BlackBerry Curve 9330 9300 - Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ

background image

Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ

1. Khi bạn đang tạo hoặc thay đổi một số liên lạc, tác vụ, hoặc ghi nhớ, hãy bấm phím

> Danh mục.

2. Đánh dấu hộp chọn cạnh một danh mục.
3. Bấm phím

> Lưu.

Để xóa một danh mục từ số liên lạc, tác vụ, hoặc ghi nhớ, bỏ chọn hộp chọn bên cạnh danh mục đó.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tác vụ và ghi nhớ

195