BlackBerry Curve 9330 9300 - รู้จักกับสมาร์ทโฟนของคุณ

background image

รูจักกับสมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry® ของคุณ

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

12

background image

ปุมสำคัญ

ปุมดานหนา

ปุม

ชื่อ

การดำเนินการ

แทร็คแพด

เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อยายไปรอบๆหนาจอ

กด (คลิก) เพื่อเลือกรายการ

กดคางเพื่อเปดเมนูปอปอัป

เมนู

เปดเมนู

เลือกรายการเมนูที่ไฮไลต

กดคางเพื่อสลับแอปพลิเคชันอยางรวดเร็ว

Escape

กลับไปที่หนาจอกอนหนา

ปดเมนู

สง

โทรออก

รับสาย

วางสาย/เปดปดเครื่อง

วางสาย

กลับไปที่หนาจอหลัก

กดคางเพื่อเปดหรือปดอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

ปุมดานบน

ปุม

ชื่อ

การดำเนินการ

เลน/หยุดชั่วคราว/ปดเสียง

เลนหรือหยุดไฟลมีเดียชั่วคราว

ปดเสียงโทรศัพท

ปดระดับเสียง

กดคางเพื่อล็อคหรือปลดล็อคแปนพิมพ

กอนหนา

เลนไฟลมีเดียกอนหนา

ถัดไป

เลนไฟลมีเดียถัดไป

ปุมดานขาง

ปุม

ชื่อ

การดำเนินการ

ระดับเสียง

เปลี่ยนระดับเสียง

กอนที่คุณจะถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ใหกดเพื่อซูมเขาหรือออก

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

13

background image

ปุม

ชื่อ

การดำเนินการ

ปุมเลือกดานซาย

เปดแอปพลิเคชันการโทรออกดวยเสียง

คุณสามารถกำหนดปุมนี้เองได

ปุมเลือกดานขวา

เปดกลอง

โฟกัสอัตโนมัติ

ถายรูป

คุณสามารถกำหนดปุมนี้เองได

แปนพิมพ

ปุม

ชื่อ

การดำเนินการ

Shift

ทำใหเปนตัวพิมพใหญ

Alt

พิมพอักขระอื่นบนปุม

สัญลักษณ

เปดรายการสัญลักษณ

Backspace/Delete

ลบอักขระกอนหนาหรือรายการที่เลือก

Enter

เลือกรายการ

สปกเกอรโฟน

เปดหรือปดสปกเกอรโฟนระหวางการโทร

เลือกคำสั่งโดยใชเมนูปอปอัป

แอปพลิเคชันสวนใหญจะมีเมนูปอปอัปใหใชไดที่ตรงกลางของหนาจอ คุณสามารถใชเมนูปอปอัปเมื่อคุณดูขอความได เชน ในการจัดไฟล สงตอ หรือตอบกลับขอความ

ในการเปดเมนูปอปอัป ใหคลิกที่รายการบนหนาจอคางไว

ในการเลือกคำสั่ง ใหคลิกที่ไอคอน

ในการดูคำสั่งเพิ่มเติม ใหคลิกที่ไอคอน เมนูเต็มรูปแบบ

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว

สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

ใชพื้นที่เขาถึงอยางรวดเร็วเพื่อเขาใชตัวเลือกยอดนิยม

ไฮไลตและคลิกบนพื้นที่ดานบนของหนาจอหลักเพื่อเขาใชตัวเลือก เชน การเปลี่ยนเสียงเรียก
เขา, ตั้งคาการเตือน, การดูการแจง และการเปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย

ดูแอปพลิเคชันและโฟลเดอรทั้งหมดบนหนาจอหลัก หรือยอมุมมองและดูวอลลเปเปอร

บนแถบนำทาง ใหคลิก ทั้งหมด

สลับไปยังแอปพลิเคชันอื่น

กดปุม

คางไว คลิกแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันอื่นอาจกำลังทำงานโดยไมแสดงผล

เปดแอปพลิเคชันดวยปุมเลือก

กดปุมเลือกที่ดานขางของอุปกรณ

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

14

background image

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดแอปพลิเคชันที่เปดดวยปุมเลือกได

ใชเมนูปอปอัป

เมนูปอปอัปมีการดำเนินการทั่วไป และปรากฏที่กลางของหนาจอ ตัวอยางเชน คุณสามารถใช
เมนูปอปอัปในขอความเพื่อจัดไฟล สงตอ หรือตอบกลับขอความได ในการเปดเมนูปอปอัป ให
กดคางที่แทร็คแพด ในการเลือกคำสั่ง ใหคลิกที่แทร็คแพด

