BlackBerry Curve 9330 9300 - Thay đổi phông chữ màn hình

background image

Thay đổi phông chữ màn hình

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Hiển thị > Hiển thị Màn hình.
3. Thay đổi các trường phông chữ.
4. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Hiển thị màn hình

208