BlackBerry Curve 9330 9300 - Gỡ rối: Quay số bằng giọng nói

background image

Gỡ rối: Quay số bằng giọng nói

Tôi không thể thực hiện được các cuộc gọi sử dụng lệnh thoại

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra xem điện thoại BlackBerry® của bạn có được kết nối với mạng không dây không.
• Nếu bạn sử dụng một thiết bị hỗ trợ Bluetooth®, chẳng hạn như bộ phụ kiện thoại rảnh tay trên xe hơi hoặc

tai nghe không dây, hãy kiểm tra và bảo đảm rằng thiết bị hỗ trợ Bluetooth hỗ trợ tính năng này không và bạn
đã ghép nối thiết bị hỗ trợ Bluetooth với điện thoại BlackBerry của mình.

• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bàn phím không khóa.
• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng ngôn ngữ bạn sử dụng để đọc lệnh thoại giống như ngôn ngữ quay số bằng

giọng nói bạn đã cài trong tùy chọn ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ nhất định có thể không được hỗ trợ.

Các chủ đề liên quan

Công nghệ Bluetooth, 241
Thay đổi ngôn ngữ cho lệnh thoại, 62

Điện thoại của tôi không nhận dạng được tên hoặc số điện thoại
trong các lệnh loại

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Đọc tên và họ của số liên lạc.
• Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói cho các số.

Các chủ đề liên quan

Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói, 63

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lệnh thoại

63