BlackBerry Curve 9330 9300 - เกี่ยวกับชนิด

background image

เกี่ยวกับชนิด

คุณสามารถสรางชนิดเพื่อจัดกลุมผูติดตอ งาน และบันทึกชวยจำของคุณ คุณสามารถจำกัดจำนวนผูติดตอ งาน และบันทึกชวยจำที่ปรากฏในแตละชนิดไดดวย

คูมือผูใช

งานและบันทึกชวยจำ

174

background image

ชื่อชนิดไมจำเปนตองใชตัวพิมพที่ตรงกัน สามารถกำหนดชนิดของผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำไดมากกวาหนึ่งชนิด หากคุณใช IBM® Lotus Notes® คุณสามารถกำหนดชนิดสำหรับงานใน

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณไดมากกวาหนึ่งชนิด แตสามารถซิงโครไนซงานใน Lotus Notes ไดเพียงชนิดเดียวเทานั้น
คุณสามารถใชชนิดรวมกันไดระหวางรายชื่อผูติดตอ รายการงาน และรายการบันทึกชวยจำ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกแอป

พลิเคชัน