BlackBerry Curve 9330 9300 - Làm nhiều hơn với kết quả tìm kiếm thư

background image

Làm nhiều hơn với kết quả tìm kiếm thư

1. Trong kết quả tìm kiếm, hãy chọn một thư.
2. Bấm phím

.

• Để xem kết quả tìm kiếm khả dụng khác, hãy nhấp vào Nhận Thêm Kết Quả.
• Để thêm thư bạn đã chọn vào hộp thư đến, hãy nhấp Thêm.
• Để thêm tất cả thư từ kết quả tìm kiếm vào hộp thư đến, hãy nhấp Thêm Tất cả.
• Để xóa kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào Xóa Tìm kiếm.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm kiếm

257

background image

• Để bắt đầu tìm kiếm mới, hãy nhấp vào Tìm kiếm theo.

THẬN TRỌNG: Nếu bạn xóa thư từ kết quả tìm kiếm thì thư đó cũng sẽ bị xóa khỏi hộp thư đến hoặc ứng dụng
email trên máy tính của bạn.