BlackBerry Curve 9330 9300 - เปลี่ยนตัวเลือกการแจ้งตัวตั้งเวลา

background image

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงตัวตั้งเวลา

1. คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

คูมือผูใช

นาฬิกา

170

background image

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ในสวนของ ตัวจับเวลาแบบนับลง ใหเปลี่ยนฟลด เสียงตัวจับเวลา, ระดับเสียง หรือ สั่น

4. กดปุม

> บันทึก