BlackBerry Curve 9330 9300 - ช็อตคัตการค้นหา

background image

ช็อตคัตการคนหา

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช

คนหารายการในอุปกรณ BlackBerry®

เริ่มการพิมพที่หนาจอหลัก

คนหาผูติดตอในรายชื่อผูติดตอ

พิมพชื่อหรือสวนของชื่อผูติดตอ หรือพิมพชื่อยอ คั่นดวยวรรค

คนหาขอความตัวอักษรในขอความ

กด S

คนหาขอความในไฟลหรือเอกสารแนบ

กด F

คนหาขอความตัวอักษรในเว็บเพจ

กด F

คนหาขอความตัวอักษรในการนำเสนอ

กด F

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพในหนาจอหลักได
หากตองการคนหาขอความในงานนำเสนอ คุณตองดูการนำเสนอในมุมมองขอความหรือในมุมมองขอความและสไลด