BlackBerry Curve 9330 9300 - ช็อตคัตแผนที่

background image

ช็อตคัตแผนที่

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช

ซูมเขาในแผนที่

กด I

ซูมออกในแผนที่

กด O

เลื่อนไปยังทิศทางถัดไปในเสนทาง

กด N

เลื่อนไปยังทิศทางกอนหนาในเสนทาง

กด P

คูมือผูใช

ช็อตคัต

34