BlackBerry Curve 9330 9300 - Sử dụng phím tắt để chuyển giữa các ngôn ngữ nhập văn bản khi bạn nhập văn bản

background image

Sử dụng phím tắt để chuyển giữa các ngôn ngữ nhập văn
bản khi bạn nhập văn bản

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Nhập và Nhập văn bản > Ngôn ngữ.

• Để chuyển ngôn ngữ nhập văn bản bằng cách giữ phím Alt và bấm phím Enter, hãy thay đổi trường Phím

Tắt thành Alt-Enter.

• Để chuyển ngôn ngữ nhập văn bản bằng cách giữ phím Shift và bấm phím Space, hãy thay đổi trường Phím

Tắt thành Shift-Space.

3. Bấm phím

> Lưu.

Để tắt phím tắt chuyển ngôn ngữ nhập văn bản, hãy thay đổi trường Phím Tắt thành Không có gì.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Ngôn ngữ

206