BlackBerry Curve 9330 9300 輔助說明

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330
Smartphones

使用指南

版本: 6.0

若要尋找最新的使用者指南,請造訪 www.blackberry.com/docs/smartphones

background image

SWDT643442-941426-0127010333-028

background image

目錄

快速協助.......................................................................................................

9

10 個實用操作提示..............................................................................................

9

認識您的智慧型手機.............................................................................................

13

提示...........................................................................................................

19

專屬風格.......................................................................................................

24

捷徑...........................................................................................................

30

電話捷徑.......................................................................................................

30

訊息捷徑.......................................................................................................

30

檔案與附件捷徑.................................................................................................

31

打字捷徑.......................................................................................................

32

媒體捷徑.......................................................................................................

33

瀏覽器捷徑.....................................................................................................

34

行事曆捷徑.....................................................................................................

34

搜尋捷徑.......................................................................................................

35

地圖捷徑.......................................................................................................

35

疑難排解:捷徑.................................................................................................

36

電話...........................................................................................................

37

電話基礎知識...................................................................................................

37

緊急電話.......................................................................................................

39

音量...........................................................................................................

40

語音郵件.......................................................................................................

41

快速撥號.......................................................................................................

42

通話插撥、來電轉接和通話封鎖...................................................................................

43

固定撥號及智慧撥號.............................................................................................

44

會議電話.......................................................................................................

46

通話記錄.......................................................................................................

47

多個電話號碼...................................................................................................

49

電話選項.......................................................................................................

49

電話捷徑.......................................................................................................

51

疑難排解:電話.................................................................................................

52

語音命令.......................................................................................................

54

使用語音命令執行動作...........................................................................................

54

可用的語音命令.................................................................................................

54

變更語音命令的語言.............................................................................................

55

關閉語音命令的選擇清單.........................................................................................

55

變更語音提示選項...............................................................................................

55

提升語音辨識功能...............................................................................................

55

background image

疑難排解:語音撥號.............................................................................................

56

訊息...........................................................................................................

57

電子郵件.......................................................................................................

57

PIN 訊息.......................................................................................................

72

文字訊息.......................................................................................................

77

訊息的安全性選項...............................................................................................

85

附件...........................................................................................................

86

受 S/MIME 保護的訊息...........................................................................................

88

IBM Lotus Notes 原生加密訊息...................................................................................

94

PGP 保護的訊息.................................................................................................

94

訊息捷徑.......................................................................................................

100

檔案與附件捷徑.................................................................................................

101

疑難排解:訊息.................................................................................................

102

檔案...........................................................................................................

107

檔案基礎.......................................................................................................

107

管理檔案與附件.................................................................................................

109

檔案與附件捷徑.................................................................................................

112

疑難排解:附件.................................................................................................

112

媒體...........................................................................................................

114

音樂...........................................................................................................

114

Podcast........................................................................................................

117

視訊...........................................................................................................

118

視訊攝影機.....................................................................................................

120

相機...........................................................................................................

121

圖片...........................................................................................................

123

語音備註.......................................................................................................

125

鈴聲...........................................................................................................

126

媒體儲存.......................................................................................................

128

傳送與下載媒體檔案.............................................................................................

130

支援的音訊與視訊檔案格式.......................................................................................

132

媒體捷徑.......................................................................................................

133

疑難排解:媒體.................................................................................................

134

鈴聲、音效與警示...............................................................................................

136

關於鈴聲、音效與警示...........................................................................................

136

變更鈴聲、通知器或提醒.........................................................................................

136

新增自訂設定檔.................................................................................................

136

新增連絡人警示.................................................................................................

137

裝置靜音.......................................................................................................

137

background image

LED 閃爍.......................................................................................................

137

變更鬧鈴通知選項...............................................................................................

138

開啟事件音效...................................................................................................

138

疑難排解:鈴聲、音效與警示.....................................................................................

139

瀏覽器.........................................................................................................

140

瀏覽器基礎.....................................................................................................

140

瀏覽器書籤.....................................................................................................

143

RSS 摘要.......................................................................................................

144

瀏覽器選項.....................................................................................................

145

瀏覽器安全性...................................................................................................

147

瀏覽器推播.....................................................................................................

149

瀏覽器捷徑.....................................................................................................

150

疑難排解:瀏覽器...............................................................................................

151

行事曆.........................................................................................................

152

行事曆基礎.....................................................................................................

152

會議...........................................................................................................

153

會議電話.......................................................................................................

155

同步處理行事曆.................................................................................................

157

行事曆選項.....................................................................................................

158

行事曆捷徑.....................................................................................................

160

疑難排解:行事曆...............................................................................................

160

連絡人.........................................................................................................

162

連絡人基礎.....................................................................................................

162

自訂連絡人.....................................................................................................

163

同步處理連絡人.................................................................................................

165

個人通訊群組清單...............................................................................................

