BlackBerry Curve 9330 9300 - ดูขนาดฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน

background image

ดูขนาดฐานขอมูลแอปพลิเคชัน

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก อุปกรณ > สถานะ

คูมือผูใช

แอปพลิเคชัน

200

background image

3. กดปุม

> ขนาดฐานขอมูล