BlackBerry Curve 9330 9300 - กลุ่มรายชื่อส่งอีเมล์ส่วนบุคคล

background image

กลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล

สรางกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล

คุณสามารถใชกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคลเมื่อคุณสงขอความอีเมล ขอความ PIN หรือขอความตัวอักษร กลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคลที่คุณสรางขึ้นในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ จะไม

ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรของคุณ
1. คลิกไอคอน ผูติดตอ บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> กลุมใหม

3. พิมพชื่อสำหรับกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล

4. กดปุม

> เพิ่มสมาชิก

5. คลิกที่ผูติดตอ

6. ในการเพิ่มผูติดตออีกรายหนึ่ง ใหทำตามขั้นตอน 4 ถึง 5 ซ้ำ

7. กดปุม

> บันทึกกลุม

เปลี่ยนหรือลบกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล

1. คลิกไอคอน ผูติดตอ บนหนาจอหลัก

คูมือผูใช

ผูติดตอ

164

background image

2. ไฮไลตกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล

3. กดปุม

• ในการเปลี่ยนกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล คลิก แกไขกลุม คลิกที่ผูติดตอ คลิก เพิ่มสมาชิก, เปลี่ยนสมาชิก หรือ ลบสมาชิก กดปุม

> บันทึกกลุม

• ในการลบกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล ใหคลิก ลบกลุม > ลบ

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบผูติดตอออกจากกลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล ผูติดตอดังกลาวจะยังคงอยูในรายชื่อผูติดตอของคุณ