166

多個連絡人清單.................................................................................................

167

連絡人清單選項.................................................................................................

168

疑難排解:連絡人...............................................................................................

169

時鐘...........................................................................................................

170

設定日期與時間.................................................................................................

170

變更裝置充電時畫面顯示的內容...................................................................................

170

變更鐘面.......................................................................................................

170

在時鐘上顯示第二個時區.........................................................................................

170

開啟鬧鈴.......................................................................................................

171

將鬧鈴設為靜音.................................................................................................

171

變更鬧鈴通知選項...............................................................................................

171

開啟夜間時鐘模式...............................................................................................

171

background image

設定床邊時鐘模式選項...........................................................................................

172

使用碼錶.......................................................................................................

172

使用計時器.....................................................................................................

172

變更計時器通知選項.............................................................................................

172

疑難排解:時鐘.................................................................................................

173

工作與備忘錄...................................................................................................

174

建立工作或備忘錄...............................................................................................

174

傳送工作或備忘錄...............................................................................................

174

變更或刪除工作或備忘錄.........................................................................................

174

變更工作狀態...................................................................................................

174

隱藏已完成的工作...............................................................................................

175

在行事曆中顯示工作.............................................................................................

175

同步處理工作及備忘錄...........................................................................................

175

關於類別.......................................................................................................

177

將連絡人、工作或備忘錄分類.....................................................................................

177

建立連絡人、工作或備忘錄的類別.................................................................................

177

關閉在刪除項目之前出現的提示...................................................................................

178

打字...........................................................................................................

179

打字基礎.......................................................................................................

179

鍵入輸入法.....................................................................................................

180

打字選項.......................................................................................................

180

拼字檢查器.....................................................................................................

181

自訂字典.......................................................................................................

182

自動圖文集.....................................................................................................

183

打字捷徑.......................................................................................................

184

疑難排解:打字.................................................................................................

185

鍵盤...........................................................................................................

186

為應用程式指派便利鍵...........................................................................................

186

變更預設貨幣符號...............................................................................................

186

設定游標速度...................................................................................................

186

開啟按鍵音.....................................................................................................

186

設定軌跡板敏感度...............................................................................................

186

關閉軌跡板音效.................................................................................................

187

疑難排解:鍵盤.................................................................................................

187

語言...........................................................................................................

188

關於輸入語言...................................................................................................

188

變更語言.......................................................................................................

188

在打字時使用捷徑切換輸入語言...................................................................................

188

background image

新增顯示語言...................................................................................................

188

刪除語言.......................................................................................................

189

疑難排解:語言.................................................................................................

189

畫面顯示.......................................................................................................

190

設定背光選項...................................................................................................

190

將圖片設為裝置桌布.............................................................................................

190

變更顯示字型...................................................................................................

190

整理首頁畫面上的應用程式.......................................................................................

191

新增裝置鎖定時所出現的訊息.....................................................................................

192

將灰階或反轉對比用於畫面顯示...................................................................................

192

開啟無線涵蓋範圍閃爍的 LED 通知................................................................................

192

主題...........................................................................................................

192

疑難排解:顯示.................................................................................................

193

GPS 技術.......................................................................................................

194

關於 GPS 技術..................................................................................................

194

開啟 GPS 技術..................................................................................................

194

設定追蹤移動時使用的 GPS 接收器................................................................................

194

取得 GPS 位置..................................................................................................

195

防止他人追蹤您所在的位置.......................................................................................

195

關閉位置援助...................................................................................................

195

疑難排解:GPS 技術.............................................................................................

195

地圖...........................................................................................................

197

地圖基礎.......................................................................................................

197

地圖選項.......................................................................................................

199

地圖捷徑.......................................................................................................

200

疑難排解:地圖.................................................................................................

200

應用程式.......................................................................................................

201

關於多工.......................................................................................................

201

讓應用程式在背景繼續執行,並切換至其他應用程式.................................................................

201

關閉應用程式,使其不在背景執行.................................................................................

201

關於新增應用程式...............................................................................................

202

關於社交網站應用程式...........................................................................................

202

關於即時傳訊應用程式...........................................................................................

203

新增應用程式需要裝置密碼.......................................................................................

203

刪除應用程式...................................................................................................

203

檢視應用程式的內容.............................................................................................

203

檢視應用程式資料庫的大小.......................................................................................

204

疑難排解:應用程式.............................................................................................

204

background image

BlackBerry Device Software.....................................................................................

205

關於更新 BlackBerry Device Software............................................................................

205

從網站更新 BlackBerry Device Software..........................................................................

205

使用 BlackBerry Desktop Software 更新 BlackBerry Device Software...............................................

206

疑難排解:BlackBerry Device Software...........................................................................

206

管理連線.......................................................................................................

208

管理連線基礎...................................................................................................

208

行動網路.......................................................................................................

210

Wi-Fi 技術.....................................................................................................

