BlackBerry Curve 9330 9300 - Thay đổi trạng thái của một tác vụ

background image

Thay đổi trạng thái của một tác vụ

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Tác vụ.
2. Chọn một tác vụ.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tác vụ và ghi nhớ

192

background image

3. Bấm phím

.

• Để đánh dấu tác vụ là hoàn thành, hãy nhấp Đánh Dấu Hoàn Thành.
• Để đánh dấu công việc là chậm lại, đang xử lý, hoặc đang đợi, hãy nhấp Mở. Thay đổi trường Trạng thái.

Bấm phím

> Lưu.