สลับไปยังมุมมอง รายการโปรด, มีเดีย, ดาวนโหลด, และ ความถี่

บนหนาจอหลัก ใหไฮไลต ทั้งหมด บนแถบนำทางและเลื่อน นิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาบน
แทร็คแพด

เพิ่มแอปพลิเคชันในมุมมอง รายการโปรด

ไฮไลตแอปพลิเคชันบนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร กดปุม

> ทำเครื่องหมายเปน

รายการโปรด

เปลี่ยนตัวเลือกของหนาจอหลัก เชน วอลลเปเปอร

กดปุมเมนู

บนหนาจอหลัก > ตัวเลือก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น, 198

กำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุมเลือก, 183

เปลี่ยนการแสดงผลเมื่อคุณพิมพบนหนาจอหลัก, 24

แอปพลิเคชัน

เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชันตอไปนี้

ขอความ
สงอีเมล ขอความ PIN และอื่นๆ
ขอความตัวอักษร
สงขอความตัวอักษร
เบราเซอร
เบราสเว็บไซต
มีเดีย
ดูภาพที่บันทึกไว เลนเพลง และอื่นๆ
กลอง (หากสนับสนุน)
ถายรูป
ขอความแบบทันที
แชทกับเพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน
ตัวเลือก
ตั้งคาตัวเลือกอุปกรณ คุณสามารถคนหาตัวเลือกเพิ่มเติมไดในเมนูแตละแอปพลิเคชัน
จัดการการเชื่อมตอ

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

15

background image

ตั้งคาการเชื่อมตอไรสาย เชน การเชื่อมตอ Bluetooth®
วิธีใช
คนหาคูมือผูใชที่นี่หรือคลิก วิธีใช ในเมนู

ในการแสดงหรือซอนไอคอน ใหไฮไลตไอคอนนั้นดวยแทร็คแพด กดปุม

> แสดงทั้งหมด หรือ ซอน

สัญลักษณแสดงสถานะ

หนาจอหลัก

การแจงใหม

ตั้งการเตือน

จำนวนขอความที่ไมไดเปด

BlackBerry® Messenger

จำนวนระบบเตือนของปฏิทิน

ฟดเครือขายสังคม

จำนวนสายที่ไมไดรับ

การสงหรือรับขอมูล

Wi-Fi® เปดอยู

โรมมิ่ง

ขอความ

ยังไมไดเปด

เปด

ขอความตัวอักษร

ขอความที่สง

เอกสารแนบ

ขอความกำลังสง

ลำดับความสำคัญสูง

ขอความไมถูกสง

แบบราง

เชิญเขารวมประชุม

โทรศัพท:

สายที่ไมไดรับ

สายที่รับ

สายที่โทร

ขอความวอยซเมล

เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง

สัญลักษณแสดงแจงใหทราบวามีสิ่งใหมหรืออัปเดต เชน ขอความใหม, ขอความเสียง, หรือฟด หรือแจงสถานะของบางสิ่ง เชน แบตเตอรี่หรือการเชื่อมตอเครือขาย สัญลักษณแสดงมักปรากฏบนไอ

คอนแอปพลิเคชัน, เนื้อหาใหมในแอปพลิเคชัน และที่ดานบนของหนาจอหลัก

ลบสัญลักษณแสดงรายการใหม

เปดรายการที่มีสัญลักษณแสดงทีละรายการ เชน ในการลบออกจากไอคอนขอความ คลิก
ไอคอน

ลบสัญลักษณแสดงขอความที่ไมไดเปด

ในแอปพลิเคชันขอความ ใหดำเนินการหนึ่งขอหรือมากกวาดังตอไปนี้:

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

16

background image

เปดขอความทั้งหมดโดยการคลิกบนขอความ หากไมพบขอความที่ไมไดเปดทั้งหมดใน
กลองขาเขา ใหดูในโฟลเดอรขอความ

ตั้งคาขอความเปนเปดอานแลว ไฮไลตขอความ กดปุม

> ตั้งคาเปดอานแลว

ตั้งคาขอความที่อยูกอนหนาวันที่ทั้งหมดเปนเปดอานแลว ไฮไลตฟลดวันที่ กดปุม

> ตั้งคาเปดแลวทั้งหมด

ระบุสัญลักษณแสดง

คุณสามารถระบุสัญลักษณแสดงโดยการดูไอคอนแอปพลิเคชันที่สัญลักษณแสดงระบุถึง
ในการดูรายการเต็มของแอปพลิเคชันและไอคอนในอุปกรณ บนหนาจอหลักหรือใน
โฟลเดอร ใหคลิกไอคอน ตัวเลือก คลิก อุปกรณ > การจัดการแอปพลิเคชัน

