BlackBerry Curve 9330 9300 - Quay số nhanh

background image

Quay số nhanh

Cài đặt quay số nhanh cho một số liên lạc

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím Gửi.
2. Bấm phím

> Xem > Danh sách Quay số Nhanh.

3. Trong danh sách Số Quay số Nhanh, hãy nhấp vào phím chưa được gán.
4. Bấm vào một số liên lạc.
5. Nếu cần, hãy nhấp số điện thoại cho số liên lạc này.

Để thực hiện cuộc gọi sử dụng quay số nhanh, từ ứng dụng điện thoại, Màn hình chính, tin nhắn, hay danh sách tin
nhắn, hãy bấm và giữ phím bạn đã gán cho số liên lạc.

Thay đổi số liên lạc được gán cho một phím quay số nhanh

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Xem > Danh sách Quay số Nhanh.

3. Chọn một số liên lạc hoặc số điện thoại.
4. Bấm phím

.

• Để thay đổi số liên lạc được gán cho một phím quay số nhanh, hãy nhấp Chỉnh sửa. Nhấp một số liên lạc

mới.

• Để gán số liên lạc cho một phím quay số nhanh khác, hãy nhấp Chuyển. Trong danh sách Số Quay số

Nhanh, hãy nhấp vào phím quay số nhanh mới.

• Để xóa số liên lạc ra khỏi danh sách Số Quay số Nhanh, hãy nhấp Xóa.