BlackBerry Curve 9330 9300 - Giới thiệu về BrickBreaker

background image

Giới thiệu về BrickBreaker

Mục tiêu của BrickBreaker là phá hủy gạch bằng cách sử dụng gậy và bóng. Trong quá trình chơi, các đầu đạn rơi
ra từ gạch bạn phá hủy. Các đầu đạn cung cấp cho bạn những cơ cấu khác nhau để phá hủy gạch hoặc điều khiển
bóng hoặc gậy.

Nếu bóng chạm vào gậy, gạch, hoặc đầu trên cùng của bảng trò chơi 50 lần trên bất kỳ cấp nào, gạch sẽ giảm một
khoảng trống mỗi lần bạn đánh bóng bằng gậy.