BlackBerry Curve 9330 9300 - Thêm ngôn ngữ hiển thị

background image

Thêm ngôn ngữ hiển thị

Bạn có thể sử dụng BlackBerry® Desktop Software để thêm ngôn ngữ hiển thị vào điện thoại BlackBerry. Để tải về
BlackBerry Desktop Software, từ máy tính của bạn, hãy truy cập vào trang web

www.blackberry.com/desktop

chọn tùy chọn thích hợp cho máy tính của bạn.
Kết nối điện thoại với máy tính và mở BlackBerry Desktop Software.

Để biết thêm thông tin về việc thêm ứng dụng và ngôn ngữ hiển thị, hãy xem mục Trợ giúp trong BlackBerry
Desktop Software.