BlackBerry Curve 9330 9300 - Giới thiệu về các ngôn ngữ nhập văn bản

background image

Giới thiệu về các ngôn ngữ nhập văn bản

Bạn có thể cài ngôn ngữ nhập văn bản để sử dụng khi nhập văn bản. Ngôn ngữ nhập văn bản có thể khác với ngôn
ngữ hiển thị. Khi bạn cài ngôn ngữ nhập văn bản, tính năng Gõ Tắtvà các tùy chọn nhập văn bản khác sẽ thay đổi
theo ngôn ngữ được chọn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng điện thoại BlackBerry® bằng tiếng Pháp, nhưng nhập tin nhắn
bằng tiếng Anh.