวเตอรควรจะมีผลในสมารทโฟนดวย
ในบางกรณี หากสมารทโฟนไมรูจักฟลดในผูติดตอ รายการบันทึกปฏิทิน หรือบัญชีอีเมล ขอมูลหรืออีเมลบางรายการจะไมสามารถซิงโครไนซหรือปรับใหตรงกันได
หากการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย หรือการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายไมมีใหใชงานบนสมารทโฟนนั้น หรือหากผูสมัครใชบริการปดคุณสมบัติเหลานี้ ผูสมัครใชบริการสามารถใชเครื่องมือ

การซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Software เพื่อซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรและอีเมลได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

ปรับอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกปรับใหตรงกันแบบไรสายของแตละอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. เลือกชองทำเครื่องหมาย ปรับใหตรงกันแบบไรสาย

5. กดปุม

> บันทึก

หากอุปกรณของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีอีเมล Microsoft® Outlook® คุณตองใชเครื่องมือการซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Software ในการปรับอีเมลในโฟลเดอรสวนบุคคลใหตรงกัน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software

ลบอีเมลในอุปกรณของคุณและในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณบนคอมพิวเตอรของคุณ

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกลบในของแตละอีเมลแอดเดรสที่ใชกับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. เปลี่ยนฟลด ลบใน เปน กลองจดหมายและอุปกรณมือถือ

5. กดปุม

> บันทึก

ระบบจะใชเวลาสักครูในการลบอีเมลภายในเครือขายไรสาย

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ลบขอความ, 60

คูมือผูใช

ขอความ

69

background image

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. กดปุม

> กำจัดรายการที่ลบ

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ

ความขัดแยงในการซิงโครไนซเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอีเมลหรือรายการขอมูลออรกาไนเซอรในอุปกรณ BlackBerry® และในแอปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณซึ่งเปนขอมูลเดียวกัน
ถาคุณปรับอีเมลในอุปกรณของคุณโดยใชการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสาย คุณสามารถตั้งคาไดวาจะใหอีเมลในอุปกรณของคุณหรืออีเมลในคอมพิวเตอรของคุณมีความสำคัญมากกวากัน เมื่อเกิด

ความขัดแยงในการซิงโครไนซอีเมล
ถาคุณซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรโดยใชการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย ขอมูลออรกาไนเซอรในคอมพิวเตอรของคุณจะมีความสำคัญมากกวาขอมูลออรกาไนเซอรในอุปกรณของคุณ เมื่อเกิด

ความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย, 155

อักขระบางตัวในรายการบันทึกปฏิทินแสดงไมถูกตองหลังจากการซิงโครไนซ, 159

จัดการความขัดแยงในการปรับอีเมลใหตรงกัน

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือก มีขอขัดแยง ของแตละอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. เปลี่ยนฟลด มีขอขัดแยง

5. กดปุม

> บันทึก