BlackBerry Curve 9330 9300 - ตั้งค่าความไวแทร็คแพด

background image

ตั้งคาความไวแทร็คแพด

คุณสามารถตั้งคาวิธีการตอบสนองของแทร็คแพดตอการสัมผัสของคุณ ระดับความไวสูงใชแรงกดนอยกวาระดับความไวต่ำกวา

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > ความไวแทร็คแพด

3. เปลี่ยนฟลด ความไวในแนวนอน และ ความไวในแนวตั้ง

4. กดปุม

> บันทึก