BlackBerry Curve 9330 9300 - Nhiều số điện thoại

background image

Nhiều số điện thoại

Giới thiệu về nhiều số điện thoại

Khi bạn có nhiều số điện thoại được kết hợp với điện thoại BlackBerry® của mình, bạn có thể chuyển đổi số điện
thoại bạn sử dụng làm số điện thoại hoạt động. Bạn có nhiều số điện thoại được kết hợp với điện thoại của mình
nếu một trong những tình huống sau đây áp dụng:

Điện thoại của bạn sử dụng thẻ SIM và thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số điện thoại.

Nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn đã cài đặt điện thoại để hỗ trợ nhiều số điện thoại.

Nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn đã cung cấp cho bạn một số điện thoại, và tổ chức của bạn đã cung
cấp cho bạn một số điện thoại BlackBerry® MVS Client.

Nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số điện thoại, bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng số điện thoại
hoạt động, nhưng bạn sẽ nhận cuộc gọi từ tất cả các số điện thoại. Nếu bạn đang có một cuộc gọi, bạn sẽ chỉ nhận
cuộc gọi đến số điện thoại hoạt động, và mọi cuộc gọi mà bạn nhận đến số điện thoại kia sẽ nhận được tín hiệu bận
hoặc được gửi đến thư thoại.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn đã cài đặt điện thoại hỗ trợ nhiều số điện thoại, bạn chỉ có thể thực
hiện và nhận cuộc gọi bằng cách sử dụng số điện thoại hoạt động. Bất kỳ cuộc gọi nào bạn nhận qua số điện thoại
kia sẽ nhận được tín hiệu bận hoặc được gửi đến thư thoại.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn đã cung cấp cho bạn một số điện thoại, và tổ chức của bạn đã cung
cấp cho bạn một số điện thoại BlackBerry MVS Client, bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng số điện
thoại hoạt động, nhưng bạn sẽ nhận cuộc gọi đến tất cả các số điện thoại. Nếu bạn đang có một cuộc gọi, bạn có
thể nhận cuộc gọi đến tất cả các số điện thoại.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

54

background image

Nếu gói dịch vụ không dây của bạn hỗ trợ nhắn tin văn bản, số điện thoại đầu tiên trong danh sách thả xuống ở phía
trên cùng của màn hình trong ứng dụng điện thoại sẽ là số điện thoại mà bạn sử dụng để gửi và nhận tin nhắn văn
bản.

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cuộc gọi chờ, chuyển tiếp cuộc gọi và thư thoại cho từng số điện thoại được kết hợp
với điện thoại của bạn.

Chuyển số điện thoại hoạt động

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Nhấp vào số điện thoại của bạn ở phía trên cùng màn hình.
3. Nhấp vào số điện thoại bạn muốn đặt làm số điện thoại hoạt động.

Các chủ đề liên quan

Số điện thoại của tôi hiển thị là Không xác định trong ứng dụng Điện thoại, 58
Tôi không thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi, 58