BlackBerry Curve 9330 9300 - Dọn sạch thư mục những mục đã xóa trên máy tính từ điện thoại của bạn

background image

Dọn sạch thư mục những mục đã xóa trên máy tính từ điện
thoại của bạn

Để thực hiện thao tác này, tài khoản email của bạn phải sử dụng một BlackBerry® Enterprise Server hỗ trợ tính
năng này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn.
2. Bấm phím

> Tùy chọn > Hòa Hợp Email.

3. Nếu trường Dịch vụ Tin nhắn xuất hiện, đặt trường này về tài khoản email thích hợp.
4. Bấm phím

> Dọn Mục Đã xóa.