BlackBerry Curve 9330 9300 - Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM

background image

Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM

Bạn có thể bảo vệ thẻ SIM của mình bằng mã PIN để thêm một cấp bảo mật khác cho điện thoại BlackBerry® của
mình. Nếu bạn khóa thẻ SIM của mình bằng mã PIN, người khác sẽ không thể sử dụng thẻ SIM của họ trong điện
thoại của bạn. Trước khi có thể sử dụng thẻ SIM trong một điện thoại khác, bạn phải nhập mã PIN.