BlackBerry Curve 9330 9300 - เกี่ยวกับการเข้ารหัสไฟล์

background image

เกี่ยวกับการเขารหัสไฟล

การเขารหัสไฟลออกแบบขึ้นเพื่อปกปองขอมูลที่คุณจัดเก็บในอุปกรณ BlackBerry® และในเดียการดที่สามารถใสในอุปกรณของคุณ คุณสามารถเขารหัสไฟลในอุปกรณและในมีเดียการดโดยใชคีย

เขารหัสที่คุณอุปกรณของคุณสรางขึ้น รหัสผานอุปกรณ หรือทั้งสองอยาง
หากคุณเขารหัสไฟลโดยใชคียเขารหัสที่อุปกรณสรางขึ้น คุณจะสามารถเขาใชไฟลในมีเดียการดไดเมื่อใสมีเดียการดในอุปกรณของคุณเทานั้น หากคุณเขารหัสไฟลโดยใชรหัสผานอุปกรณ คุณ

สามารถเขาใชไฟลในมีเดียการดไดในอุปกรณใดๆ ที่คุณใสมีเดียการด หากคุณทราบรหัสผานของอุปกรณนั้น