BlackBerry Curve 9330 9300 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร์

background image

ซูมเขาหรือซูมออกจากเว็บเพจ

บนเว็บเพจ กดปุม

> ซูม

• หากตองการซูมเขา ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นบนแทร็คแพด

คูมือผูใช

เบราเซอร

138

background image

• หากตองการซูมออก ใหเลื่อนนิ้วของคุณลงบนแทร็คแพด

ในการปดโหมดซูม ใหกดปุม

เลื่อนไปขางหนาหรือยอนกลับเว็บเพจ

1. บนเว็บเพจ กดปุม เมนู

2. คลิก ยอนกลับ หรือ ไปขางหนา

รีเฟรชเว็บเพจ

1. บนเว็บเพจ กดปุม เมนู

2. คลิก รีเฟรช

คนหาในขอความ ในไฟล หรือบนเว็บเพจ

หากตองการคนหาขอความในงานนำเสนอ คุณตองดูการนำเสนอในมุมมองขอความหรือในมุมมองขอความและสไลด
1. ในขอความ ในไฟล ในเอกสารแนบ หรือในเว็บเพจ ใหกดปุม

> คนหา หรือ คนหาในหนา

2. พิมพขอความ

3. กดปุม Enter
ในการคนหาขอความถัดไป ใหกดปุม

> คนหาถัดไป

ดูรายการเว็บเพจที่คุณเพิ่งเยี่ยมชมเมื่อไมนานมานี้

1. คลิกไอคอน เบราเซอร ในหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ประวัติ

กลับไปที่โฮมเพจ

1. บนเว็บเพจ กดปุม เมนู

2. คลิก โฮมเพจ

ปดเบราเซอร

1. บนเว็บเพจ กดปุม เมนู

2. คลิก ปด

สรางไอคอนช็อตคัตสำหรับเว็บเพจบนหนาจอหลัก

บนเว็บเพจ ใหกดปุม

> เพิ่มในหนาจอหลัก

เปดช็อตคัตเบราเซอร

1. คลิกไอคอน เบราเซอร ในหนาจอหลัก

คูมือผูใช

เบราเซอร

139

background image

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ในสวน ทั่วไป ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใชช็อตคัตแปนพิมพ

4. กดปุม

> บันทึก

การดู การคัดลอก และการสงตอแอดเดรส

ดูแอดเดรสของเว็บเพจ

บนเว็บเพจ กดปุม

> คุณสมบัติของเพจ

คัดลอกแอดเดรสของเว็บเพจ ลิงค หรือรูปภาพ

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการคัดลอกแอดเดรสของเว็บเพจ ใหกดปุม

> คัดลอกแอดเดรสของเพจ

• ในการคัดลอกแอดเดรสของลิงค ใหหยุดชั่วคราวที่หรือไฮไลตลิงค กดปุม

> คัดลอกลิงค

• ในการคัดลอกแอดเดรสของภาพ ใหหยุดชั่วคราวที่หรือไฮไลตภาพ กดปุม

> คัดลอกลิงคภาพ

ในการวางแอดเดรส ใหกดปุม

> วาง

สงเว็บแอดเดรส

1. คลิกไอคอน เบราเซอร ในหนาจอหลัก

• ในการสงเว็บแอดเดรสของเว็บเพจที่อยูในรายการบุคมารกหรือประวัติเบราเซอร ใหไฮไลตที่เว็บเพจ

• ในการสงเว็บแอดเดรสอื่น ใหเบราสไปที่เว็บเพจ

2. กดปุม

> สงลิงค หรือ สงแอดเดรสของเพจ

3. คลิกประเภทขอความ
ในการกลับไปที่เบราเซอรหลังจากสงขอความ ใหกดปุม

สงลิงคหรือรูปภาพจากเว็บเพจ

1. บนเว็บเพจ ใหหยุดชั่วคราวที่หรือไฮไลตลิงคหรือรูปภาพ

2. กดปุม

> สงลิงค หรือ สงลิงคภาพ

3. คลิกประเภทขอความ
ในการกลับไปที่เบราเซอรหลังจากสงขอความ ใหกดปุม

การดูรูปภาพ และการเลนไฟลมีเดีย

เลนไฟลมีเดียบนเว็บเพจ

1. คลิกไฟลมีเดียบนเว็บเพจ

คูมือผูใช

เบราเซอร

140

background image

2. คลิก เปด

ขอมูลที่เกี่ยวของ

รูปแบบไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน, 11

ฉันไมสามารถเลนเพลงหรือวิดีโอบนเว็บเพจได, 149

ดูรูปภาพขนาดเต็มบนเว็บเพจ

1. ไฮไลตหรือวางเคอรเซอรที่รูปภาพบนเว็บเพจ

2. กดปุม

> ภาพขนาดเต็ม

หากตองการซูมรูปภาพเขาหรือออก ใหกดปุม

> ซูมเขา หรือ ซูมออก

ในการกลับไปที่ขนาดเดิมของรูปภาพ ใหกดปุม

> ซูม 1:1