BlackBerry Curve 9330 9300 - Gỡ rối: Lịch

background image

Gỡ rối: Lịch

Tôi không thể xếp lịch các cuộc hẹn trải qua nhiều ngày

Nếu bạn sử dụng IBM® Lotus Notes®, bạn không thể xếp lịch các cuộc hẹn trải qua nhiều ngày.

Các chủ đề liên quan

Cài lịch cuộc họp hoặc cuộc hẹn, 167

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lịch

176

background image

Tôi không thể cài một số trường khi xếp lịch các cuộc hẹn

Nếu bạn sử dụng IBM® Lotus Notes®, bạn chỉ có thể thay đổi các trường Chủ đề, Vị trí, Nhắc nhở, Ghi chú và hộp
chọn Đánh Dấu là Cuộc Hẹn Riêng khi bạn thay đổi một cuộc hẹn hoặc cuộc họp lặp lại.

Các chủ đề liên quan

Cài lịch cuộc họp hoặc cuộc hẹn, 167

Một số ký tự trong các mục nhập lịch xuất hiện không chính xác sau
khi đồng bộ hóa

Nếu bạn xếp lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trên điện thoại BlackBerry® của bạn chứa các ký tự hoặc các dấu đặc
biệt, máy tính của bạn có thể không hỗ trợ các ký tự này.
Trên máy tính của bạn, hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đang sử dụng bảng mã mặc định chính xác và hỗ trợ
phông chữ chính xác được cài đặt trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu cho hệ điều
hành trên máy tính của bạn.

Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi
bạn cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một bản sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ
liệu trên điện thoại nếu điện thoại của bạn bị mất, mất cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không lường trước.

Các chủ đề liên quan

Đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp qua mạng không dây, 173
Giới thiệu về xung đột đồng bộ hóa dữ liệu, 80

Tôi không thể tham gia cuộc gọi hội nghị với tùy chọn Tham Gia Bây
Giờ

Tùy chọn Tham Gia Bây Giờ có thể không xuất hiện trong thông báo cuộc họp nếu người tổ chức cuộc họp không
sử dụng điện thoại BlackBerry® hỗ trợ tính năng Tham Gia Bây Giờ hoặc nếu người tổ chức cuộc gọi không nhập
chính xác thông tin cuộc gọi hội nghị. Nếu tùy chọn Join Now xuất hiện và điện thoại của bạn được kết nối với mạng
CDMA, bạn có thể cần thay đổi tùy chọn quay số thông minh sao cho bạn có thể tham gia cuộc gọi hội nghị sử dụng
tùy chọn Tham Gia Bây Giờ.

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

Nếu tùy chọn Tham Gia Bây Giờ không xuất hiện, để tham gia cuộc gọi hội nghị, trong cuộc họp hoặc thư mời
tham gia họp, hãy nhấp vào số cầu nối cuộc gọi hội nghị và mã truy cập được cung cấp tại trường Vị trí hoặc
mục Ghi chú.

Nếu tùy chọn Tham Gia Bây Giờ xuất hiện và điện thoại của bạn được kết nối với mạng CDMA, thử tăng thời
gian mặc định điện thoại của bạn chờ trước khi quay số mở rộng. Từ Màn hình chính, bấm phím

. Bấm

phím

> Tùy chọn > Quay Số Thông Minh. Trong mục Để truy cập các số mở rộng trong tất cả các

công ty khác, hãy đổi trường Chờ Trong sang giá trị cao nhất. Thử tham gia lại cuộc gọi hội nghị với tùy chọn
Tham Gia Bây Giờ.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lịch

177

background image

Các chủ đề liên quan

Tham gia vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị, 172

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lịch

178