BlackBerry Curve 9330 9300 - Tiêu chí tìm kiếm thư

background image

Tiêu chí tìm kiếm thư

Trường

Mô tả

Tiêu chí Tìm kiếm Nâng cao

Xác định xem liệu bạn có tìm kiếm thư trên điện thoại
BlackBerry® hay thư trong ứng dụng email trên máy tính
của bạn.

Tên

Xác định một hoặc nhiều số liên lạc hoặc địa chỉ email mà
điện thoại sẽ tìm kiếm thư. Để mở rộng tìm kiếm, bạn cũng
có thể xác định một phần của tên.

Xuất hiện trong

Thay đổi trường loại địa chỉ mà điện thoại sẽ tìm kiếm tên
hoặc địa chỉ email.

Chủ đề

Xác định một hoặc nhiều từ mà điện thoại sẽ tìm chủ đề thư.

Tin nhắn

Xác định một hoặc nhiều từ mà điện thoại sẽ tìm nội dung
thư.

Bao gồm Tin nhắn được Mã hóa

Xác định điện thoại tìm kiếm thư được mã hóa, thư thuần
văn bản và thư được ký kỹ thuật số.

Dịch vụ

Nếu điện thoại của bạn được kết hợp với nhiều địa chỉ
email, hãy thay đổi tài khoản email mà điện thoại sẽ tìm kiếm
thư trong đó. Không phải tất cả các tài khoản email đều hỗ
trợ tính năng này.

Thư mục

Thay đổi thư mục mà điện thoại sẽ tìm kiếm thư trong đó.

Hiển thị

Thay đổi trạng thái thư mà điện thoại sẽ tìm kiếm.

Loại

Thay đổi loại thư mà điện thoại sẽ tìm kiếm.