BlackBerry Curve 9330 9300 - เทคโนโลยี Wi-Fi

background image

เทคโนโลยี Wi-Fi

คุณสมบัติ Wi-Fi® อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

209

background image

เกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ดวยเทคโนโลยี Wi-Fi® อุปกรณ BlackBerry® ของคุณสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดโดยการเชื่อมตอกับเราเตอรไรสายหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายที่บาน ที่ทำงาน หรือในพื้นที่ฮอตสปอต อุปกรณ

ของคุณใชเครือขาย Wi-Fi แทนที่จะใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเยี่ยมชมเว็บเพจ สงและรับขอความอีเมล และอื่นๆ เมื่อคุณเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi คุณอาจไมตองการจายคาบริการขอมูลที่

เกี่ยวของกับการใชเครือขายโทรศัพทมือถือของคุณ และในหลายกรณี การเชื่อมตอนี้เร็วกวาดวย
ฮอตสปอตมีใหใชไดในสถานที่สาธารณะหลายๆ แหง เชน หองสมุด สนามบิน โรงแรม รานกาแฟ และอื่นๆ ฮอตสปอตบางแหงใชงานไดฟรี ขณะที่บางแหงตองจายเงิน ผูใหบริการอุปกรณไรสาย

ของคุณอาจเตรียมแอปพลิเคชันไวสำหรับอุปกรณของคุณเพื่อใหคุณล็อกอินเขาฮอตสปอตได หากคุณไมมีแอปพลิเคชันในอุปกรณของคุณ คุณอาจตองตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณเองแบบออนไลนและ

ล็อกอินดวยตนเอง
หากคุณมีจุดเชื่อมตอหรือเราเตอรที่สนับสนุน Wi-Fi Protected Setup™ คุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอหรือเราเตอรนั้นดวย Wi-Fi Protected Setup ได
เมื่อคุณเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi อุปกรณของคุณยังบันทึกขอมูลการเชื่อมตอไว เพื่อที่ครั้งตอไปที่คุณอยูในระยะของเครือขายนั้น อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายโดยอัตโนมัติ

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตั้งคา Wi-Fi

3. หากคุณตองการเชื่อมตอกับฮอตสปอตสาธารณะหรือเครือขาย Wi-Fi® ที่ไมตองตรวจสอบสิทธิ์ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย แสดงเครือขายเปดเทานั้น

4. คลิกเครือขาย Wi-Fi ที่คุณตองการเชื่อมตอ

5. หากเครือขาย Wi-Fi ตองมีการตรวจสอบสิทธิ์ ใหพิมพรหัสผานสำหรับเครือขาย
ชื่อเครือขาย Wi-Fi จะปรากฏที่ดานบนของหนาจอหลัก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ได, 214

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi โดยใช Wi-Fi Protected Setup

หากเราเตอรไรสายหรือจุดเชื่อมตอแบบไรสายของคุณมี Wi-Fi Protected Setup™ คุณสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi® ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองปอนรหัสผานยาว

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตั้งคา Wi-Fi > วิธีเชื่อมตออื่นๆ

• ในการใชปุม Wi-Fi Protected Setup บนเราเตอรหรือจุดเชื่อมตอของคุณ ใหคลิก กดปุมบนเราเตอร บนเราเตอรหรือจุดเชื่อมตอของคุณ ใหกดปุม Wi-Fi Protected Setup คลิก เริ่ม บน

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

• ในการใช PIN ใหคลิก ปอน PIN ในเราเตอร คลิก เริ่ม ในอุปกรณของคุณ อุปกรณของคุณมี PIN ใหมาดวย พิมพ PIN บนหนาจอการดูแลระบบเราเตอรหรือจุดเชื่อมตอของคุณ

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ดวยตนเอง

หากคุณทราบชื่อเครือขาย Wi-Fi® ที่คุณตองการเชื่อมตอ คุณสามารถเชื่อมตอเครือขายดวยตนเอง

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตั้งคา Wi-Fi > วิธีเชื่อมตออื่นๆ > เชื่อมตอเครือขายดวยตนเอง

3. ในฟลด SSID ใหพิมพชื่อเครือขาย Wi-Fi

4. คลิก ถัดไป

5. ในฟลด ประเภทการรักษาความปลอดภัย ใหคลิกประเภทการรักษาความปลอดภัยเครือขาย Wi-Fi และระบุขอมูลที่รองขอ

6. คลิก บันทึกและเชื่อมตอ

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

210

background image

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตัวเลือกสำหรับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึกไว, 211

ฉันไมสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ได, 214

เปลี่ยน ยาย หรือลบเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตั้งคาเครือขาย Wi-Fi > เครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

3. ไฮไลตเครือขาย Wi-Fi® ที่บันทึกไว

4. กดปุม

• ในการเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับเครือขายที่บันทึก ใหคลิก แกไข เปลี่ยนตัวเลือก คลิก บันทึก

• ในการยายเครือขายที่บันทึกและเปลี่ยนลำดับการเชื่อมตอของอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับเครือขายที่คุณบันทึก ใหคลิก ยาย คลิกตำแหนงใหม

• ในการลบเครือขายที่บันทึก ใหคลิก ลบ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตัวเลือกสำหรับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึกไว, 211

ปองกันอุปกรณของคุณไมใหเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึกไว

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตั้งคา Wi-Fi > เครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

3. ไฮไลตเครือขาย Wi-Fi® ที่บันทึกไว

4. กดปุม

> เลิกใช

เปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นสำหรับฮอตสปอต

โดยคาดีฟอลต BlackBerry® ของคุณจะพรอมตคุณหากคุณอยูในระยะของเครือขาย Wi-Fi® ที่บันทึกไว ซึ่งปรากฏเปนฮอตสปอต ถัาคุณปดพรอมตเหลานี้ คุณสามารถเปดใหมไดอีก

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตั้งคา Wi-Fi

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. เลือกชองทำเครื่องหมาย พรอมตฉันเมื่อพบฮอตสปอตที่บันทึกไวในบริเวณใกลๆ

5. กดปุม

> บันทึก

ตัวเลือกสำหรับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึกไว

ตัวเลือกทั่วไป

ตัวเลือก

รายละเอียด

ชื่อ

พิมพชื่อที่แสดงสำหรับเครือขาย Wi-Fi®

SSID

พิมพชื่อเครือขาย Wi-Fi

ประเภทการรักษาความปลอดภัย

ตั้งคาประเภทการรักษาความปลอดภัยที่เครือขาย Wi-Fi สนับสนุน

ประเภทแบนด

ตั้งคาประเภทเครือขาย Wi-Fi หากคุณไมทราบประเภทเครือขาย หามเปลี่ยนฟลดนี้

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

211

background image

ตัวเลือก

รายละเอียด

SSID ที่บรอดแคสต

ตั้งคาวาจะใหเครือขาย Wi-Fi บรอดแคสต SSID หรือไม

ไดรับ IP แอดเดรสและ DNS โดย
\nอัตโนมัติ

ตั้งคาวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะรับ IP แอดเดรสที่สามารถติดตอเครือขายภายนอก ซับเน็ตมาสก การตั้งคา DNS และแอดเดรสเกตเวยจากเครือขาย
Wi-Fi หรือไม

อนุญาตการสงมอบระหวางจุด
เชื่อมตอ

ตั้งคาวาอุปกรณของคุณยังคงเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi เมื่อคุณยายระหวางจุดเชื่อมตอแบบไรสาย

โปรไฟล VPN

หากจำเปน ใหตั้งคาโปรไฟล VPN เพื่อใชกับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึกไว

IP แอดเดรส

พิมพ IP แอดเดรสสำหรับอุปกรณของคุณ

ซับเน็ตมาสก

พิมพซับเน็ตมาสกสำหรับจุดเชื่อมตอไรสายที่อุปกรณของคุณควรเชื่อมตอ

DNS หลัก

พิมพ DNS หลักที่อุปกรณของคุณควรเชื่อมตอ

DNS รอง

พิมพ DNS รองที่อุปกรณของคุณควรเชื่อมตอ

แอดเดรสเกตเวยดีฟอลต

พิมพ IP แอดเดรสเกตเวยดีฟอลตที่อุปกรณของคุณควรเชื่อมตอ

สวนตอทายโดเมน

พิมพโดเมนที่อุปกรณของคุณใชแปลงชื่อโฮสตเปน IP แอดเดรส

ตัวเลือก WEP
ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย WEP

ตัวเลือก

รายละเอียด

เลือกคีย WEP

ตั้งคาประเภทคีย WEPสำหรับเครือขาย Wi-Fi

คีย WEP

พิมพคีย WEP สำหรับเครือขาย Wi-Fi ในรูปแบบฐานสิบหก

ตัวเลือก WPA/WPA2 Personal
ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏถาคุณเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย WPA/WPA2 Personal

