BlackBerry Curve 9330 9300 - Thông tin cơ bản về Quản lý Kết nối

background image

Thông tin cơ bản về Quản lý Kết nối

Kiểm tra xem điện thoại của bạn đang kết nối với mạng không dây
nào

Bạn có thể kiểm tra loại mạng mà điện thoại của bạn đang kết nối, cũng như truy cập trang web

www.blackberry.com/go/devices

để xem các thông số kỹ thuật về các tính năng cho kiểu điện thoại của bạn. Các

loại mạng được liệt kê không phản ánh các kết nối mạng mà chỉ là khả năng kết nối vào các loại mạng đó trên điện
thoại của bạn.

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Giới Thiệu về Các Phiên Bản Điện Thoại. Các loại mạng mà điện thoại của bạn có thể kết

nối được liệt kê trong các dấu ngoặc sau kiểu điện thoại của bạn.

Để biết thêm thông tin về mạng không dây mà điện thoại BlackBerry® của bạn kết nối vào, hãy xem cuốn sách nhỏ
Thông Tin về An Toàn và Sản Phẩm cho điện thoại của bạn.

Các chỉ báo tình trạng phủ sóng của mạng không dây

Các chỉ báo ở phía trên cùng, bên phải Màn hình chính hiển thị mức phủ sóng của mạng không dây cho vùng bạn
đang sử dụng điện thoại BlackBerry®. Để biết thêm thông tin về những vùng phủ sóng không dây, hãy liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Chỉ báo

Mô tả

Cung cấp thông tin về cường độ của tín hiệu không dây. Ba vạch hoặc nhiều
hơn cho biết tín hiệu mạnh. Hiển thị tín hiệu yếu có thể cho thấy công suất
đầu ra tăng từ điện thoại của bạn khi điện thoại tìm cách kết nối với tín hiệu
yếu.

1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE, hoặc NTWK

Bạn đang kết nối vào mạng di động và bạn có thể truy cập các tính năng như
email và duyệt Internet. Nếu bạn không thấy một trong những chỉ số đó, bạn
có thể ở trong vùng phủ sóng không dây yếu nơi một số tính năng không khả
dụng (bạn chỉ có thể thực hiện một cuộc gọi điện thoại hoặc gửi và nhận tin
nhắn văn bản).
Bạn chỉ có thể gọi các số khẩn cấp.

Bạn đang ở trong một khu vực không phủ sóng không dây.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

228

background image

Chỉ báo

Mô tả

Kết nối vào mạng di động bị tắt.

Bạn đang kết nối vào mạng Wi-Fi® và bạn có thể truy cập vào các dịch vụ
của BlackBerry ví dụ như email và duyệt Internet qua kết nối Wi-Fi.
Kết nối Wi-Fi của bạn được bật, nhưng bạn không kết nối vào mạng Wi-Fi,
hoặc bạn đang kết nối vào mạng Wi-Fi, nhưng bạn không thể truy cập các
dịch vụ của BlackBerry ví dụ như email và duyệt Internet qua kết nối Wi-Fi.
Kết nối Bluetooth® của bạn được bật, và bạn đang được kết nối với thiết bị
có hỗ trợ Bluetooth.
Kết nối Bluetooth của bạn được bật, nhưng bạn không kết nối được với thiết
bị có hỗ trợ Bluetooth.

Các chủ đề liên quan

Giới thiệu về cuộc gọi khẩn cấp và Chế độ Gọi lại Khẩn cấp, 44

Bật hoặc tắt kết nối mạng

Bạn nên tắt kết nối ở một số nơi nhất định, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện. Để biết thêm thông
tin, hãy xem cuốn sách nhỏ Thông Tin về An Toàn và Sản Phẩm cho điện thoại BlackBerry® của bạn.
Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý Kết
nối
.

• Để bật không dây, hãy chọn hộp chọn cạnh loại kết nối.
• Để tắt kết nối mạng, hãy bỏ chọn hộp chọn cạnh loại kết nối.
• Để bật kết nối không dây bạn đã bật trước đó, hãy nhấp vào Khôi Phục Kết Nối.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng Wi-Fi, 240
Tôi không thể kết nối với mạng di động, 233

Bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu hoặc cài tùy chọn chuyển vùng

Tùy thuộc vào gói dịch vụ không dây, bạn có thể tắt dịch vụ dữ liệu (email, tin nhắn PIN, tin nhắn văn bản với phần
đính kèm và dịch vụ trình duyệt) trên điện thoại BlackBerry® của mình sao cho chỉ có tính năng điện thoại và nhắn
tin cơ bản khả dụng. Bạn cũng có thể cài điện thoại tắt các dịch vụ dữ liệu khi chuyển vùng. Để biết thêm thông tin,
hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu, hãy thay đổi trường Dịch Vụ Dữ Liệu.
• Để bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu khi chuyển vùng, hãy thay đổi trường Khi Chuyển Vùng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

229

background image

• Để được nhắc nhở khi chuyển vùng cho phép bạn bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu, hãy đổi trường Trong Khi

Chuyển Vùng thành Nhắc.

4. Bấm phím

> Đóng.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng di động, 233

Xác minh trạng thái của các kết nối mạng và dịch vụ

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Trạng Thái Dịch Vụ.