BlackBerry Curve 9330 9300 - ค้นหาในข้อความ ในไฟล์ หรือบนเว็บเพจ

background image

คนหาในขอความ ในไฟล หรือบนเว็บเพจ

หากตองการคนหาขอความในงานนำเสนอ คุณตองดูการนำเสนอในมุมมองขอความหรือในมุมมองขอความและสไลด
1. ในขอความ ในไฟล ในเอกสารแนบ หรือในเว็บเพจ ใหกดปุม

> คนหา หรือ คนหาในหนา

2. พิมพขอความ

3. กดปุม Enter
ในการคนหาขอความถัดไป ใหกดปุม

> คนหาถัดไป