BlackBerry Curve 9330 9300 - Trình giữ mật khẩu

background image

Trình giữ mật khẩu

Giới thiệu về trình giữ mật khẩu

Sử dụng trình giữ mật khẩu để lưu tất cả mật khẩu của bạn vào một nơi. Trình giữ mật khẩu được thiết kế để bảo vệ
mật khẩu của bạn bằng một mật khẩu của trình giữ mật khẩu. Khi bạn nhập mật khẩu này, trình giữ mật khẩu sẽ giải
mã các mật khẩu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng trình giữ mật khẩu để tạo mật khẩu ngẫu nhiên có chứa số, chữ cái và ký hiệu.

Thay đổi mật khẩu trong trình giữ mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Chọn một mật khẩu.
3. Bấm phím

> Mở.

4. Thay đổi thông tin mật khẩu.
5. Bấm phím

> Lưu.

Thêm mật khẩu vào trình giữ mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình giữ Mật khẩu.
2. Bấm phím

> Mới.

3. Nhập thông tin mật khẩu.
4. Bấm phím

> Lưu.

Tạo mật khẩu ngẫu nhiên

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Bấm phím

> Mới.

3. Bấm phím

> Mật khẩu Ngẫu nhiên.

4. Bấm phím

> Lưu.

Cài tiêu chí cho các mật khẩu được tạo ra ngẫu nhiên

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Cài các trường mật khẩu ngẫu nhiên.
4. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo mật

265

background image

Thay đổi mật khẩu của trình giữ mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Bấm phím

> Thay đổi Mật khẩu.

Xóa mật khẩu trong trình giữ mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Chọn một mật khẩu.
3. Bấm phím

> Xóa.

Sao chép mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Chọn một mật khẩu.
3. Bấm phím

> Sao chép Tên người dùng hoặc Sao chép Mật khẩu.

Xóa bộ nhớ tạm, bấm phím

> Xóa bộ nhớ tạm.

Lưu ý: Mật khẩu không được mã hóa khi chúng ở trên bộ nhớ tạm.

Ngăn không cho sao chép mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Bỏ chọn hộp chọn Cho phép Sao chép Bộ nhớ Tạm.
4. Bấm phím

> Lưu.

Cài giới hạn cho số lần thử mật khẩu trong trình giữ mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Cài trường Số Lần thử Mật khẩu.
4. Bấm phím

> Lưu.

Ẩn mật khẩu trong trình giữ mật khẩu

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình Giữ Mật Khẩu.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Bỏ chọn hộp chọn Hiển thị Mật khẩu.
4. Bấm phím

> Lưu.

Để hiển thị mật khẩu trong trình giữ mật khẩu lần nữa, chọn hộp chọn Hiển thị Mật khẩu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo mật

266