BlackBerry Curve 9330 9300 - Phím tắt tìm kiếm

background image

Phím tắt tìm kiếm

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản mà bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Tìm kiếm mục trên điện thoại BlackBerry®

Bắt đầu nhập trên Màn hình chính.

Tìm kiếm một số liên lạc trong danh sách địa chỉ liên
hệ

Nhập một phần hoặc tất cả tên số liên lạc, hoặc nhập tên
họ viết tắt được tách biệt bằng một khoảng trắng.

Tìm kiếm văn bản trong tin nhắn

Bấm S

Tìm kiếm văn bản trong một tập tin hoặc trên phần đính
kèm

Bấm F

Tìm kiếm văn bản trên trang web

Bấm F

Tìm kiếm văn bản trong thuyết trình

Bấm F

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi việc xảy ra khi bạn nhập trên Màn hình chính.

Để tìm kiếm văn bản trong một thuyết trình, bạn phải xem thuyết trình ở giao diện văn bản hoặc giao diện văn bản
và trang.