BlackBerry Curve 9330 9300 - Gán ứng dụng cho một phím Tiện Dụng

background image

Gán ứng dụng cho một phím Tiện Dụng

Điện thoại BlackBerry® của bạn có một hoặc nhiều phím Tiện dụng ở mặt bên điện thoại. Tùy thuộc vào chủ đề, bạn
có thể không thay đổi được ứng dụng được gán cho một phím Tiện Dụng.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện thoại > Phím Tiện Dụng.
3. Thay đổi các trường Phím Tiện dụng Bên phải Mở hoặc Phím Tiện dụng Bên trái Mở.
4. Bấm phím

> Lưu.