213

藍牙技術.......................................................................................................

219

電源與電池.....................................................................................................

227

關閉裝置.......................................................................................................

227

將裝置設定成自動開啟與關閉.....................................................................................

227

重設裝置.......................................................................................................

227

檢查電池電力...................................................................................................

227

提示:延長電池壽命.............................................................................................

227

記憶體與媒體卡.................................................................................................

229

關於媒體卡.....................................................................................................

229

支援的媒體卡...................................................................................................

229

檢視裝置可用的儲存空間容量.....................................................................................

229

關閉媒體卡支援.................................................................................................

229

修復媒體卡或裝置上儲存的檔案...................................................................................

229

關於壓縮.......................................................................................................

230

關於檔案加密...................................................................................................

230

開啟加密.......................................................................................................

230

提示:釋放與保留儲存空間.......................................................................................

230

疑難排解:儲存與媒體卡.........................................................................................

232

搜尋...........................................................................................................

233

搜尋項目.......................................................................................................

233

設定搜尋中所包含的項目類型.....................................................................................

233

搜尋訊息.......................................................................................................

233

訊息搜尋準則...................................................................................................

234

進一步利用您的訊息搜尋結果.....................................................................................

234

在訊息、檔案或網頁上搜尋文字...................................................................................

235

檢視、變更或刪除已儲存的搜尋...................................................................................

235

在組織通訊錄中搜尋連絡人.......................................................................................

235

搜尋捷徑.......................................................................................................

236

background image

SIM 卡.........................................................................................................

237

關於 SIM 卡電話簿..............................................................................................

237

將連絡人新增至 SIM 卡..........................................................................................

237

將連絡人從 SIM 卡複製到連絡人清單..............................................................................

237

將連絡人從連絡人清單複製到 SIM 卡..............................................................................

237

變更或刪除 SIM 卡連絡人........................................................................................

238

將文字訊息儲存在 SIM 卡上......................................................................................

238

變更電話號碼的顯示名稱.........................................................................................

238

關於 SIM 卡安全性..............................................................................................

238

使用 PIN 碼保護 SIM 卡.........................................................................................

239

變更 SIM 卡 PIN 碼.............................................................................................

239

安全性.........................................................................................................

240

安全性基礎.....................................................................................................

240

密碼管理員.....................................................................................................

241

加密...........................................................................................................

243

記憶體清理.....................................................................................................

245

憑證...........................................................................................................

246

PGP 金鑰.......................................................................................................

253

憑證伺服器.....................................................................................................

258

金鑰庫.........................................................................................................

259

智慧卡.........................................................................................................

262

VPN 設定.......................................................................................................

265

手動驗證安全性軟體.............................................................................................

266

協力廠商應用程式控制...........................................................................................

266

疑難排解:安全性...............................................................................................

269

服務手冊與診斷報告.............................................................................................

270

接受、刪除或還原服務手冊.......................................................................................

270

執行診斷報告...................................................................................................

270

檢視、提交或刪除診斷報告.......................................................................................

270

設定診斷報告的預設收件者.......................................................................................

271

無法執行或提交診斷報告.........................................................................................

271

檢視您裝置上的 BlackBerry Device Software 版本號碼.............................................................

271

同步處理.......................................................................................................

272

關於同步處理...................................................................................................

272

透過無線網路同步化電子郵件.....................................................................................

272

刪除裝置上及電腦上電子郵件應用程式中的電子郵件.................................................................

272

透過無線網路同步處理管理幫手資料...............................................................................

273

關於同步處理衝突...............................................................................................

273

background image

管理電子郵件同步化衝突.........................................................................................

274

管理資料同步處理衝突...........................................................................................

274

關於備份與還原裝置資料.........................................................................................

274

從裝置上清空電腦內的刪除的郵件資料夾...........................................................................

274

疑難排解:同步處理.............................................................................................

275

協助工具選項...................................................................................................

277

關於協助工具選項...............................................................................................

277

畫面協助工具選項...............................................................................................

277

音訊與電話協助工具選項.........................................................................................

278

打字協助工具選項...............................................................................................

280

計算機.........................................................................................................

282

使用計算機.....................................................................................................

282

單位換算.......................................................................................................

282

BrickBreaker...................................................................................................

283

關於 BrickBreaker..............................................................................................

283

BrickBreaker 膠囊..............................................................................................

283

BrickBreaker 得分..............................................................................................

284

玩 BrickBreaker................................................................................................

284

調整音量.......................................................................................................

284

設定橫桿速度...................................................................................................

285

Word Mole 遊戲.................................................................................................

286

Word Mole 遊戲基本概念.........................................................................................

286

單人玩家遊戲...................................................................................................

287

多人遊戲.......................................................................................................

288

疑難排解:Word Mole............................................................................................

289

詞彙表.........................................................................................................

290

法律注意事項...................................................................................................

295