ตัวเลือก

รายละเอียด

วลีรหัสผาน

หากจำเปน ใหพิมพวลีรหัสผาน WPA™ หรือ WPA2™-Personal เพื่อเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ตัวเลือก WPA/WPA2 Enterprise
ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏถาคุณเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย WPA/WPA2 Enterprise

ตัวเลือก

รายละเอียด

ประเภทยอยขององคกร

หากจำเปน ใหตั้งคาวิธีการรักษาความปลอดภัยองคกรสำหรับเครือขาย Wi-Fi

ชื่อผูใช

หากจำเปน ใหพิมพชื่อผูใชที่คุณใชเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

รหัสผาน

หากจำเปน ใหพิมพรหัสผานที่คุณใชเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ใบรับรอง CA

ตั้งคาใบรับรองหลักที่อุปกรณของคุณควรใชในการตรวจสอบวากำลังเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่ถูกตอง

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

212

background image

ตัวเลือก

รายละเอียด

ใบรับรองไคลเอนต

ตั้งคาใบรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ที่อุปกรณของคุณควรใชในการเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi

การรักษาความปลอดภัยลิงค
ภายใน

หากจำเปน ใหตั้งคาโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยที่เครือขาย Wi-Fi สนับสนุนสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน

โทเค็น

ตั้งคาวาคุณจะใชโทเค็นของฮารดแวรเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi หรือไม

เรื่องเซิรฟเวอร

หากจำเปน ใหพิมพชื่อเรื่องเซิรฟเวอรที่อุปกรณของคุณควรใชเพื่อตรวจสอบวากำลังเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่ถูกตอง

SAN เซิรฟเวอร

หากจำเปน ใหพิมพ SAN เซิรฟเวอรที่อุปกรณของคุณควรใชเพื่อตรวจสอบวากำลังเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่ถูกตอง

ติดตั้งใบรับรองหลักในอุปกรณของคุณ

คุณอาจไมสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi® บางเครือขายไดจนกวาคุณจะ ติดตั้งใบรับรองหลักบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ คุณสามารถติดตั้งใบรับรองหลักในคอมพิวเตอรของคุณ และใช

เครื่องมือการซิงโครไนซใบรับรองของ BlackBerry® Desktop Software ในการซิงโครไนซใบรับรองหลักระหวางอุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชสำหรับ

BlackBerry Desktop Software หรือติดตอผูดูแลระบบของคุณ

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMA

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

เกี่ยวกับการใช UMA กับเครือขาย Wi-Fi

ถาผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณสนับสนุน UMA (หรือที่เรียกวา GAN) และคุณสมัครใชบริการนี้ คุณอาจจะสามารถโทร เยี่ยมชมเว็บเพจ และสงและรับขอความอีเมล ขอความ PIN และขอความ

ตัวอักษรไดดวยเครือขาย Wi-Fi® อุปกรณ BlackBerry® จะสลับไปมาระหวางเครือขายโทรศัพทมือถือของคุณกับเครือขาย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับวาเครือขายใดจะใชงานไดในบริเวณที่คุณ

กำลังใชอุปกรณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UMA ใหติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการเชื่อมตอ UMA

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก ตัวเลือกเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่

3. เปลี่ยนฟลด การกำหนดลักษณะการเชื่อมตอ

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ได, 214

สงรายงานการวินิจฉัย Wi-Fi

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก เครือขายและการเชื่อมตอ > เครือขาย Wi-Fi

3. กดปุม

> การแกปญหา > การวินิจฉัย Wi-Fi

4. กดปุม

> รายงานอีเมล หรือ รายงาน PIN

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

213

background image

ตั้งคาตัวเลือกสำหรับรายงานการวินิจฉัย Wi-Fi

เมื่อคุณตั้งคาตัวเลือกสำหรับรายงานการวินิจฉัย Wi-Fi® หากคุณตั้งคาผูรับดีฟอลตไว ทุกครั้งที่คุณสงรายงานการวินิจฉัย Wi-Fi อุปกรณ BlackBerry® จะสงรายงานไปยังผูรับดังกลาว หากคุณ

ตองการระบุผูรับในแตละครั้งที่สงรายงาน อยาตั้งคาผูรับดีฟอลต

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก เครือขายและการเชื่อมตอ > เครือขาย Wi-Fi

3. กดปุม

> การแกปญหา > การวินิจฉัย Wi-Fi

4. กดปุม

> ตัวเลือก

• ในการรวมขอมูลขั้นสูงในรายงานการวินิจฉัย Wi-Fi ใหเปลี่ยนฟลด โหมดที่แสดง เปน ขั้นสูง

• ในการตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย Wi-Fi ใหพิมพขอมูลผูติดตอ

5. กดปุม

> บันทึก

สิทธิ์การเขาใชการเชื่อมตอสำหรับแอปพลิเคชันอื่น

สิทธิ์การเขาใช

รายละเอียด

USB:

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถใชการเชื่อมตอทางกายภาพ เชน สายเคเบิล USB หรือสายเคเบิล RS-232 ที่คุณติดตั้งไวสำหรับอุปกรณ
BlackBerry® ของคุณไดหรือไม

เทคโนโลยี Bluetooth:

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth® ไดหรือไม

โทรศัพท:

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถโทรออกหรือเขาถึงบันทึกการโทรไดหรือไม

ขอมูลตำแหนง:

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถใชขอมูลตำแหนง GPS ของคุณไดหรือไม

เครือขายบริษัท:

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ตของหนวยงานของคุณโดยใชเครือขายของหนวยงานของคุณไดหรือไม

อินเทอรเน็ต:

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตผานผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณไดหรือไม (ตัวอยางเชน การใชการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบตรงหรือเกตเวย WAP)

Wi-Fi (หากสนับสนุน)

ตั้งคาวาแอปพลิเคชันอื่นสามารถใชการเชื่อมตอ Wi-Fi® ไดหรือไม

เกี่ยวกับการใช Wi-Fi กับ VPN และโทเค็นของซอฟตแวร

หากคุณมีอุปกรณ BlackBerry® ที่เปดใชงาน Wi-Fi® และหากองคกรของคุณใช VPN เพื่อควบคุมการเขาถึงเครือขาย คุณอาจสามารถล็อกอินเขาสู VPN และเขาถึงเครือขายขององคกรไดโดยใชเครือ

ขาย Wi-Fi หากคุณมีอุปกรณที่ใช Wi-Fi® คุณอาจตองใชโทเค็นของซอฟตแวรเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายของหนวยงานของคุณโดยใชเครือขาย Wi-Fi

การแกปญหาเทคโนโลยี Wi-Fi

ฉันไมสามารถเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ได

คุณสมบัติ Wi-Fi® อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ
ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ตรวจสอบวาคุณเปดการเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi แลว

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

214

background image

• ตรวจสอบวาคุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมบริการ Wi-Fi

• ตรวจสอบวาเวลาบนอุปกรณของคุณซิงโครไนซกับเวลาเครือขายแลว

• หากเครือขาย Wi-Fi ไมปรากฏในแอปพลิเคชันตั้งคา Wi-Fi อาจถูกซอนอยู หากคุณทราบชื่อเครือขาย ใหลองเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ดวยตนเอง

• ในแอปพลิเคชันตั้งคา Wi-Fi ใหตรวจสอบวาตัวเลือกสำหรับเครือขาย Wi-Fi ถูกตอง

• หากคุณสลับเครือขาย Wi-Fi ดวยตนเองแลว ใหสลับไปยังเครือขาย Wi-Fi อีกเครือขายหนึ่ง หรือตั้งคาอุปกรณ BlackBerry ของคุณเพื่อสแกนหาเครือขาย Wi-Fi ที่พรอมใชงาน

• หากผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณสนับสนุน UMA ใหตรวจสอบวาการกำหนดลักษณะการเชื่อมตอของคุณไมไดถูกตั้งคาเปน เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น

• หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server อุปกรณของคุณอาจปองกันไมใหคุณเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอแบบไรสายบางจุด สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

• หากคุณกำลังใชวิธีการตั้งคาปุม Push ใหตรวจสอบวาจุดเชื่อมตอเครือขายเปดใชงานดวย Wi-Fi Protected Setup™ และตั้งคาใหสงโปรไฟล ตรวจสอบวาอุปกรณอื่นไมไดกำลังเชื่อมตอ

พรอมกัน และมีจุดเชื่อมตอเครือขายที่ใชโหมดนี้เพียงจุดเดียวภายในชวง

• หากคุณใช PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS หรือ EAP-SIM เพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ใหตรวจสอบวาคุณไดติดตั้งใบรับรองหลักสำหรับเซิรฟเวอรหนวยงานผูออกใบรับ

รองที่สรางใบรับรองสำหรับเซิรฟเวอรการตรวจสอบสิทธิ์แลว

• หากคุณใช EAP-TLS ในการเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ใหตรวจสอบวาคุณเพิ่มใบรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ในอุปกรณของคุณแลว

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย, 205

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi, 210

เชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi ดวยตนเอง, 210