สำหรับรายการสัญลักษณแสดงทั้งหมดของ BlackBerry® โปรดไปที่

www.blackberry.com/docs/smartphones

คลิกรุนอุปกรณของคุณ และคลิกไอคอนคูมือ

ไอคอนและสัญลักษณแสดง

ความพรอมใชงานของคุณสมบัติ

รายการตอไปนี้สงผลกระทบตอความพรอมใชงานของคุณสมบัติบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ คุณสมบัติที่กลาวถึงนี้เปนเพียงตัวอยาง และไมไดรวมถึงคุณสมบัติทุกรายการที่อาจมีหรือไมมีอยู

บนอุปกรณของคุณ

รุนอุปกรณ

คุณสมบัติตางๆ เชน GPS, กลอง และกลองวิดีโอ และตัวเลือกการเชื่อมตอเครือขายจะขึ้นอยูกับ
รุนอุปกรณของคุณ ในการคนหาขอมูลจำเพาะของคุณสมบัติสำหรับรุนของคุณ ใหไปที่

www.blackberry.com/go/devices

แผนบริการแบบไรสาย

คุณตองซื้อหรือเปลี่ยนแผนบริการแบบไรสายผานผูใหบริการไรสายของคุณ
แผนบริการแบบไรสายสำหรับโทรศัพทหรือเสียงจำเปนในการใชแอปพลิเคชันโทรศัพท และ
ในการสงและรับขอความตัวอักษร
แผนบริการแบบไรสายสำหรับขอมูลจำเปนในการใชบริการเบราเซอรและแอปพลิเคชันการสง
ขอความแบบทันที และในการสงและรับขอความอีเมล และขอความ PIN
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสาย
ของคุณ

BlackBerry Internet Service และ BlackBerry Enterprise Server

เมื่อคุณมีแผนขอมูล คุณตองตั้งคาอีเมลแอดเดรสหรือบัญชีการสงขอความดวนอื่นเพื่อสงและ
รับขอความอีเมล ใชแอปพลิเคชันการสงขอความดวนอื่น และใชตัวเลือกการกำหนดคาเบรา
เซอร
หากคุณเปนผูใชบุคคล เมื่อคุณตั้งคาอีเมลแอดเดรสหรือบัญชีการสงขอความดวน คุณจะเชื่อม
ตอกับ BlackBerry® Internet Service

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

17

background image

หากคุณเปนผูใชที่เปนบริษัท ผูดูแลระบบของคุณจะตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณโดยเชื่อมโยงกับ
BlackBerry® Enterprise Server ผูดูแลระบบของคุณอาจตั้งคาตัวเลือกที่กำหนดคุณสมบัติและ
การตั้งคาที่ใชไดในอุปกรณของคุณ ในการดูนโยบาย IT ที่กำหนดโดยผูดูแลระบบของคุณ บน
หนาจอหลักหรือในโฟลเดอร ใหคลิกไอคอน ตัวเลือก คลิก การรักษาความปลอดภัย > ขอมูล
สถานะการรักษาความปลอดภัย
> ดูนโยบาย IT

ผูใหบริการอุปกรณไรสาย

คุณสมบัติตางๆ เชน ขอความตัวอักษร บริการตามตำแหนง และคุณสมบัติโทรศัพทบางอยางจะ
ขึ้นอยูกับขอเสนอของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูให
บริการอุปกรณไรสายของคุณ

เครือขายไรสาย

เครือขายไรสายที่เชื่อมตอกับอุปกรณของคุณอาจมีผลกระทบตอความพรอมใชงานของ
คุณสมบัติบางอยาง โดยสามารถใชเครือขายไรสายอื่นที่มีอยูได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
อุปกรณไรสายของคุณและตัวเลือกโรมมิ่งที่มี บางเครือขายไรสายไมสนับสนุนคุณสมบัติ เชน
การบล็อคการโทร การสงตอสาย หรือการใหบริการขอมูลของสถานีฐาน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

BlackBerry Device Software, 202

คนหาขอมูลเพิ่มเติม, 28

ตรวจสอบวาเครือขายไรสายใดที่อุปกรณของคุณเชื่อมตออยู, 204