BlackBerry Curve 9330 9300 - ปิดรายการตัวเลือกสำหรับคำสั่งเสียง

background image

ปดรายการตัวเลือกสำหรับคำสั่งเสียง

หากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณระบุวามีคำสั่งที่ตรงกันกับคำสั่งเสียงมากกวาหนึ่งคำสั่ง อุปกรณของคุณจะแสดงรายการคำสั่งที่ตรงกันมากที่สุด หรือรายการตัวเลือก คุณสามารถปดรายการเตือน

เลือกเพื่อใหอุปกรณเลือกการจับคูที่ดีที่สุดเสมอ และโทรหมายเลขโทรศัพทอัตโนมัติ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การจัดการการโทร > การโทรออกดวยเสียง

3. ตั้งคาฟลด รายการตัวเลือก เปน ปดเสมอ

4. กดปุม

> บันทึก